LASLO VEGEL: Lisice i pilići

07 Oct 2016

Televizija kreira poluratnu atmosferu

Šiptari ili Albanci?

U devedesetim godinama ?lanovi Srpske radikalne stranke, ali i dobar deo pristalica Slobodana Miloševi?a, kosovske Albance nazivali su Šiptarima. Zbog ?ega su kosovski Albanci Šiptari, podrobno su objasnili Dobrica ?osi? i njegovi sledbenici. Opozicija, ona ne-nacinalisti?ko-liberalno-demokratska, nazivala ih je Albancima. Pre ?etvrt veka, pa i kasnije, u ratnim devedesetim godinama, pa i kasnije, u vojvo?anskoj ma?arskoj štampi i u javnom životu upotrebljavao se naziv: Albanac, Albanci. Zanimljivo je da se u poslednje vreme poneki funkcioneri Ma?arskog nacionalnog ve?a vra?aju radikalskom vokabularu i konsekvento govore o Šiptarima. Pitam se iz kojih razloga to ?ine, i kako to da protuma?imo?

Kona?ari islama

Za vreme referenduma o „obaveznim kvotama za razmeštanje migranata u zemljama Evropske unije” (pitanje na referendumu glasi: “Da li želite da EU propiše obavezno naseljavanje nema?arskih državljana u Ma?arskoj ?ak i bez saglasnosti Parlamenta?”), vredi prelistati knjigu Mišela Uelbeka. Autor romana Pokoravanje smatra da je dominacija islama u Francuskoj usledila posle prevlasti krajnje desnice, to jest, autoritarna vlast je bila prethodnica islama. Inteligencija – kao i uvek, uostalom – lako se pokorava. U svetlu najnovijih doga?aja ?esto se setim filma Vernera Hercoga Fantom no?i. Glavni junak, igra ga Klaus Kinski, pobe?uje vampira, ali naposletku se i sam pretvara u vampira… Jezivo današnja situacja. Pomišljam ?esto na to, koliko je demokrata u poslednje vreme postalo antidemokrata.

Lisice i pili?i

Predsednik ma?arske vlade Viktor Orban, za vreme referendumske kampanje više puta je naglasio da je Ma?arska na braniku evropskih sistema vrednosti i hriš?anskog pogleda na svet. Ova Orbanova re?enica se ponavlja, reprizira neprekidno u lokalnoj ma?arskoj štampi, tu re?enicu ponavljaju i ovdašnji manjinski politi?ari. U budimpeštanskom dnevnom listu Ma?ar Idek (Ma?arska Vremena) Viktor Orban je napisao: „Ako u jedan kokošarnik pripustimo lisice, to ne?e nikome da bude dobro, jer ?e lisice pojesti pili?e, a gazda ?e da se lati puške i ubiti lisice“. Prema mišljenju funkcionera Ma?arskog nacionalnog saveta migranti ?e nas, u slast, proždrokati. Ako sam dobro razumeo, mi smo manjinski pili?i. Slaba je uteha da ?e kokošinjci, dok lisice stignu – ve? biti prazni.

Ma?arska kampanja

U Budimpešti je u toku referendum o migrantima. Fides – vladaju?a stranka Viktora Orbana, ušla je u kampanju s punom parom, prema podacima koji su dostupni javnosti, ta stranka je potrošila 17 milijardi forinti, tako da je ova provera rapoloženja bira?a ubedljivo najskuplja od promena politi?kog sistema, odnosno, demokratizacije društva. Ma?arski javni televizijski servis je objavio vest da migranti sede u Beogradu i o?ekuju ishod glasanja, ako referendum bude nevaže?i, polaze odmah prema Ma?arskoj. U prihvatnim centrima vlada atmosfera iš?ekivanja. Zove me telefonom jedan poznanik i pita da li je ta?no da su migranti ve? stigli u Novi Sad, da li ?e uskoro sti?i i na srpsko-ma?arsku granicu i navaliti na ogradu? Pojma nemam, kažem, ali proveravam lokalne portale, naro?ito one za koje znam da su evroskepti?ni, ali nigde izeštaja o nadiranju migranata. Prelazim na prvi program Ma?arske televizije, zaista je prepun antimigrantskih vesti i izveštaja, kao na primer da migranti u Engleskoj prebijaju Ma?arice, pa red vesti o raznim incidentima, o seksualnim izgredima… Televizija kreira neku poluratnu atmosferu.

