Kosovo: Janjevački Samarićani

25 Oct 2016

Don Mate Palić i dr Zvonko Stašević pomažu ljudima bez obzira na etničku pripadnost: leče se bolesnici, a ne Srbi, Albanci, Hrvati, Romi, Turci...

Život u zaba?enim kosovskim selima nije lak. Besposlica, tranzicija, siromaštvo, kriminal, sve se to svaljuje na obi?ne gra?ane. Teško je održavati se, napredovati još teže. Teško je održati i ono najosnovnije, bez ?ega ništa ne funkcioniše, a to je zdravlje.

Za Albance dileme nema, zdravstvenu pomo? ostvaruju pri organima Republike Kosovo. Oni poseduju zdravstvene knjižice, ali pacijenti kažu da ?esto moraju sami da kupuju razne potrepštine u interesu sopstvenog le?enja. S druge strane, mnogi kažu da ambulante služe zato da im lekari pruže vizit karte i pozovu ih da le?enje nastave u privatnim klinikama, u domovima lekara, nakon radnog vremena. S obzirom da zdravstveni sistem baš i nije u najboljem stanju, oni imu?niji odlaze u Tursku, u Istanbul na ozbiljnije zahvate. Sirotinja je prepuštena samoj sebi.

Za Srbe i nealbance postoji mogu?nost da zadrže zdravstvene knjižice Republike Srbije, ali ne mogu imati obe. Ve?ina se drži ovog paralelnog sistema i srpskih knjižica. Manje probleme rešavaju u improvizovanim ambulantama, privatnim ku?ama koje su pretvorene u zdravstvene centre. Teži problemi se rešavaju u severnoj Kosovskoj Mitrovici ili u Srbiji. Ako neko bez kosovskog zdravstvenog osiguranja zatraži pomo? u ambulanti pod Republikom Kosovo, treba da plati participaciju, koja nije mala. Tako da u tom procepu institucija i poverenja najviše stradaju siromašni.

Od nekih Srba saznajemo da bi verovatno imali poverenje u lekare Albance. „Ne bih imao problema da odem u bolnicu na intervenciju, ako bi bilo potrebno i ukoliko bih imao kosovsko zdravstveno osiguranje, ali se ne bih usudio da no?im sa drugim pacijentima, Albancima, u sobi. Nemamo me?usobnog poverenja, sa time se ne bih igrao”, priznaje jedan Srbin sa Kosova, žele?i da ostane anoniman.

Župnik i lekar pomažu svima

don Mate Palic Janjevo

don Mate Pali?: Ta?ka poverenja u selu

Sa problemom institucionalnog jaza u zdravstvu i nedostatka poverenja bori se i don Mate Pali?, župnik rimokatoli?ke crkve Svetog Nikole u selu Janjevo nedaleko od Gra?anice. Naime, u njegovoj pastvi ima katolika i Hrvata i Albanaca. Od oko pet hiljada Hrvata, koliko ih je živelo devedesetih u ovom selu, ostalo je samo oko 230 osoba. Ali, zbog jezika koji razumeju, sa poverenjem mu se obra?aju i Srbi iz okoline. Don Mate je ta?ka poverenja u selu.

Štaviše, on je neformalni zastupnik interesa i na razne na?ine traži od doma?ih i me?unarodnih organa da pomažu unesre?enima i siromašnima. Glas o njemu dopire daleko. Janjevka od 90 godina kaže za njega da joj je “otac i majka”, da svima puno pomaže. Albanac koji živi u blizini, dok pokazuje put do crkve Sv. Nikole, tako?e ima samo re?i hvale za humanitarnu aktivnost koja se sprovodi u župi.

Naime, pre desetak godina don Mate je sa doktorom Zvonkom Staševi?em organizovao ambulantne prijeme u svojoj župnoj ku?i. Lekar Srbin dežura sredom, daje savete pacijentima. Poseti ga oko 20 ljudi tokom ovog volonterskog dežurstva. Prvo pravilo koje vlada u ovoj improvizovanoj zdravstvenoj ustanovi je da se ne traže dokumenti. Ni zdravstvene knjižice ni li?ni dokumenti. Le?e se bolesnici, a ne Srbi, Albanci, Hrvati, Romi, Turci…

Dr Staševi? je direktor zdravstvene ustanove u Lapljem selu, u opštini Gra?anica. Dolazi sredom u svoje slobodno vreme, prati stanje pacijenata. Medicinski materijal i lekove don Mate nabavlja od donatora. To su pojedine me?unarodne organizacije, od kojih se isti?u Karitas i fondacija Kraljevine Norveške. Ali, socijalni pritisak je veliki, uvek je potrebna dodatna pomo?. Stoga se don Mate okre?e svojim Janjevcima koji su se iselili za Hrvatsku. Neki od njih su dobrostoje?i i upu?uju pomo? u skladu sa svojim mogu?nostima.

Janjevo (1)

Janjevo: Ujedinjeni u siromaštvu

Zapravo, jedne godine im je poznata farmaceutska ku?a iz Hrvatske, Pliva, finansirala ure?enje ambulantnog prostora. Od sobe je napravljen prostor koji je zaista li?io na ambulantu, ali je nakon nekog vremena došlo do nezgode, te je imobilijar poplavljen i nije u upotrebi. Sto, stolica, bolni?ki krevet sada baš nisu u najboljoj funkciji, a ormari su morali biti rastavljeni radi sušenja. Sada se ordinacija sastoji iz stola i polica sa materijalom. Tu je i odre?ena konzervisana hrana. Jer, bolest je ?esto posledica pada imuniteta usled siromaštva i gladi. Pored medicinske, deli se i humanitarna pomo? u namirnicama. Ova mala, u zemlju ukopana, prostorija sa malim visokim prozorom deluje malo klaustrofobi?no i li?i na neku bolje snabdevenu šupu. U Janjevu, ovo je ta?ka nade za siromašne bolesnike.

