Lična korist „za dobrobit mađarske manjine”

25 Sep 2008

Šandor

Šandor Pal žestoko optužio Ištvana Patora za personalizovanje MK-a od SVM-a i blokadu koalicije

– Ma?arska koalcija trenutno veoma teško funkcioniše jer Savez vojvo?anskih Ma?ara o?igledno misli da svi glasovi koje je MK osvojio na izborima pripadaju samo njima, iako stranke pojedina?no nemaju ni odbornike ni poslanike, jer je mandate dobila koalicija – izjavio je ju?e za “Dnevnik” lider Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara, jedne od ?lanica trijumvirata koji je na minule izbore izašao kao MK, Šandor Pal.

– Oni se tako, naravno, ne predstavljaju ni u republi?kom, niti u pokrajinskom parlamentu, i uvek svoj stav karakterišu kao stav SVM-a. To poimeni?no jesu njihovi poslanici, ali predizborna koalicija ima postizborne posledice i ne može se sada u skupštinskim nastupima govoriti u ime jedne stranke, koja je samo deo MK-a. Oni su saradnju u okviru MK-a shvatili kao mogu?nost integrisanja i našeg istiskivanja iz politi?kog života, a ne kao dobronamerno pruženu ruku u cilju oja?avanja ma?arskog bloka. Zapravo, me?u nama su i ina?e velike razlike, jer u SVM-u politiku shvataju kao mogu?nost da opelješe tajkunski kapital i ostvare li?nu korist, dok im ma?arska manjina samo kolektivno služi za tu svrhu, pri ?emu ih još ube?uju kako je to za njih veoma korisna stvar.

Pal kao glavnog krivca za nesre?ene odnose i loše funkcionisanje unutar MK-a vidi SVM, ?ijeg je predsednika Ištvana Pastora optužio da se ne drži datih obe?anja. Štaviše, iako je u vreme kada je SVM vodio Jožef Kasa bilo daleko više otvorenog animoziteta me?u ma?arskim partijama i njihovim prvacima, Pal je sada prvi put otvoreno izrazio žal za tim vremenima, rekavši da je Kasa bio “tvrd partner” u pregovorima, ali da se zato držao datih obe?anja i dogovora. S druge strane, po njegovim re?ima, Pastor daleko lakše obe?ava, ali se retko pridržava obe?anog.

Budu?i da nema usaglašavanja stavova izme?u koalicionih partnera u MK-u, Pal je izrazio veliko neslaganje s politikom koju SVM vodi u ime celog MK-a.
– Pastor je posle izbora sam razgovarao s predsednikom Srbije Borisom Tadi?em, što je nezamislivo za iole ozbiljnu koaliciju. Štaviše, on ne samo da na razgovore nije pozvao mene i Andraša Agoštona ve? nije vodio nikoga ni iz svoje stranke i niko ne zna šta se on s Tadi?em dogovorio izme?u ?etiri zida i dokle ?e i?i ti ustupci SVM-a prema Demokratskoj stranci. U me?uvremenu, u Senti, gde bismo mogli imati “ma?arsku vlast”, jedna od ma?arskih stranaka u tome ne u?estvuje, dok su u SO Ba?ka Topola puštene demokrate, iako smo i bez njih imali ve?inu. Posebna pri?a je Be?ej, gde je DZVM potpuno istisnut iz svih segmenata lokalne samouprave, pošto je SVM tamo zapravo u koaliciji s tajkunskim kapitalom PIK-a “Be?ej”, gde je Pastor dve nedelje pre izbora postao ?lan Upravnog odbora. Pri tom je Šandor Egereši iz SVM-a predsednik Skupštine Vojvodine, iako MK uopšte nije potreban za skupštinsku ve?inu u Banovini i potpuno je nejasno koja je cena toga. Mi smo posle izbora predlagali da MK bude opozicija na svim nivoima, kako bismo poja?ali svoje pozicije i pripremili se za slede?e izbore, jer je više nego o?igledno da nam DS i LSV otimaju bira?ko telo, a mi nismo dovoljno prepoznatljivi u odnosu na njih, jer smo stalno u njihovom koalicionom zagrljaju – smatra Pal.

Na pitanje zašto onda MK uopšte opstaje, ako u njemu ne postoji ni trunka koalicionog jedinstva i manjinski partneri izigravaju jalovu frakcionašku opoziciju ve?inskim, odnosno zašto DZVM jednostavno ne istupi iz MK-a ukoliko smatra da se njihovi stavovi ne ?uju u dovoljnoj meri, Pal kaže da je “lako ustati od stola i re?i do vi?enja”, ali da prvo mora da se vidi ko je kriv za to.
– Pripremamo memorandum o celoj postizbornoj situaciji u MK-u, koji ?e biti gotov do kraja meseca i u kojem ?emo, hladnih glava, dobro proanalizirati aktuelno stanje stvari. Svakako smatramo da je MK na minulim izborima morao bolje da materijalizuje one 92.000 glasova s predsedni?kih izbora. Mislimo da smo imali loše organizovanu i sprovedenu kampanju, koja se nije vodila pod znamenjima sve tri stranke, ve? je personalizovana od Pastora i vo?ena je pod njegovim likom na plakatima, što je pogrešno. Kada smo krajem juna predložili analizu izbornih rezultata, SVM je to odbio s indignacijom, baš kao i ideju o sklapanju postizbornog koalicionog sporazuma, koji bi definisao funkcionisanje zajedni?kih odborni?kih i poslani?kih grupa i ostala pravila igre. Tako ispada da su im naša saradnja i glasovi bili potrebni samo do izbora, dok sada više ne ose?aju nikakvu kolegijalnost prema svojim koalicionim partnerima i naše ?lanstvo više nema nikakve iluzije o tome ?emu je služila naša predizborna saradnja – poru?io je Šandor Pal.

Sve dublji raskol u DSVM-u

Da je predstavljeni ideal Ma?arske koalicije, kao relativno ravnopravnog, strateškog udruživanja SVM-a, DSVM-a i DZVM-a, i te kako ugrožen, dokazuju i trenutna dešavanja unutar Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara, gde se jaz izme?u dve suprotstavljene struje toliko produbio da je prvi put ugrožena i pozicija njenog ?elnika Andraša Agoštona. Naime, nedavnu promenu rukovodstva suboti?ke organizacije DSVM-a Agošton smatra nelegitimnom i ignoriše je, pri ?emu ?ak ide dotle da tvrdi da se radi o udaru na njegovu partiju naru?enom od Demokratske stranke.

S druge strane, novoizabrani ?elnici DSVM-a u Subotici poru?uju da ?lanstvo i te kako želi promene i da ?e stranka veoma brzo izumreti ukoliko na njenom ?elu ostane Agšton, koji, kako smatraju, u proteklih 11 godina zapravo nije uradio ništa za stranku i ma?arsku manjinu u Vojvodini, pa mu je krajnje vreme da se povu?e. Krajnji ishod ovog sukoba unutar druge po snazi partije u ma?arskom bira?kom telu bi?e poznat tek nakon prevremenog kongresa DSVM-a, koji ?e biti održan 18. oktobra u Temerinu.

(Dnevnik) 

Podelite ovu stranicu!