Konferencija: Napad na novinare je napad na sve građane

07 Jul 2017

Novinarstvo je jedan od temeljnih stubova demokratskog društva

Sloboda medija i bezbednost novinara ugroženi su u celom regionu a napadi na novinare i medije se moraju tretirati kao napadi na sve gra?ane, ocenjeno je na konferenciji za medije predstavnika novinarskih organizacija Zapadnog Balkana u Podgorici.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da je predsednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Lekovi? na konferenciji ukazao da su u regionu zabeleženi brojni napadi i nekoliko ubistava novinara, koja još nisu rešena, kao što je slu?aj ubistva glavnog urednika lista „Dan“ Duška Jovanovi?a. Lekovi? je, u ime novinarskih organizacija regiona, poru?io da se napadi na novinare ti?u svih gra?ana.

“Naša poruka gra?anima u svim državama regiona je da je novinarstvo jedan od temeljnih stubova demokratskog društva, a ugrožavanje slobode medija te napadi na novinare nisu samo napadi na medije i novinare ve? napad na sve gra?ane“, kazao je Lekovi?. On je poru?io da „ko dopušta ugrožavanje medijskih sloboda i napade na novinare i ne kažnjava napada?e, iako za to ima mehanizme i alate, odgovoran je za ugrožavanje elementarnih ljudskih sloboda svih gra?ana. Mi smo se organizovali odlu?ni da to ne dopustimo. Pozivam sve gra?ane da nam se pridruže“, istakao je Lekovi?.

Svi podaci o napadima na novinare na jednoj web stranici

Na konferenciji je predstavljena i baza napada na novinare u regionu, koja se može na?i na sajtu www.safejournalist.net a koju su razvile šest novinarskih organizacija (Udruženje/udruga BiH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Kosova, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Makedonije) u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbednosti novinara“, koji podržava Evropska Unija.

U bazi se nalazi 357 napada u 6 država regiona: Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori, koji su se dogodili od 2014. godine.

Predstavnik Udruženja BH novinari Arman Fazli? rekao je da je web platforma namenjena prvenstveno žrtvama napada koji napad tu mogu prijaviti ali i svim novinarima i medijskim radnicima, kao i civilnim aktivistima i ekspertima koji istražuju slu?ajeve napada na novinare.

Najve?i problem: nekažnjivost napada na novinare

Predsednik Udruženja novinara Makedonije Naser Selmani ukazao je da je nekažnjivost napada na novinare najve?i problem.

„Sistem proizvodi nekažnjivost zbog svojih interesa“, rekao je Selmani upozoravaju?i da su u prethodnom periodu u Makedoniji zabeleženi napadi na novinare ?ak i od strane policajaca, koji bi trebalo da štite gra?ane. Selmani je kazao da se nova makedonska Vlada deklarativno zalaže za promenu te prakse.

Generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Rakovi? potvrdio je da klju?ni razlog koji doprinosi napadima na novinare dolazi iz politi?ke sfere.

On je rekao da su u proteklom periodu u Srbiji najviši državni zvani?nici direktno vre?ali novinare na pres konferencijama, ?ime su uticali da javno mnjenje to percipira kao prihvatljivo ponašanje.

Govore?i o drugim vrstama pritisaka na novinare u Srbije, Rakovi? je posebno apostrofirao ponašanje pravosu?a koje ekspesno presu?uje u slu?ajevima tužbi zvani?nika protiv novinara dok se odugovla?e drugi procesi u kojima u?estvuju novinari.

Petrit ?olaku iz Udruženja novinara Kosova kazao je da je na Kosovu najve?i problem nedostatak ugovora o radu za novinare, kašnjenje zarada i cenzura. On kaže da, ipak, ima i nekih pozitivnih pomaka pa je tako u martu ove godine kosovsko Tužilaštvo prihvatilo njihov zahtev i imenovalo posebnu osobu u okviru Tužilaštva koja ?e, kao koordinator, raditi na rešavanju slu?ajeva napada na novinare.

Predsednica Sindikata medija Crne Gore Marijana ?amovi? osvrnula se na rezultate zajedni?kog istraživanja ovih organizacija s kraja prošle godine koje je pokazalo da u svim zemljama regiona novinari i medijski radnici imaju nesiguran posao, a više od polovine anketiranih novinara je ocenilo da se njihov ekonomski položaj pogoršava.

Više od polovine ispitanika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore reklo je da cenzura uti?e na njihov rad, a isti stav imalo je i oko 40% ispitanika iz Srbije i 30% njihovih kolega sa Kosova.

Osim u BIH, više od polovine anketiranih novinara istaklo je da postojanje mogu?nosti gra?anske tužbe zbog klevete uti?e na njihov rad.

Novinari razli?ito koriste pravo na slobodan pristup informacijama. Tako ga u BIH i Srbiji znatno više koriste, a u Crnoj Gori i Makedoniji ne tako ?esto.

?ak 78% anketiranih novinara na Kosovu istaklo je da su institucije odbile da im daju tražena dokumenta, a taj procenat je manji u drugim državama ali tako?e prili?no visok.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!