LASLO VEGEL: Neka sednu i neka rasprave!

12 May 2011

U listu Mađarskog nacionalnog saveta predlažu da oštećeni mogu bez sankcija da likvidiraju kradljivce kokoški. Da li će neko reagovati na ovo?

Pro i kontra

Ima onih koji su zadovoljni posetom ma?arskog predsednika Pala Šmita Srbiji, ima i onih koji nisu. Što nije neobi?no, jer imamo novu situaciju. Ima onih koji ho?e, ali ima i onih koji ne?e da prime k znanju da polako bledi pri?a o bezmalo dvodecenijskoj istoriji stradanja i patnji. Koju, opet, razli?ite grupe doživljavaju na razli?ite na?ine. „Fondacijski Ma?ari”, naravno, gun?aju. Ma?arska sirotinja, i nezaposleni, sve to primaju k znanju, ali se nadaju boljem životu. Oni ionako izostaju iz svega, njih razni vidovi materijalne podrške ne doti?u. Politi?ka elita se ponaša ambivalentno. Kulturna elita je u nedoumici. Situacija je prili?no haoti?na, ali je ?injenica da dobri odnosi izme?u Ma?arske i Srbije nisu sad uspostavljeni. Takav ton, takav pristup, inicirali su svojevremeno ma?arski socijalisti – tada su lokalni merodavni faktori pominjali „izdaju”, ali evo, nova ma?arska vlada nastavlja istim putem. Štaviše, još je i dodatno akcentovala ispravnost tog puta. Prilikom svoje posete Beogradu, ma?arski ministar za inostrane poslove Janoš Martonji uveravao je srpske politi?are da Ma?arska u punoj meri podržava napore Srbije na njenom putu pridruživanja Evropskoj uniji, i odao priznanje srpskom zakonu o nacionalnim manjinama. Za vreme svoje posete Subotici, premijer Viktor Orban je govorio u istom tonu. Predsednik Pal Šmit je podsetio na ma?arske masovne grobnice ali je, uza sve to, svojim predsedni?kim autoritetom potvrdio uzlaznu liniju dobrosusedskih odnosa. Ukratko, što se manjinskog pitanja ti?e, izme?u najviših predstavnika dveju država nema bitnijih spornih ta?aka. Sad niko ne pominje „izdaju”, ali mnogi ipak prave kiselo lice. Komentator nedeljnika Het Nap, organa Ma?arskog nacionalnog saveta, upozorava one koji kritikuju delatnost manjinskih politi?ara – nazivaju?i ih „štetnom i otrovnom” supstancom – da bi im bilo bolje da se bave s onima „koji nas skoro ?itavo jedno stole?e drže u ropstvu, koji su nas srozali na svoj nivo, koji su upropastili i iznova upropaš?uju naše živote”. Konstatacija se, dakle, odnosi i na vreme sadašnje. Postoje, dakle, razlike u stavovima izme?u vladaju?ih politi?ara zemlje-matice i nedeljnika Ma?arskog nacionalnog saveta. Kao pristalica pluralizma, nemam šta tome da zamerim, me?utim, smatram da bi bilo bolje da je ova re?enica upravljena prema Martonjiju, Orbanu i Šmitu, koji ne govore o tome da iznova (!) „upropaš?uju naše živote”, ve? su Srbiju istakli kao dobar primer. Pa neka sednu i rasprave stvari. Ne sumnjam da bi se razvila korisna i plodotvorna rasprava o opravdanosti ili, eventualno, neopravdanosti manjinskog stradalni?ko-patni?kog diskursa. Li?no smatram da se na višim nivoima situacija zaista raš?iš?ava, položaj gornjih deset hiljada manjinskih Ma?ara je uistinu bolji, da je opšte raspoloženje uravnoteženije, i u tome se slažem s ocenama Pala Šmita. Vladaju?a koalicija pod vo?stvom Demokratske stranke poboljšala je zakone, napredak je o?igledan. Me?utim, manjina u rasejanju ne može da bude optimisti?na, ali tome nije kriv Pal Šmit. Ne može se baš za sve okriviti ve?inska vlast. Možda bi i manjinska politika mogla da stane pred ogledalo. Poboljšani odnosi izme?u dve zemlje neminovno nas suo?avaju s vlastitim greškama.

