Ledolomci čekaju dozvolu Beograda

08 Feb 2012

Preduzeće "Vode Vojvodine" pokušva da ubedi Republičku direkciju za vode da počne da rešava probleme sa ledom na Dunavu kod Novog Sada

Republi?ka direkcija za vode treba da preduzme hitne mere za spre?avanje nagomilavanja leda u zoni Novog Sada, saopštilo je ju?e JP “Vode Vojvodine”.
U tom preduze?u isti?u da je Ma?arska ve? stavila u pripravnost svoje ledolomce u Baji, a da je Hrvatska angažovala svoj ledolomac na Dravi.
Tako?, navodi se i da sledi sastanak lokalnih organa za vezu Ma?arske, Hrvatske i Srbije u Somboru u vezi sa odbranom od zagušenja Dunava ledom i angažovanja ma?arskih ledolomaca na sektoru zajedni?kog interesa od Vukovara do ma?arske granice.
“Vode Vojvodine” podse?aju da su ju?e ponovo uputili zahtev Republi?koj direkciji za vode, za preduzimanje hitnih mera u spre?avanju nagomilavanja leda u zoni Novog Sada. To se posebno odnosi na mogu?nost angažovanja ledolomaca “Vu?evo”, “?akor” i “Petrovaradin”, koji su u vlasništvu preduze?a “Dunav grupa agregati” iz Novog Sada, sa kojim Direkcija treba da potpiše ugovor o angažovanju.
Dunav je pokriven ledom do 70 posto i narednih dana se o?ekuje njegovo dalje zale?ivanje i nagomilavanje leda, što bi izazvalo slab protok i pove?alo opasnost od porasta vodostaja i poplava uzvodno od ledenog ?epa.
Vanredne mere odbrane, za sada su na snazi na 170 kilometara vodotoka na Savi, koja je pokrivena ledom od 60 – 100 posto i na kojoj se sprovode poja?ane mere osmatranja, naro?ito u zoni Jarka i Sremske Mitrovice gde je potpuni ledostaj, kaže se u saopštenju preduze?a “Vode Vojvodine”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!