Koalicija novinarskih i medijskih udruženja: Lokalne samouprave da poštuju medijske zakone

10 Feb 2015

Pojedine lokalne samouprave svoje obaveze izvršavaju krajnje proizvoljno i netransparentno

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja tražila je danas od lokalnih samouprava da se prilikom raspisivanja i sprovo?enja konkursa o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u sferi informisanja striktno drže zakonskih i podzakonskih odredaba i ovaj proces u?ine maksimalno transparentim.

U saopštenju te Koalicije se apeluje na lokalne samouprave i da sredstva koja izdvajaju na ovim konkursima ne budu simboli?na ve? da budu adekvatna potrebi informisanja njihovih gra?ana.

“Ukazujemo na to da su prakse lokalnih samouprava u implementaciji novih medijskih zakona veoma razli?ite: pojedine opštine i gradovi svoje su zakonske obaveze shvatile veoma ozbiljno, dok druge koriste razne mehanizme kako bi se one zaobišle ili iskoristile rupe u propisima. Postoje nažalost i slu?ajevi kada se Zakon o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja – krše na drasti?an na?in”, ocenjuje se u saopštenju.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja je podsetila da je Zakon o javnom informisanju i medijima predvideo da se ve?ina ?lanova stru?nih konkursnih komisija bira na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a da Pravilnik precizira da pravo na predlaganje imaju udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa. Tako?e, dodaje se, pravilnik predvi?a da organ koji raspisuje konkurs “kroz javni poziv za u?eš?e na konkursu obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stru?njake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za ?lanove komisije, za svaki konkurs posebno”.

U saopštenju se isti?e da je neprihvatljivo to što pojedine lokalne samouprave svoje obaveze izvršavaju krajnje proizvoljno i netransparentno, pokušavaju?i da nastave sa starom praksom arbitrarne dodele sredstava medijima. Netranparentnost ovog procesa, i pokušaj zaobilaženja relevantnih novinarskih i medijskih udruženja ukazuje na to da se želi zaobi?i suštinska novina medijskih zakona – a to je transparantno, nediskriminatorno finansiranje javnog interesa u sferi informisanja kroz rad stru?nih nezavisnih komisija, poru?ili su u Koaliciji.

“Treba re?i i da propusti u ovom procesu po pravilu ne moraju ukazivati samo na lošu nameru, nego na nedovoljno dobro snalaženje pojedinih lokalnih samouprava u novom zakonskom okruženju. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja je spremna da pruži svaku vrstu stru?ne pomo?i svim opštinama i gradovima kojima je ona potrebna”, navodi se u saopštenju udruženja.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja je dodala da ?e pratiti proces implementacije zakona tokom ove godine i na osnovu svojih analiza predložiti odre?ene izmene zakonskih i podzakonskih akata u cilju otklanjanja evidentiranih nedostataka.

Koaliciju ?ine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!