LARISA INIĆ: Hleba i igara ili Ćuti i gledaj svoja posla

23 Dec 2014

Glumci nisu marionete

Pozorište nije, kako je to lepo Breht definisao, ogledalo koje reflektuje svet, ve? ?eki? koji ga oblikuje. Upravo su toga bili svesni i u Nacionalnom savetu ma?arske nacionalne zajednice, kada su po klasi?nim principima politi?kog diktata (budimo realni, Savetom vlada SVM) na mesto direktora Drame na ma?arskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici, imenovali Atilu Andrašija. Tada su se ?lanovi ansambla direktno usprotivili imenovanju ?oveka, koji po njihovoj proceni, nije ponudio program u skladu sa umetni?kim tendencijama ovog ansambla, ali je ceo slu?aj pre šest meseci prošao kao bura u ?aši vode. Kandidatkinja Petronela Kermeci, koja je i tada (a i sada) uživala jednoglasnu podršku ansambla, spletkama je uklonjena kao neozbiljna kandidatkinja. Njen je program omalovažen, iako niti javnost niti ?lanovi ansambla nisu ?ak ni konsultovani kada je usvajana odluka.

Po klasi?nom principu direktnog politi?kog diktata, novi se direktor upleo u spletke i zastrašivanja upornim raspitivanjem kome kada isti?e ugovor, kako bi se uterivanjem straha u kosti, u?utkalo ono malo umetni?ke slobode koja još postoji. Hajci protiv ansambla se pridružio i jedini dnevni list na ma?arskom jeziku Ma?ar so, objavivši nekoliko tekstova u maniru „Ve?ernjih novosti“ iz devedesetih godina. Vrhunac je uvodnik, koji je suprotno svakom zdravonovinarskom razumu, prethodio saopštenju kojim su se umetnici pobunili zbog apsolutne degradacije Drame na ma?arskom jeziku.

Zimska premijera koja se organizuje na kraju prvog dela sezone, bila je obi?no pozorišni doga?aj godine za koji se tražila karta više. Ove godine publika, koja ?ak i organizovano preko Facebook stranice Második nyilvánosság, podržava napore umetnika zaposlenih u Drami na ma?arskom jeziku, nije podržala i koncept novog rukovodioca Drame, te je bojkotom jasno pokazala šta misli o novom umetni?kom konceptu. Tako je za neke predstave organizovan prevoz iz okolnih sela i varošica, kako bi se popunila prazna mesta, a sala ne bi zvrjala prazna. Prema re?ima jednog od redovnih posetilaca pozorišnih predstava, prvi put je ove godine svedo?io i kašnjenju jedne premijere, jer se ?ekalo na „uvažene goste“ iz Budimpešte.

?lanovi ansambla su u saopštenju jasno definisali zašto se bune protiv novog direktora Drame. ?ak i da ne ulazimo u njegov upitni umetni?ki kredibilitet, izrazito desnu politi?ku orijentaciju iskazanu u ranijim radovima, apsolutno pomanjkanje organizacionih sposobnosti bilo bi dovoljno da diskredituje prvog ?oveka Drame na ma?arskom jeziku. Andraši je, kako se navodi u saopštenju, dokazao da ne želi nikakav kontakt sa ansamblom, te da je posle uvodnog, održao samo jedan kratak sastanak i to na insistiranje ansambla. Glumci se stoga s pravom pitaju kako ?e prvi ?ovek da rukovodi, ako uopšte ne pokazuje interesovanje za glumce i saradnike? Tako?e, ?lanovi ansambla su dobijali informacije o repertoaru iz medija, koje ?esto ?ak ni nisu odgovarale predstavama koje su kasnije postavljane. Tako?e, glumcima nije obezbedjen prostor za probe, a obim rada je sveden na minimum. ?ak se i stare predstave postavljaju retko, a sve veze i kontakti ansambla sa drugim pozorištima su prekinuti. Iako je Drama na ma?arskom jeziku u Subotici bila uvek bar za klasu serioznija od onoga što su nudile njihove kolege Drame na srpskom jeziku, Andraši je za sve zna?ajnije uloge dovodio glumce sa strane. Pobuna ansambla je stoga uzela maha, te su jasno definisani zahtevi njegovih ?lanova. Osim smene Atile Andrašija i imenovanja Petronele Kermeci za direktoricu Drame na ma?arskom jeziku suboti?kog Narodnog pozorišta, ansambl zahteva i kompletan uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i snimak sednice resornog odbora na kojoj je odlu?eno koga ?e Nacionalni savet postaviti na mesto direktora. Zahteva se i da Ildiko Lovaš, ?lanica Izvršnog odbora Ma?arskog Nacionalnog Saveta (i bivša savetnica Nacionalnog saveta zadužena za kulturu), javno zauzme stav povodom ovog slu?aja.

Glumci nisu marionete, a to su i dokazali otporom poslednjoj u nizu svinjarija kojima su multinacionalisti u Subotici odlu?ili ugroziti (ovoga puta) umetni?ku slobodu. Kada padne pozorište, paš?e i ono malo drugih kulturnih insitucija, a projekat apsolutne dominacije najmo?nije politi?ke stranke u madjarskoj nacionalnoj zajednici bi?e zaokružen. Firma Pastor & co ?e, posle informisanja i obrazovanja, i kulturu staviti pod svoju kontrolu.