Širi se strah

U autobusu koji hita iz Temerina za Novi Sad, jedan sredove?ni muškarac, Ma?ar, upozorava svog srpskog poznanika da bude na oprezu, jer se o?ekuje novi talas migranata koji ?e nas – ni pet ni šest – pojesti. I dodaje da se ne šali, ?itao je on to ne bilo gde, nego u listu Ma?arskog nacionalnog ve?a. Njegov poznanik, Srbin, pokušava da ga umiri, kaže da ni on ne voli izbeglice, ali da nema razlog za stah. Mene su zainteresovale razlike u re?niku. Ma?ar je govorio o migrantima, a Srbin o izbeglicama. Ne zapažam prvi put da se vojvo?anski Ma?ari mnogo više plaše izbeglica nego Srbi. S druge strane ostaje za mene misterija, zbog ?ega se mladi Ma?ari iz Vojvodine iseljavaju masovno u zapadnoevropske zemlje, gde ?e morati da žive i da rade zajedno s muslimanima? Postoji li neko razumno objašnjenje?

Propali referendum

Nedelja. Uve?e posle deset ?itam na internetu da je u Ma?arskoj završen referendum. Na osnovu 99,98 odsto prebrojenih glasova, na referendum je izašlo 3.581.263 gra?ana s pravom glasa. Važe?ih listi?a bilo je 3.307.109. To je 40,03 odsto bira?kog tela, dakle izlaznost ne dostiže 50 odsto. Me?utim, Viktor Orban govori o ubedljivoj pobedi. Opozicioni lideri naglašavau Orbanov poraz. Smatraju da je ovo po?etak kraja Orbanove ere. Ekstremna desnica, stranka Jobik, traži Orbanovu ostavku. Jedan od tih desni?ara, Gabor Vona, predlaže Orbanu da po?e kameronskim stazama. Ja pak prime?ujem da je produbljen jaz izme?u dve Ma?arske. Niko ne ume da kaže kad ?e se na sceni pojaviti politi?ar koji ?e ponovo uspostaviti u zemlji pluralno, višebojno jedinstvo. Prema prvim informacijama, podbacili su Ma?ari u dijaspori, u susednim zemljama, koji su s dvojnim državljanstvom stekli pravo glasa. Prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, njihova izlaznost je svega 29,33 odsto, mnogo gora nego ona u mati?noj zemlji. Vojvo?anski podaci deluju prili?no dramati?no. Prema podacima Janoša Babi?a, generalnog konzula Ma?arske u Subotici, „oko 180 hiljada vojvo?anskih Ma?ara ima pravo da glasa na referndumu o obaveznim kvotama“. Od tih 180 hiljada (prema podacima centralne izborne komisije) svega je 31.222 obavilo proceduru registracije, toliko ih je želelo, dakle, da glasa. Trebalo bi odgovoriti na pitanje koje se name?e: zbog ?ega oko 150 hiljada vojvo?anskih Ma?ara s dvojnim državljanstvom ne želi da glasa? I od tih 31.222 registrovanih bira?a, glasalo ih je 18 hiljada, i od toga je bilo svega 14.511 važe?ih listi?a. Sve u svemu, ovi podaci su re?iti, i s puno zagonetki. Zašto je broj nevaže?ih listi?a srazmerno mnogo ve?i nego u Ma?arskoj? Zašto je broj važe?ih listi?a tako skroman? Manjinski politi?ari su ra?unali na više nego 50 postotnu izlaznost, što zna?i da bi na referendum trebalo da iza?e oko 90 hiljada gra?ana. Ne bi me za?udilo ako bi se poverenje premijera Viktora Orbana u manjinske politi?are donekle poljuljalo – on je u Ma?arskoj imao opoziciju, dok u manjinskoj zajednici niko nije smeo ni da pisne. Možda donekle na internetu… Ili su podbacili baš zbog toga, jer se apsolutna vlast pokazala kao bumerang.

septembar-oktobar 2016.
Preveo Arpad Vicko

Podelite ovu stranicu!