Licence na maternjem jeziku

04 Jan 2012

Pedagozi iz Vojvodine će konačno ispite za licence moći da polažu u Vojvodini, i to na maternjem jeziku

Nakon dvogodišnjeg natezanja, pedagozi iz Vojvodine kona?no za dobijanje licence ne?e morati da putuju u Beograd, ve? ?e po?ev od ovog meseca odgovaraju?e ispite mo?i da polažu u Vojvodini, i to na maternjem jeziku. Takozvanim omnibus-zakonom, naime, dodeljivanje licenci i sprovo?enje odogovaraju?e ispitne procedure preneto je u nadležnost pokrajinske administracije, ali je prakti?noj primeni prethodilo dvogodišnje natezanje sa nadležnim ministarstvom u Beogradu.

Zaposleni u prosveti, naime, obavezni su da polože odgovaraju?i ispit za dobijanje licence, kako bi njihov status bio zakonit. U delu obrazovnih ustanova, me?utim, pre?utno se prelazilo preko tog uslova, naro?ito u slu?aju pripadnika nacionalnih manjina, budu?i da se ?ekala primena Zakona o nadležnostima Vojvodine, odnosno mogu?nost da pedagozi te ispite mogu da polažu bliže mestu stanovanja, na teritoriji Pokrajine, kao i da polažu na maternjem jeziku.

U septembru je led kona?no probijen i u nadležnom ministarstvu je za ovo dobijeno je zeleno svetlo, a na koje se ?ekalo dve godine. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice odmah je zapo?eo sa pripremama za održavanje ispita i tokom decembra je ve? 154 pedagoga i stru?nih saradnika iz pretškolskih ustanova moglo da dobije licencu na podru?ju Vojvodine.  Prema re?ima sekretara ovog sekretarijata Andora Delija, oko 1500 pedagoga ve? godinu i po-dve ?ekaju da do?e kraj natezanju izme?u Beograda i Novog Sada, kako bi mogli da do?u do licence, potrebne za posao kojeg obavljaju. Deli je za „Ma?ar so“ rekao da je namera sekretarijata da se ubrzanim tempom, ?ak i sa po dva-tri ispitna dana tokom meseca, po mogu?stvu ve? tokom godine nadoknadi zaostajanje do kojeg je došlo zbog odugovla?enja beogradske administracije.

– Nakon što je Pokrajina 2009. dobila ovu nadležnost, u ministarstvu smo bili suo?eni sa prili?no velikim otporom i nisu baš hteli da prenesu ni ovu nadležnost. Strepeli su da ?e biti lišeni dodatnih prihoda od organizovanja ispita. Jedno vreme su se pozivali na to da se radi novi pravilnik o ispitima za licence koji ?e slediti standarne EUi  da  to je razlog odlaganja. Na kraju nam je ve? bilo dosta od obe?anja i inicirali smo pregovore, a nakon nekoliko krugova usaglašavanja, kona?no smo  uspeli da uverimo ministarstvo – izjavio je Deli.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje je rekao i da ?e usmeni ispiti koji podrazumevaju poznavanje zakona u oblasti prosvete, kao i ve?ina nastavnih ?asova biti organizovani u Novom Sadu, u pretškolskim ustanovama i školama ovog grada. Izuzetak ?e biti u?injen u slu?aju onih manjinskih jezika na kojima nema organizovanog obrazovanja u Novom Sadu. Prvi ispiti za licence na ma?arskom jeziku usledi?e u Novom Sadu tokom januara, u periodu nakon zimskog raspusta.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!