Zbunjuje me?utim, nesolidarnost ?lanova ansambla na srpskom jeziku, koji se po principu „?uti – nije re? o tebi“, uglavnom drže po strani. Kao da im iskustvo u medijima, obrazovnim i ustanovama kulture ne govori da je samo pitanje dana kada ?e i oni sti?i na red. Pozorište ipak nije cirkus, kakvima smo u poslednjih godinu dana bombardovani pod krinkom kulturnih projekata lokalne vlasti, jer u pozorištima sede glumci, intelektualci, dramaturzi, reditelji, ?iji talenat postoji sve dok je, kako je to jedan ameri?ki glumac ruskog porekla lepo primetio, oslobo?en politi?kog uticaja. A upravo je cirkus ono što im treba kako bi realizovali koncept – „hleba i igara“.

IZJAVA

Drama na ma?arskom jeziku Narodnog pozorišta- Narodnog kazališta – Népszínház Subotica je poslednjih dana i nedelja (opet) postao predmet  rasprave u široj javnosti. U tim narativama se ime ansambla neretko pominje u nedostojnom i neukusnom kontekstu, pri ?emu one sadrže zamene teza, poluistine i izmišljotine.  Stoga smatramo, da nije samo naše pravo, ve? ujedno i naša moralna obaveza da obavestimo javno mnjenje o onome što se zapravo dešava u pozorištu i oko njega, šta je naše mišljenje, mišljenje samog ansambla o tome, šta želimo da postignemo, a šta da spre?imo. Toliko dugujemo – svojoj publici.

Atilu Andrašija je na predlog Odbora za kulturu Ma?arskog Nacionalnog Saveta, upravnica Narodnog Pozorišta imenovala pre šest meseci. Iskustva ste?ena u tom razdoblju mogu da budu sažeta u slede?em:

  • ukloni sa radnog mesta. Postavlja se pitanje: šta je dakle pravi cilj Andrašija (i onih koji su ga postavili), ako je za njega najvažnije da na?e na?in da se oslobodi onih koje ni ne poznaje?
  • Mi, ?lanovi ansambla preko medija saznajemo koji poslovi nas ?ekaju u pozorišnoj sezoni, baš kao i o sprovedenim izmenama  o planu rada za aktuelnu sezonu i o neretkim promenama istog. Postavlja se pitanje: ima li još igde na svetu primera za to, da  neko preko medija saznaje šta ?e mu biti radna obaveza na poslu ?
  • Odmah po stupanju na dužnost otkazao je dotadašnji, uistinu neadekvatan prostor za probe, ali – uprkos ?estim najavama u medijima do dana današnjeg – novi  nije obezbedio. Postavlja se (sasvim jednostavno) pitanje: gde bismo trebali raditi, održavati probe?
  • Otkad je Atila Andraši preuzeo položaj umetni?kog direktora,  Drama na ma?arskom jeziku mese?no izvodi  drašti?no manji broj predstava, pa ?ak i predstave preuzete iz prošlogodišnje sezone stavlja na repertoar retko, iznimno.  To jest: pozorište vene i propada. Postavlja se pitanje: zbog ?ega? Koji je cilj ovakvom delovanju?
  • Atila Andraši dosledno odbija da koristi izgra?ene stru?ne veze ma?arskog ansambla. Drugim re?ima:   ukida sve postoje?e stru?ne, institucionalne i ljudske veze. Postavlja se pitanje: zbog ?ega? Sa kojim ciljem?
  • Za sve zna?ajnije uloge angažuje spoljne saradnike. Postavlja se pitanje: zbog ?ega? Kakav se cilj s time želi posti?i?

Smatramo da nas gore navedene ?injenice primoravaju  na izjavu: da u takvoj atmosferi i uz ovakve uslove nije mogu?e obavljanje kreativnog i umetni?kog rada. Zbog svega ovoga, kao i zbog sadržaja njegovog konkursnog programa, Atilu Andrašija smatramo potpuno nepogodnom osobom  za umetni?ko rukovo?enje  Drame na ma?arskom jeziku ove ustanove od istaknutog nacionalnog zna?aja.

Zbog gore navedenih:

  • Zahtevamo da Odbor za kulturu Ma?arskog Nacionalnog Saveta objavi konkursne materijale (za položaj umetni?kog direktora) , kao i tonski snimak i zapisnik sa sednice Odbora na kojoj je doneta odluka o predlaganju pomenutog. Princip javnosti i transparentnosti se, naime, s pravom može o?ekivati od institucije,  koja se izme?u ostalog zavetovala i na informisanje  zajednice poverene njenoj brizi.
  • I na kraju, zahtevamo: 1. Smenu umetni?kog rukovodioca Atile Andrašija, 2. imenovanje Petronele Kermeci na tu funkciju, koja i dalje uživa jednoglasnu podršku ansambla.   da.

Atila Barat, Timea Biro, Rozalija Breš?anski Boroš, Arpad ?ernik, Hermina G.Erdelji, Tamaš Hajdu, Žuža Kalmar, Petronela Kermeci, Andor Kova? Nemeš, Geza Ku?era ml., Zoltan Mezei, Ervin Palfi, ?ila Pamer, Monika Pešic, ?aba Ralbovski, Nandor Sila?i, Katalin Siracki, Atila Seke, Šarolta Seke, Natalija Vicei

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!