U ovoj nameri humanitarnom dvojcu pomaže i KFOR. Pripadnici hrvatskog, slovena?kog, italijanskog, nema?kog, francuskog kontingenta i drugih katolika dolaze na mise u Janjevo. S obzirom da im je poznata ova situacija, donose svoje pakete hrane kako bi je ostavili da bude razdeljena onima kojima je najpotrebnija. Postoje liste vojnika koji se odri?u dela svojih sledovanja i upu?uju ih ovde. Bilo je slu?ajeva da su nema?ki vojnici doneli lekove iz svoje zalihe, Francuzi lekarski materijal, Austrijanci su, po re?ima don Pali?a uputili svojevremeno zna?ajnu pošiljku.

Don Mate kaže da je život težak i Hrvatima, i Srbima, i Albancima, i Romima, i Turcima: “Obe?anja podrške i pomo?i ima puno. Me?unarodne humanitarne organizacije nam tako?e dolaze, a kada kažu vide?emo, znam da od toga nema ništa. Ne mogu više ni da lažem ljude, mnogi najave pomo?, a nakon toga zaborave održati re?. Najviše nam pomaže vojska, KFOR. Zapravo, moram re?i kako nam je pomogla i Kraljevina Norveška, ali od ostalih donatora uglavnom ostanu samo obe?anja”, kaže Pali? ukazuju?i na teško?e sa kojima se suo?ava.

Od Subotice do Janjeva

Janjevo crkvaNa pitanje kako je saradnja izme?u njih dvojice zapo?ela, don Mate kaže da se dugo znaju, još iz vremena kada je dr Staševi? radio u prištinskoj klinici. Endokrinolog je, sreli su se i sprijateljili. Doktoru Staševi?u u intervencijama asistira ?asna sestra Judita. ?esto saniraju de?je bolesti, kontrolišu pritisak i nivo še?era, povijaju površinke rane i vrše manje intervencije.

Ovo potvr?uje i Branko Lazi?, meštanin susednog sela, Srbin i pravoslavac koji je došao da pomogne u održavanju objekta. Kosi travu oko župnog dvora, pomaže u spremanju. I on se sprijateljio sa vele?asnim: “Što se ti?e pomaganja ljudima, koliko sam samo puta video da intervenišu, baš puno! Koliko ja znam i koliko sam puta video ono što se ovde dešava, nikada ne kažu ‘ne’, svima pomažu. Nekada ima toliko ljudi da ne mogu svi da stanu u predsoblju, formira se red ispred, ljudi ?ekaju da do?u na red”, kaže Lazi? opisuju?i ono što se ovde dešava sredom, kada dolazi lekar da drži preglede i konsultacije.

Još jedan mladi? je tako?e došao provesti subotnje prepodne pomažu?i u održavanju ?isto?e i reda. Uzima metlu u ruke i mete prostorije. Naime, ?asna sestra Judita je odsutna i potrebna je dodatna pomo? kako bi stvari funkcionisale. Pokazuje sobi?ak koji je pretvoren u ordinaciju nakon havarije sa poplavom. Uska, visoka prostorija sa malim prozorom, u podrumu ku?e u kojoj je levi zid pretvoren u priru?ni magacin, ostavu za hranu i higijenski materijal, medicinske potrepštine… Sa desne strane je sto sa nekim osnovnim pomagalima, stolica za lekara i asistenta, a ispred stola mesto za pacijenta.

Sa ovom akcijom je upoznat i Husein Gors, Albanac koga zati?emo u kafi?u u centru sela, u blizini džamije. Husein kaže da nikada nije išao radi pomo?i u crkvu, ve? samo iz dobrosusedskih razloga. Ali, dodaje da je ?uo za tu humanitarnu i medicinsku akciju i ambulantnu pomo?. Dodaje da su u selu lekovi dragoceni i da je njegovim poznanicima pomognuto kada im je to bilo potrebno. “Video sam da pomažu ljudima, ?ak i da im i kuvaju” kaže Gors.

Dok se povoljnije ne reši ovaj jaz u intitucionalnom zdravstvenom sistemu kosovskog društva, ali i nepoverenje, mržnja koja povremeno izbija me?u pripadnicima razli?itih nacija, može se desiti da ova improvizovana ambulanta još dugo radi. U tome joj jedino nedostaje medicinskog materijala, jer dvojica sr?anih humanitaraca, dr Zvonko Star?evi? i don Mate Pali? ne nameravaju posustati.

Razgovor sa don Pali?em završava njegovim prise?anjem vremena kada je živeo u Subotici, dok je poha?ao ustanovu za obrazovanje rimokatoli?kih sveštenika, Paulianum. Prise?a se molitvi na ma?arskom jeziku, vožnji biciklom, suboti?kih zgoda i nezgoda. Godine provedene u Vojvodini o?ito su ostavile živog traga na njemu. Sada je pak jedini iz svoje deseto?lane porodice koji je ostao na Kosovu. Potpuno se posvetio svojim meštanima, koji su sada njegova porodica, ?ije probleme doživljava kao svoje.

Nikola Peruši? 

eu logo?lanak “Kosovo: Janjeva?ki Samari?ani” proizveden je kao deo projekta “Stvarni ljudi – stvarna rešenja”, koji je finansiran sredstvima EU u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ?lanka je isklju?ivo odgovornost udruženja gra?ana “Malin” iz Subotice i Nezavisnog društva novinara Vojvodine i ni na koji na?in ne odražava stavove Evropske unije.

 

Podelite ovu stranicu!