Neka progovore oni koji su obavezni da progovore

Pre nekoliko sedmica na stranicama Het Napa, nedeljnika Ma?arskog nacionalnog saveta, pojavio se neobi?an tekst sa neobi?nom karikaturom. Toliko neobi?na da je ona prava retkost ?ak i u Srbiji. Karikatura predstavlja tamnoputog ?oveka kako u jednoj ruci drži ukradenu kokošku, a u drugoj tranzistor i peglu. A tekst koji je uz tu karikaturu objavljen, govori o tome da bi trebalo doneti zakon koji bi omogu?avao da „gra?ani nekažnjeno mogu ubiti zulum?are i provalnike radi zaštite sebe, svoje porodice i svojih dobara”. Prilike su zaista strašne, ali koreni su mnogo dublji. Vesti govore o tome da u odre?enim sredinama postoje ozbiljne etni?ke napetosti izme?u ma?arskog i romskog stanovništva. Te napetosti moraju se preduprediti doslednom primenom postoje?ih zakona i ?istotom ube?ivanja. Predloženi zakon bi, me?utim, istrebio kradljivce kokoški, ali prizori leševa koji leže po ulicama – sigurno ne bi doneli rešenje. Ovakvih zahteva je bilo i u Miloševi?evo vreme, samo što tada na karikaturama nisu bili tamnoputi ljudi, nego, uglavnom – Albanci. S obzirom na to da je re? o javnom mediju, što ?e re?i da se te novine finansiraju dinarima i forintama svih gra?ana poreskih obveznika, opravdano je o?ekivati da se u vezi sa tim oglase eminentni ?lanovi upravnog odbora tog nedeljnika. Utoliko pre, što me?u njima ima i intelektualaca, pisaca na zna?ajnim javnim funkcijama. Šta oni misle, ko bi trebalo da sahranjuje kradljivce kokoški? Imaju?i u vidu okolnost da je sa ovim zahtevom u javnost, na stranicama javnog medija, a pozivaju?i se na hriš?anska u?enja, izašao jedan student teologije, ne sumnjam, da ?e se povodom toga oglasiti i biskupi, crkveni dostojanstvenici, kako vernici ne bi slu?ajno živeli u zabludi da se u verskim visokim školama budu?i teolozi vaspitavaju o ovom duhu. Na zapadu, stekao sam takva iskustva, crkveni dostojanstvenici su mnogo strožiji od laika. Ponekad sam ?ak pomišljao da su prestrogi. Oni tako štite ?ast crkve, njenu moralnu ?istotu. Stoga smatram da bi crkveni dostojanstvenici, pozicionisani intelektualci i pozicionisani pisci morali da se oglase u javnosti. Ne vidim nikakvog razloga da prikrivaju svoje stavove, na to ih uostalom obavezuju i javne funkcije koje obavljaju, pa zbog toga ne bih komentarisao ovaj slu?aj. Više me iznena?uje okolnost da je to bio – koliko mi je poznato – najoštriji napad u poslednje vreme na Savez vojvo?anskih Ma?ara. Naime, predstavnici SVM-a sede u parlamentu (svaki ?as tvrde da tamo nisu samo statisti, i ja se nadam da govore istinu), i oni su glasali za zakone. Glasali, jer podržavaju aktuelnu vlast. Jednom nisu glasali za budžet, i tada se ?ak postavilo pitanje krize vlade. Potom su odgovorni lideri SVM-a više puta istakli da ?e dosledno podržavati vladaju?u koaliciju. Ali poslanici imaju i druga prava, pored ostalog, da iniciraju promene, izmene i dopune zakona. Nisu to u?inili (što je i u redu), nisu podigli i u parlamentu i pokazali uokolo karikaturu s tamnoputim ?ovekom i (sasvim ispravno) nisu zahtevali donošenje zakona o samovlasnom donošenju i izvršenju smrtnih presuda, ve? su glasali za liberalne zakone koje je vlada predlagala. Prema optužbama objavljenim u nedeljniku Ma?arskog nacionalnog saveta, oni su pali u klopku pojma „kriminala preživljavanja” koji je kreiran od strane liberala, što zna?i da su stali na stranu takvog zakona koji „kao da želi da osloboditi odgovornosti po?inioca kaznenog dela”. To bi bila ta „liberalna kaljuža”. Optužba je teška, a poslanici nezgrapno ?ute. Suma sumarum: prema predlogu objavljenom u listu Ma?arskog nacionalnog saveta, koji se ina?e finansira i od strane Vlade Vojvodine, trebalo bi zakonom omogu?iti samovlasno izricanje i izvršenje smrtne presude kradljivcima kokoški. Baš me zanima šta kažu na to poslanici SVM-a. To je pravo pitanje.

maj 2011.
(Preveo: Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!