Latinka Perović: Tendencije ka jednopartijskom sistemu u Srbiji

29 Jul 2016

Društvo u Srbiji je mnogo pluralnije nego što na prvi pogleda izgleda, ali još uvek nema političkih subjekata koji bi to povezivali i organizovali.

Istori?arka Latinka Perovi? ocenila je da su tendencije u društvu u Srbiji takve da živimo u jednopartijskom sistemu, u kojem nema opozicije, a vlast je bahata.

“Naše vlasti su bahate, raspolažu preteranom koli?inom mo?i, ne razvijaju institucije i ne poštuju pravila i procedure”, kazala je Latinka Perovi? u intervjuu za nedeljnik Hrvatska rije?.

Prema njenim re?ima, uslovi u društvu su ti koji radjaju potrebu za opozicijom.

“Ako nemate alternativu u društvu, ako se nakon sloma državnog socijalizma i nakon dvadesetpetogodišnjeg raspada Jugoslavije vra?ate na ono što je tome prethodilo, pa ?ak i na granice represivnog aparata, onda ne možete imati ni opoziciju. Onda dolazite u situaciju da se desnica i levica bitno ne razlikuju…”, kazala je Latinka Perovi?.

Ocenila je da stranke koje imaju mali broj pioslanika u Skupštini Srbije u parlament žele da u?u kako bi u?estvovale u podeli mo?i, a ne u njenoj kontroli.

“Ali, ?injenica je da su bira?i skloni tim populisti?kim strankama, da imaju vrlo jednostavne zahteve i velika o?ekivanja od države i da traže nekog ‘staratelja’. Sve to govori da gra?anin još nije spreman da preuzme odgovornost za svoj život i sudbinu”, ocenila je Latinka Perovi?.

Ona je kritikovala medije u Srbiji, ali je dodala da situaciju u društvu ne stvaraju mediji, ve? su i sami mediji izraz stanja koje još uvek ne omogu?uje jasnu alternativu.

Dodala je da ima poverenja u institucije poput Poverenika za informacije od javmog zna?aja i Zaštitnika gra?ana, kao i u mnogo nevladinih organizacija.

Ona je ocenila da u Srbiji ima mnogo oaza koje teže ka ne?em novom i da je društvo u Srbiji mnogo pluralnije nego što na prvi pogleda izgleda, ali još uvek nema politi?kih subjekata koji bi to povezivali i organizovali.

Latinka Perovi? je kazala da su odnosi izme?u Srbije i Hrvatske zategnuti, izme?u ostalog i zbog toga što Srbija teško prihvata Hrvatsku kao državu.

Prema njenim re?ima, opasno je da se hrvatsko društvo identifikuje sa ustaštvom, jer je ono mnogo složenije od toga.

“Mislim da ta napetost u odnosima izme?u Srba i Hrvata nema nikakvu perspektivu, ne samo zbog srpskog življa u Hrvatskoj i hrvatskog u Srbiji, nego zbog dviju zemalja koje su jako upu?ene jedna na drugu i koje vrlo mnogo zavise i u ekonomskom i u politi?kom pogledu. Mislim da je tu došlo do ozbiljne regresije i ose?am u javnosti jezik mržnje, koji nas vra?a na stvari za koje smo mislili da pripadaju prošlosti”, ocenila je Latinka Perovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!