- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Link plus: Netransparentan proces izrade Akcionog plana za poglavlje 11

Organizacija Link plus iz Beograda zatražila je danas od Pregovara?kog tima i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da proces izrade Akcionog plana za usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU za poglavlje 11, koje se ti?e poljoprivrede i ruralnog razvoja, u?ine transparentnim i da omogu?e u?eš?e zainteresovane javnosti u izradi tog dokumenta.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nije objavilo nacrt Akcionog plana za poglavlje 11 na svom sajtu, a nacrt je upu?en samo organizacijama ?lanicama Nacionalnog konventa o EU koje su dostavile komentare, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da prvi nacrt Akcionog plana za poglavlje 11 nije bio dostavljen ni Nacionalnom konventu o EU pre nego što je poslat Evropskoj komisiji, ?ime su ve? bile prekršene smernice.

“Apelujemo na ministra Branislava Nedimovi?a i šeficu Pregovara?kog tima Tanju Miš?evi? da otvore proces izrade Akcionog plana za poglavlje 11, naro?ito uzimaju?i u obzir važnost poljoprivrede i ruralnog razvoja za gra?ane i gra?anke Srbije. Prava koja su ve? ostvarena kada su u pitanju pregovara?ka poglavlja ne smeju biti ukinuta”, navodi se u saopštenju za javnost.

Akcioni plan definiše kako ?e se Srbija uskladiti sa obavezama koje se odnose na Zajedni?ku poljoprivrednu politiku (ZPP) Evropske unije.

Link plus je naveo da su neke od prednosti ZPP nesmetan protok robe, zna?ajan porast izdvajanja za poljoprivredu kroz direktne podsticaje poljoprivrednim proizvo?a?ima, modernizacija poljoprivrede.

Akcioni plan uklju?uje, izme?u ostalog, i razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta, procenu potrebnih resursa, kao i razvoj integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema za pripremu, upravljanje i kontrolu agrarnih pla?anja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!