KOVAČICA: Neiskorišćeni potencijali

11 Jun 2015

Kovačica nije iskoristila svoje ogromne potencijale za privlačenje sredstava iz evropskih fondova – Najveća prepreka nedostatak kadrova – Da li se to primećuju neki pozitivni pomaci u poslednje vreme?

Serijom tekstova pod zajedni?kim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvo?anskih lokalnih samouprava u privla?enju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na zna?aj evropskih projekata za gra?ane Vojvodine, ali i da se nazna?e problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


U jugoisto?nom delu Vojvodine prostire se opština Kova?ica koju ?ini osam naselja – Kova?ica, Padina, Debelja?a, Crepaja, Uzdin, Samoš, Idvor i Putnikovo – i skoro 28 hiljada stanovnika. Na jugu se grani?i sa opštinom Pan?evo, na istoku sa Alibunarom, na severoistoku sa nalazi Se?anj, a na severu je teritorija grada Zrenjanina. Na zapadu je pak Opovo. Od Beograda je udaljena 50, a od Novog Sada 90 km.

Kova?ica, banatska opština koja se di?i epitetom meke (slova?ke) naive i ?injenicom da je multinacionalna, multikonfesionalna i multikulturna lokalna samouprava, ?esto je bila u medijskoj žiži, ali nažalost ?esto zbog negativnih konotacija.

Kovacica

Da li je stanovnicima Kova?ice potrebna pomo? prijatelja iz EU?

Nažalost, nije se „proslavila“ ni u realizaciji evropskih projekata – kao da stanovnicima ove opštine nije potrebna pomo? prijatelja – kako finansijska, tako logisti?ka ili motivaciona u smislu pokretanja razvoja opštih, komunalnih ili infrastrukturnih oblasti, a za dobrobit tamošnjih žitelja.

Jedan EU opštinski projekat

Kako su nas informisali u ovoj opštini, u periodu 2007-2013 Kova?ica je realizovala samo jedan projekat finansiran od strane me?unarodnih organizacija, ali ni taj projekat nije pristigao iz Evropske unije. Radi se o projektu Doprinos obrazovnoj inkluziji Roma u preduniverzitetskom obrazovanju na teritoriji opštine Kova?ica u školskoj godini 2011-2012 „Svi idemo u školu“, u kojem su iskoristili potencijal koji se ogleda u višejezi?nosti opštine. Iz fonda DILS – Delivery of Improved Local Services, iza kojeg stoji Svetska banka, Kova;ica je privukla 40.000 evra.  To je veoma skromno u odnosu na potencijal koju ova lokalna samouprava ima za razne evropske programe.

U Kova?ici postoje ?etiri službena jezika, srpski, ma?arski, rumunski i slova?ki. Upravo zbog ove, ali i drugih relevantnih ?injenica o Kova?ici koji predstavljaju prednost u odnosu na druge opštine za realizaciju evropskih pretpristupnih fondova, ?udno je što opštinski ?elnici ne prepoznaju ili nisu prepoznavali potencijalnu dobrobit koju bi dobili pretenduju?i da koriste EU novac.

KOVACICAInkluzia TimA

Kova?ica: Tim za inkluziju

Navedeni projekat koji je trajao 17 meseci je realizovan u programu Obrazovna inkluzija Roma Ministarstva prosvete RS i Romskog obrazovnog fonda (REF) iz Budimpešte a uz finansijsku podršku DILS – Pružanje unapre?enih usluga na lokalnom nivou Svetske banke i Vlade Republike Srbije. Njegov cilj je bio izrada lokalnih akcionih planova na kreiranje uslova za optimalnu integraciju romske dece u vaspitno-obrazovni sistem, jednak kvalitet obrazovanja, borba protiv segregacije i diskriminacije, ali i uvo?enje romskog jezika u obrazovni sistem.

Pored toga što je u ovoj akciji prikupljena i polovna ode?a, obu?a i igra?ke, sproveden je i informativno-obrazovni rad sa roditeljima romske dece, nabavljena su didakti?ka sredstva u vrednosti 4.000 evra, ali su organizovani i vannastavne aktivnosti i dopunski rad sa decom. U projekat su bila uklju?ene, pored ostalih aktera lokalne samouprave, predškolska ustanova iz Kova?ice i osnovne škole iz Kova?ice, Crepaje, Debelja?e i Uzdina.

Vidljivi rezultati i pomaci

Iako ova opština ima skromna, ili skoro nikakva iskustva sa evropskim projektima u pra?enom periodu, ohrabruje ?injenica da su rezultati ovog „inkluzivnog“ projekta vidljivi i danas, tri godine po negovom završetku. Naime, po našim saznanjima, u osnovnoj školi se i sada poha?a nastava romskog jezika, i to dva ?asa nedeljno u jednom nižem i jednom višem razredu.

U Odeljenju privrede i lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Kova?ica kao najve?e probleme pri realizaciji projekta navode primenu doma?eg zakona za javne nabavke koja je prolongirala zadate rokove u okviru projekta i finansiranje dela sredstava koji se naknadno dobija iz Evropske unije.

– Najve?i problem pri realizaciji evropskih projekata jeste prezauzetost projektnog tima koji je ina?e zaposlen u opštini, što zna?i da pored poslova oko projekta ima i svakodnevnih poslova, a ne postoji mogu?nost finansijske stimulacije za dodatne aktivnosti – kaže Marija Benka Hrješik, rukovodilac Odeljenja privrede i lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Kova?ica.

Posle 2013. godine ipak ima pomaka u percepciji zna?aja evropskih fondova u Kova?ici. Prošle godine ova lokalna samouprava u?estvovala je u programu Exchange 4 sa dva projekta – Unapre?enje društveno-ekonomskog razvoja kroz efikasno upravljanje imovinom i Pomo? u ku?i u opštinama Alibunar i Kova?ica. Kova?ica je nosilac prvog projekta, ?ija je vrednost blizu 146 hiljada evra, dok je u drugom projektu, vrednosi oko 200 hiljada evra – koaplikant.

Šta kažu opštinari, a šta gra?ani

Predstavnici opštine Kova?ica samtraju da bi prioriteti odnosno dobre prilike za realizaciju evropskih projekata u njihovom ataru bile – poboljšanje sistema sakupljanja i odlaganje otpada, kao i razvoj turisti?ke ponude i promocija kulturnog nasle?a. Sa druge strane, manjak ljudskih resursa, ali i nedostatak finansijskih resursa za sufinansiranje projekata  vide kao najve?e barijere za uspešno sprovo?enje projekata.

Gra?ani opet smatraju da bi na teritoriji opštine trebalo da se realizuju projekti koji bi rešili problem (ne)kvaliteta životne sredine, zna?i i kanalizacije, tretmana otpadnih voda, ali i unapre?enje transporta, pre svega železni?kog saobra?aja. Slabo su upu?eni u mogu?nosti koje nude evropski fondovi za poboljšanje njihove svakodnevice, što i nije ?udo jer se ova opština  nije proslavila u privla?enju novca iz tih fondova.

Vladimira Dor?ova Valtnerova (Foto: Anji?ka Halupova)

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isklju?ivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji na?in ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

 

Podelite ovu stranicu!