LASLO VEGEL: Legitimacijska kriza

10 Dec 2010

Naše društvo se posle 2000. godine nije suočilo s prošlošću, a to ne znači samo hapšenje generala Mladića, već znači i priču o sticanju prvog miliona

?avolski krug

Objavljeni su rezultati istraživanja GIK-a, me?unarodne agencije za istraživanje javnog mnjenja, prema kojima, u Ma?arskoj, najve?e poverenje gra?ana uživaju vatrogasci, za njima slede poštari, pa u?itelji, nastavnici, lekari. Na kraju liste se batrgaju novinari i, kao poslednji – politi?ari. Pomalo me je iznenadio dobar plasman vatrogasaca, a nimalo neslavna pozicija politi?ara. Nije me iznenadila, jer ni to nije pojava karakteristi?na samo za ma?arsko društvo. U ?itavom srednje-isto?no-evropskom regionu se zapaža duboka razo?aranost u politi?are i u partije. Bira?i traže nove ideale, a neprestano nailaze na stare. I dok shvate da je posredi nesporazum, i ti novi ideali zastarevaju. Tako nastaje ?avolski krug. Prema objašnjenjima sociologa, u postsocijalisti?kim zemljama promena politi?kog sistema postepeno je izgubila svoju legitimacijsku bazu. O?evi su još izlazili s argumentom da su se oslobodili diktature, za njihovu decu, me?utim, to više nije nikakav argument.

Dokle smo dogurali

Banalne istine ucenjuju opasne istine. Dotle smo dugurali.

Tajkuni i neraš?iš?ena prošlost

Izbio je konflikt izme?u srpskih politi?ara iz vladaju?ih stranaka i srpskih tajkuna. Nije isklju?eno da ?e se stavar završiti poput mnogih drugih skandala kakvih ima i po nekoliko svakog meseca. Boris Tadi? je govorio o nepristojno bogatim skorojevi?ima, a novobogataši o nesposobnosti vlade. Pominju u poslednje vreme ?ak i to da posluju s gubicima, dakle, nemaju neku zaradu. I da bi bilo bolje proširiti krug gra?ana poreskih obveznika. Opšte raspoloženje je protiv tajkuna, što mnogi tuma?e nostalgijom za socijalizmom. Ne verujem, me?utim, da je o tome re?. Mase glasaju za stranke koje se zalažu za ja?anje kapitalizma, ?ak i nekadašnji socijalisti ostvaruju neoliberalne programe – gra?ani, bira?i, dakle, prihvataju kapitalizam. Re? je, verujem, o ne?emu drugom. Jednostavno o tome da se srpsko društvo nije posle 2000. godine suo?ilo s prošloš?u, što ne zna?i samo hapšenje generala Mladi?a, ve? zna?i i pri?u o sticanju prvog miliona. Kad bi se te pri?e razjasnile, odmah bi bila povu?ena jasna linija razdvajanja izme?u poštenih i nepoštenih kapitalista. Neraš?iš?ena prošlost se, dakle, vratila na mala vrata.

Politi?ari kod berberina

Vikiliks je objavio tajne izveštaje ameri?kih diplomata. Ova pri?a se lepo razbokorila i njene posledice se granaju tako?e na sve strane. Neki, povodom toga, govore o demokratizaciji tajni. Ne žalim samo diplomate, oni su samo pisari politi?ara. U višestrana?kim sistemima susre?emo sli?ne pisare, oni su danas važniji od doušnika i agenata. Obi?ni ljudi se pak samo zabavljaju ?itaju?i Vikiliksove dokumente, najednom shvataju kakvi su politi?ari kad imaju ose?aj da ?avrljaju kod berberina. U berbernici izbrbljaju istinu, onu koju se ne usu?uju da kažu u novinama i na konferencijama za štampu. A pisari revnosno hvataju beleške. Ali to i nije najgore. Najgore je kad politi?ari me?usobno spletkare, kad rovare jedni protiv drugih. Sre?om, zahvaljuju?i savremenoj tehnologiji, javnost ih sve ?eš?e razotkriva.

Poruka i za nas!

Parlament Evrope raspravljao je o agendi priklju?enja Srbije Evropskoj uniji. Trezvene, uravnotežene ocene. Navode se uspesi i poslovi koje tek treba obaviti. Ve?ina tih poslova je poznata, niko ih i ne pori?e. Hapšenje Mladi?a, ukidanje monopola – mogao bih da nabrajam zadatke o kojima ve? cvrku?u i vrapci širom Srbije. Ali ima stvari o kojima ne?emo da znamo. Beogradski politi?ari verovatno nabiru ve?e ?itaju?i ocenu evropskog parlamenta da Vojvodini pripada više para. Ali mora da su i vojvo?anski ma?arski politi?ari, ne malo iznena?eni, digli glave ?itaju?i da Parlament Evrope zahteva (!) da se obezbedi nezavisnost štampe u interesu vršenja politi?kog pritiska.

decembar 2010.
(Preveo: Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!