Kritička slovačka umetnost

17 Dec 2015

Muzej savremene umetnosti Vojvodine predstavlja savremenu slovačku umetnost, u saradnji sa partnerima u Košicama, gde do kraja januara i sam gostuje izložbom “Prigušena egzistencija”

Muzej savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) predstavlja savremenu slova?ku umetnost, u saradnji sa partnerima u Košicama, gde do kraja januara i sam gostuje izložbom “Prigušena egzistencija”.

Ideja izložbe “Okrenuto – slova?ka savremena umetnost”, koja ?e biti otvorena 17. decembra, jeste da se kreira živa, ?ak i vizuelno nekontrolisana sredina, protiv anestezirane politi?ke realnosti u masovnim medijima i mejnstrimu.

Na izložbi “Okrenuto”, ?iji su kustosi Zuzana Pacakova i Vladimír Beskid, u?estvuje 12 me?unarodno afirmisanih umetnika mla?e i srednje generacije: Erik Binder, Andrej Dubravsky, Viktor Frešo, Matej Gavula, Jana Kapelova, Marek Kvetan, Denisa Lehocka, Ilona Nemeth, Roman Ondak, Milan Tittel, Ján Triaška i Olja Triaška Stefanovi?.

Izložba MSUV u Košicama “Prigušena egzistencija”, koja je otvorena do 31. januara, kao i “Okrenuto” u MSUV, bave se promocijom i predst?vlj?njem umetni?kih pr?ksi Srbije i Slova?ke u okviru intern?cion?lnog kulturnog prostor?.

U fokusu su umetni?ki r?dovi koji kroz upotrebu s?vremene umetni?ke pr?kse i proširenih medij? istr?žuju ?spekte svog društvenog okruženj? i mogu?e rel?cije umetnosti i mest? ove scene u me?un?rodnom kontekstu. Prevashodno se radi o autenti?nom predstavljanju današnjice, ali i o pokušaju formiranja vlastitih “inverznih” situacija pomo?u “art virusa”, koji napadaju ustaljene predstave i stereotipe u društvu.

Predstavi?e se koncept koji je analiti?an, neprikaziva?ki i koji ide ka formiranju vlastitog umetni?kog jezika, duplog kodiranja, ?ak i slenga – uz preferiranje medija objekta, instalacije i videa. Tako?e, radi se i o “privatnom” reflektovanju savremene transformacije kapitala i kapitalizma i, na kraju krajeva, o prirodnom respektovanju individualnih programa umetnika na slova?koj sceni, saopštio je MSUV.

Izložba “Okrenuto” je rezultat saradnje MSUV i Kulturnog centra Košice, a realizovana je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i ministarstava kulture Srbije i Slova?ke.

Ideja saradnje je da se uspostavi internacionalni dijalog umetnika iz Srbije i Slova?ke, ali i javnosti i stru?ne publike.

Izložbu “Okrenuto” otvori?e pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje Vojvodine Slaviša Gruji?, a bi?e je mogu?e obi?i do 3. februara 2016.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!