LASLO VEGEL: O strahu i internetu

14 Jan 2012

Snovi mi se prekidaju. Sve češće se se prenem iz sna. Hajde, saberi se – korim sebe - pamet u glavu, i sanjaj!

Nacionalno kopile

Tomas Man predo?ava jednu protivre?nost u svojoj pripoveci pod naslovom Zakon. Mojsije – poreklom od oca Jevrejina i majke Egip?anke, pa prema tome, po krvi, samo upola pripada svom narodu – po Božijoj zapovesti izveo je svoj narod u Obe?anu zemlju i oslobodio ga egipatskog ropstva. U svim kriti?nim trenucima egzodusa narod je, sitni?av i džangrizav kakav ve? jeste, uvek spremno optuživao Mojsija za sve neda?e, zato se on molitvama obra?ao Bogu. „Otkud da baš ja ponesem ovaj narod u naru?ju, kao da sam ga ja za?eo i rodio?” Na šta mu je Bog ovako odgovorio. „Baš stoga što si im samo upola rod, ti si upravo onaj koji može da mi ih obdela i da mi ih na?ini svetim narodom. Jer kad bi se nalazio usred njih i bio sasvim njihov, ne bi ih video i ne bi mogao staviti ruku na njih.” Božja re?, dakle, kazuje da ne treba pripadati sasvim narodu, jer onda ?ovek nije u stanju da ga kriti?ki osmotri. Tomas Man, izdanak nema?ke patricijske porodice je napisao najve?u pohvalu mojsijevske misije, nacionalnog kopileta. I, stoga, u eposi razmetanja i svakojakih trgovanja ?istim nacionalnim identitetom, delo Tomasa Mana je najve?a jeres.

Otvoreno o strahu

Piše mi D.D. – mladi vojvo?anski ma?arski pisac – da ga je urednik jednih vojvo?anskih ma?arskih novina zamolio da za te novine redovno piše beleške, ali nedugo potom isti urednik je povukao ponudu. Morao sam, stigao je aber odozgo, vajkao se zlosre?ni urednik. U novosadskom kafeu Flaying Dutchmann razgovaram s drugim mladim piscem koji mi, sav preneražen, govori o partijskim monopolima. U pravu je: ma?arski manjinski dnevni list nalikuje na partijsku razglednicu. Mladi vojvo?anski ma?arski inteletualci negoduju na internetu, gde se polako uobli?ava jedan, totalitarnom prošloš?u neoptere?eni underground. Neki od njih ve? sve otvorenije govore o sveprisutnom strahu – a ?ovek koji priznaje da strahuje, ?ini zapravo prvi korak prema slobodi. Sre?om, Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara na facebooku sakuplja ove jereti?ke digitalne tekstove koji otkrivaju i veoma zanimljive stvari. Koji se vojvo?anski ma?arski politi?ari, na primer, nalaze na listi najbogatijih gra?ana Srbije? S ne malim zaprepaš?enjem ?itam imena. Bilo bi najbolje da je re? o novinarskoj patki, pokušavam da umirim sebe. Jer takva bogatstva mora da imaju ozbiljnu cenu. Ali, s druge strane, dopadaju mi se fotokarikature koje svedo?e o tome da je me?u vojvo?anskim Ma?arima – sre?om! – veoma živ politi?ki humor. Ove fotokarikature ni najmanje ne li?e na one manjinske karikature koji se izruguju onima koje su šefovi prethodnog dana u svojim izjavama, govorima – kritikovali.

O snovima

Snovi mi se prekidaju. Sve ?eš?e se se prenem iz sna. Hajde, saberi se – korim sebe – pamet u glavu, i sanjaj!

januar 2012.
(Preveo Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!