Koviljsko-Petrovaradinski rit proglašen za Specijalni rezervat prirode

27 Mar 2012

Dobro očuvan mozaik rečnih rukavaca, meandara, kanala, bara, vlažnih livada, močvara, pašnjaka i šuma duž obe strane Dunava

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja na osnovu studije Zavoda za zaštitu prirode Srbije odredilo je Koviljsko-Petrovaradinski rit, koji se prostire na 8.292 hektara, specijalni rezervat prirode i IBA podru?je za upis na listu vlažnih staništa od me?unarodnog zna?aja.

 

Ovo deseto Ramsarsko podru?je u Srbiji, po re?ima Kati Vencel, savetnice za ramsarska podru?ja Evrope, dobro je o?uvan mozaik re?nih rukavaca, meandara, kanala, bara, vlažnih livada, mo?vara, pašnjaka i šuma duž obe strane Dunava. Ovo aluvijalno podru?je je oblikovano redovnim poplavama i sukcesijom vegetacije kao i ljudskom aktivnoš?u, i predstavlja stanište velikog broja ugroženih biljnih vrsta, kao što su Hottonia palustris Marsilea quadrifolia. Koviljsko-Petrovaradinski rit je klju?no mrestilište za mnoge vrste riba, kao što je ke?iga Acipenser ruthenus i podru?je važno za mnoge ptice, uklju?uju?i i crnu rodu Ciconia nigra, vodozemce kao što su Triturus cristatus, i razli?ite vrste beski?menjaka, gmizavaca i sisara. Koristi se za šumarstvo, lov, ribolov i za sto?arstvo, za o?uvanje autohtonih vrsta konja, magaraca i krava.

Razli?iti faktori predstavljaju pretnju ovom podru?ju uklju?uju?i širenje invazivnih biljnih vrsta, paljenje trske, ilegalni ribolov i lov, ali i razvoj infrastrukture, kaže se u saopštenju Sekretarijata Ramsarske konvencije povodom stavljanja na ramsarsku listu Specijalnog rezervata prirode “Koviljsko-Petrovaradinski rit”

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!