Korneliju Kovaču nagrada “Darko Kraljić”

12 Aug 2016

Kako je navedeno u obrazloženju, Kovačev stvaralački opus bio je inspirisan rokenrol progresivnošću, improvizacionim osobenostima džeza, arhaičnošću izvornog folklora i neposrednošću pop izraza

Udruženje kompozitora Srbije ustanovilo je nagradu “Darko Kral?i?” za poseban autorski doprinos popularnoj muzici, a prvi dobitnik je Kornelije Kova?, kompozitor koji grupi autora popularne muzike koji specifi?an izraz izgra?uju ostvarivanjem sinteze razli?itih stilova.

Kova?u ?e to priznanje biti uru?eno 1. decembra u Sava centru na autorskom koncertu koji organizuje Udruženje kompozitora Srbije.

Nagrada je ustanovljena u znak se?anja na Darka Kral?i?a, jednog od najplodnijih i najzna?ajnijih autora zabavne muzike u drugoj polovini 20. veka.

To je jedina nagrada za stvaraoce popularne muzike u Srbiji, a podrazumeva organizovanje autorskog koncerta na kojem se dobitniku uru?uje plaketa “Darko Kral?i?” i nov?ani iznos nagrade.

Stru?ni žiri Udruženja kompozitora Srbije, koji su ?inili Radoslav Grai? (predsednik), Rade Radivojevi?, Zoran Lesendri?, Sr?an Marjanovi? i Aleksandra Milutinovi?, odlu?io je jednoglasno da prvi laureat bude Kova?.

Kako je navedeno u obrazloženju, Kova?ev stvarala?ki opus bio je inspirisan rokenrol progresivnoš?u, improvizacionim osobenostima džeza, arhai?noš?u izvornog folklora i neposrednoš?u pop izraza. Akademsko obrazovanje omogu?ilo mu je kompleksno poimanje muzike koje se odrazilo na složenu harmonsku, formalnu i stilsku strukturu njegovih kompozicija.

Ve? na po?etku karijere, Kova?ev rad u okviru Korni grupe, nagovestio je njegovu težnju ka autenti?noj muzi?koj ekspresiji i formiranju visokih estetskih kriterijuma kojima se rukovodio u godinama stvaralaštva koje su nastupale, naveo je žiri, isti?u?i posebno kvalitet saradnje koju je kova? ostvario sa Zdravkom ?oli?em i Biserom Veletanli?, kao i sa nizom drugih peva?a iz bivše Jugoslavije, Španije, Velike Britanije, ?eške, Gr?ke, Francuske, Japana, Venecuele…

Posebno je ukazano i na Kova?evo komponovanje muzike na poeziju velikih doma?ih pesnika.

Tako?e, pripada i maloj grupi autora koji su se bavili instrumentalnom muzikom koju je sabrao na šest albuma.

Svestranost muzi?ke li?nosti Kova?a ogleda se i na podru?ju primenjene muzike o ?emu svedo?i impozantan broj od 55 ostvarenja na pol?u pozorišne i filmske muzike, istakao je žiri.

(SEEcult, FOTO: Medija centar)

Podelite ovu stranicu!