Kriza prezaduženosti, a ne evra

16 Aug 2011

Evro-obveznice za ili protiv? Dužnička kriza je zabrinula sve, ali je podelila privredno najrazvijenije zemlje u EU jer sa ta ideja, pre svega Nemačkoj uopšte ne dopada

Nema?ka vlada izri?ito je protiv sve glasnijih zahteva za postojanjem zajedni?kih evropskih obveznica. „?injenica je da ne postoji udruživanje duga i neograni?ena podrška. To je isklju?eno sve dok zemlje ?lanice budu imale sopstvenu finansijsku politiku“, rekao je za Špigel, nema?ki ministar finansija Volfgang Šojble.

List Velt am Zontag, sa druge starne, piše da nema?ka vlada ne isklju?uje kategori?ki korake u tom pravcu. O strategiji spasavanja evra bi?e re?i i na sastanku nema?ke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Nikole Sarkozija, koji ?e se održati sutra 16.8. Peter Altmajer, politi?ar iz redova CDU, o stavu nema?ke vlade kaže:

„Mi smo poslednjih godinu dana od slu?aja do slu?aja odlu?ivali šta je pravilna mera za izlaz iz krize, i stalno smo ponavljali da uvo?enje zajedni?ke obveznice nije dobro rešenje, zato što se na taj na?in preuzima pritisak zbog mera štednje sa zaduženih država.“

Do sada su države ?lanice EU uvek izdavale sopstvene obveznice

Zemlje sa dobrim kreditnim rejtingom, kao što je Nema?ka, na svoje kredite pla?ale su niske kamate. Države sa lošim kreditnim rejtinzima, poput, Italije i Španije, morale su da pla?aju mnogo ve?a kamate. Zadužene zemlje ovakvu praksu ne?e mo?i da izbegnu.

Ako u opticaj u?u zajedni?ke obveznice evra, kreditnu sposobnost pojedinih zemalja mora?e da „podele“ sve zemlje ?lanice. Kamatne stope evro-obveznica bi u tom slu?aju bile iste za sve zemlje u evro-zoni. Na taj na?in bi zadužene zemlje poput Gr?ke, pod boljim uslovima došle do novca. Ideju zajedni?ke evro obveznice zastupaju predsednik Evro-grupe Žan Klod Junker i evropski komesar za monetarnu politiku Oli Ren.

Ekonomista Rajnhard Zelten, dobitinik Nobelove nagrade  za privredu, izjasnio se protiv uvo?enja zajedni?kih evro obveznica. Trenutna kriza nije kriza evra nego kriza prekomerne zaduženosti, poru?uje Zelten: „Evro-obveznice, koje bi mogle da izdaju zadužene zemlje, i koje bi morala da pla?a evropska zajednica, to nije pravi put. Možda bi trebalo prona?i kompromis koji bi pružao odgovaraju?e uslove u tom pravcu. U svakom slu?aju, ne mislim da je ideja zajedni?ke obveznice dobra i smatram da bi bilo dobro da se na?e neko drugo rešenje.“

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!