LASLO VEGEL: Zločesti Twitter

08 Mar 2013

Vlast je gladna žrtava!

Zaustavite Twitter!

U srpskim medijima odoma?ila se nova kovanica: Twitter-politika. Ministar za poljoprivredu samouvereno izjavljuje da je jedan od razloga izbijanja skandala s mlekom – evrofanatizam. Ne razumem se baš sasvim u politi?ki žargon, ali se nehotice setim nedavnog putešestvija prvog potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a u Nema?ku, gde je izjavio pored ostalog i to da su nam neophodne evropske norme: zakoni, pravila, standardi. I da radi nas samih moramo ubrzati procese našeg priklju?ivanja evropskim integracijama – naglasio je Vu?i?. Da nije došlo do unutarpartijskog raskola dok sam nakratko izbivao iz zemlje – pitao sam se u nedoumici. Ali, u redu, neka svoje ad hoc izjave razjasne me?u sobom, mene sad više zanima misterija Twitter-politike. U ?itavom regionu je ve? dat znak za uzbunu. Iskrsao je ozbiljan problem s mlekom, prošlogodišnje vremenske neprilike su nanele ozbiljne štete pre svega kukuruzu, još pre nego što bi se pristupilo berbi pojavila su se neka gljivi?na oboljenja, tako da je kancerozna supstanca zvana aflatoksin dospela i u sto?nu hranu, sledstveno tome, taj toksin se pojavio i u mleku. Nije bila potrebna neka naro?ito velika stru?na pamet pa da ministasrstvo za poljoprivredu blagovremeno preduzme odre?ene zaštitne mere. Ali, doti?no ministarstvo se nije oglašavalo. U okolnim zemljama su promptno reagovali ve? na prve sumnjive znakove, ovdašnje ministarstvo je pak i dalje – kao zaliveno. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu je obavestio ministarstvo, ali nije bilo nikakve reakcije. Potom je tek pokrajinski sekretar objavio na Twitteru alarmantne podatke. Gra?ani su se, naravno, potrudili da se informišu, i proizvo?a?i mleka su ?uli zvona za uzbunu u susednim zemljama i nestrpljivo ?ekali da se oglasi i ovdašnje ministarstvo. Ali, uzalud. Pa su na?uljili uši, ne bi li ?uli šta se cvrku?e na Twitteru. I na Twitteru su ?uli da se krave i u Srbiji hrane zaraženom sto?nom hranom. Dakle, skontao sam, to je ta Twitter-politika: kad ministarstvo ?uti, a Twitter cvrku?e. Razotkriva i izbrblja tabue. Nema druge, treba zabraniti taj Twitter koji seje razdor, širi glasine i diže paniku.

Molitva

Ne marim. Neka bude volja njegova, samo neka ne okleva.

Vladina poruka

Srpska vlada je jednim neo?ekivanim zamahom ma?a presekao Gordijev ?vor. Od sada dozvoljena koli?ina kanceroznog aflatoksina u jednom kilogramu mleka ne?e biti 0,05 mikrograma, nego 0,5 mikrograma. I gotovo. To je to. Odgovornost je na ovaj krajnje jednostavan na?in suspendovana. I na ovom mestu ne mogu da odolim a da ne citiram jednu re?enicu iz Šekspirovog Henrika V: „Okreni ga na koji bilo problem / Politi?ki, on ?e taj Gordijev ?vor / Odrešiti lako kao podvezicu.” Nije re?, zapravo, ni o mleku, ni o aflatoksinu, ve? o ne?emu mnogo vrednijem: o zaštiti zdravlja stanovništva. Ponadao sam se da ?e ovaj „skandal” prinuditi državu da od sada pažljivije kontroliše šta kupujemo u prodavnicama, kakav je kvalitet hrane, da li on odgovara propisima, itd. Trebalo bi možda jednom postaviti i pitanje: da li postoji prehrambena mafija? Nije re?, dakle, o jednoj aferi, ve? o kulturi svakodnevnog života.

Prazni?ni rituali

Praznuju, proslavljaju žrtve oni koji zahtevaju nove žrtve. Vlast je i danas gladna žrtava. Stihovi Atile Jožefa i danas važe: „Nije još bilo svinje koja bi pala u nesvest / kad bi ugledala valov s pomijama.”

Nadmo? politike

Pripremam se za novosadski susret Kružoka saradnika nekadašnjeg nezavisnog nedeljnika Naplo. Sasta?e se ponovo stari prijatelji. Svojevremeno sam u suboti?koj poslasti?arnici Bodiš imao priliku da pro?itam odlomak iz Pri?a iz donjih predela, a potom, u Novom Sadu, u istom društvu, ?itao sam u novembru prošle godine iz rukopisa svog romana Neoplanta, ili obe?ana zemlja. Ovoga puta ?e me Viktorija Radi? propitkivati o „donjim predelima”. Makar s vremena na vreme susre?em svoje ?itaoce koji nisu u prilici da nabave moje knjige na ma?arskom. To više nije toliko ni li?no pitanje, na knjige, na kulturu niko i ne pomišlja, naime, to ne donosi glasove niti jednoj partiji. I dok se tako pripremam, prise?am se kako je rasturena redakcija Uj Simposiona koju je vodio Janoš Siveri. I nema sumnje, pored Siverija najviše je u razbijanju ?asopisa stradala Viktorija Radi?. Stajala je na vetrometini sama, bez nade, dvadesetogodišnja devojka, i bila je primorana da ode iz zemlje. Me?utim, žrtva tih doga?aja ne dobija priliku da progovori ni danas. Na muk su osu?eni svi koji tada nisu ?utali, nego su digli svoj glas. Nadmo? politike je, izgleda, dominantna….

Pobeda zdravog razuma

?itam šturu vest da ?e vlada ipak da vrati stari propis i da ?e i u budu?e gornja dozvoljena granica prisustva aflatoksina u kilogramu mleka biti 0,05 mikrograma. Kona?no jedna pobeda zdravog razuma.

mart 2013.
(Preveo Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!