LASLO VEGEL: Civilna levica

25 Apr 2015

Pristižu još računi za devedesete

Upodobljavanje i radikalizacija

Imaju?i u vidu rezultate prevremenih izbora u gradu Tapolci – na upražnjeno mesto u parlamentu, za poslanika je izabran kandidat krajnje desnice koji je pretekao kandidata vladaju?eg Fidesa – nisam toliko preokupiran odmeravanjem snaga stranaka u Ma?arskoj, ve? me prvenstveno zanima, šta se dešava u ma?arskom društvu. Naime, analiti?ari uglavnom posmatraju društvo iz strana?kih uglova i na tome i grade svoje interpretacije društvenih zbivanja; mene, me?utim, zanima jedan drugi aspekt: aktivnosti stranaka objašnjavam posmatraju?i ih kroz prizmu društva. Da li je mogu?e da se Jobik (ekstremna desnica) upodobljava, a da se ma?arsko društvo radikalizuje?

Civilna levica

Delegacija Sirize dolazi u Srbiju – dolaze s namerom da agituju u interesu balkanske levice. Njihov doma?in bi?e Aleksandar Vulin i stranka koja se zove Pokret socijalista,  a koja je deo trenutno vladaju?e koalicije. Ova stranka je odigrala važnu ulogu u donošenju neoliberalnog zakona o radu. Ve? duže vreme ponavljam da Srbiji nedostaje jedna moderna stranka levice. Socijalisti?ka partija Srbije koju je stvorio Slobodan Miloševi?, jedva da se može nazvati socijalisti?kom, a partija Aleksandra Vulina, jednog od istaknutijih protagonista Miloševi?evog režima – još manje. Ako Siriza želi da ostane verna sebi, mogla bi da uspostavi i da razvija odnose sa levo orijentisanim civilnim pokretima. Na srpskoj politi?koj sceni nema levo orijentisanih partija, ali levi?ara ima u civilnoj sferi.

Obra?un

U bioskopu Arena prikazan je veoma zanimljiv i pou?an film o vojvo?anskim mirovnim pokretima. Na moje veliko iznena?enje sala bioskopa bila je prepuna. Susre?em stare prijatelje s kojima smo u devedesetim godinama zajedno rizikovali. Prisetio sam se osnivanja Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Prepoznajem svoj potpis na zidu one sale u kojoj je udruženje formirano. Slede sekvence snimljene s protestnog, uživo emitovanog televizijskog dnevnika pod nazivom Prozor. Vesti, komentare, ?itali smo s jednog prozora na prvom spratu u Zmaj Jovinoj ulici. Sa bioskopskog platna otpozdravljaju mi poznata lica. Posle projekcije neki od nas s gor?inom prime?uju da nisu ra?unali na ovakvu budu?nost. Me?utim, obradovalo me je radoznalo prisustvo velikog broja mladih. O?ekivao sam, da budem iskren, da ?e razumniji pripadnici novih generacija ispoljiti simpatije prema našim akcijama otpora od pre ?etvrt veka, objašnjavao je T.M. jedan od mojih poznanika i saradnika iz tih vremena. Prema njegovom mišljenju jednom zahtevnijem sloju mladih dojadilo je pre?utkivanje i retuširanje bliske prošlosti. Naime, nija tajna da je put koji vodi do sadašnjeg ekonomskog kolapsa istrasiran baš u devedesetim godinama. Ratnohuška?ka politika i, potom, ratovi, imali su ogromnu cenu. Ra?uni još pristižu na naplatu. Vode?i politi?ki protagonisti toga doba mora?e pre ili kasnije da se suo?e sa svojom vlastitom prošloš?u pred licam novih generacija, jer upravo ?e te mlade generacije morati da plate cenu politike vo?ene u devedesetim godinama. Ne moramo da budemo neki veliki ekonomski eksperti, pa da uvidimo: te ra?une ?e pla?ati i danas ro?eni.

april 2015.
Preveo Arpad Vicko

Podelite ovu stranicu!