Kikinda: Zbog stranačke pripadnosti raspoređeni u poljočuvare

13 Dec 2014

Potvrđen prvi slučaj diskriminacije na osnovu političkog opredeljenja

U Srbiji je potvr?en prvi slu?aj diskriminacije na osnovu politi?kog opredeljenja, saopšteno je iz Kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Naime, ?etvoro zaposlenih u opštinskoj upravi u Kikindi, nakon smene vlasti u tom gradu, raspore?eno je, zajedno sa još 20 svojih kolega, u “poljo?uvarsku službu”. U pitanju su dva rukovodioca odseka, stru?njak zadužen za oblast finansija i sekretar.

U njihovo ime jedna kikindska organizacija podnela je pritužbe, isti?u?i da je ovo ?etvoro opštinara preba?eno na niža radna mesta, utvr?ena su im niža zvanja, kao i manji koeficijent plate. Od ovih dvadeset i ?etvoro zaposlenih, njih 18 bili su ?lanovi Demokratske stranke, dok su ostali ili simpatizeri DS ili je neko od ?lanova njihovih porodica u toj partiji.

“To dodatno upu?uje na zaklju?ak da je promena njihovih radnih mesta motivisana njihovim politi?kim uverenjima”, navodi se u izveštaju (Mišljenju) Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. U Kikindi je u septembru 2013. došlo do smene vlasti, a novu skupštinsku ve?inu ?ine odbornici SNS, SPS, DSS i SVM-a. Ubrzo nakon toga izvršena je nova sistematizacija radnih mesta u opštini, pa je 60 ljudi preba?eno na nove poslove.

Iz Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti naglašavaju da ovo nije bila prva pritužba na diskriminaciju na osnovu politi?kog uverenja, ali je prvo Mišljenje u kojem je utvr?ena ta vrsta diskriminacije. Iz Opštinske uprave Kikinda, odgovaraju?i na pritužbe, izme?u ostalog, naveli su da je ova odluka doneta “isklju?ivo zbog racionalizacije troškova i izbegavanja otpuštanja zaposlenih”, dodaju?i i da je “diskreciono pravo poslodavca da utvrdi potrebe i zaposlene rasporedi na druge poslove”.

Prema preporuci iz Mišljenja Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, opštinska uprava trebalo je da u roku od 30 dana otkloni “sve posledice diskriminatornog ponašanja”, što zna?i da se zaposleni vrate na svoja stara ili sli?na radna mesta. Me?utim, iako je rok istekao još po?etkom oktobra, to se nije dogodilo. Na?elnik Opštinske uprave Kikinda Ljuban Sredi? za Istinomer kaže da se ?ekaju odluke suda.

“Mi smo izvestili Poverenika da ?emo preduzeti mere kako se bude razvijala situacija zbog su?enja, jer su nas zaposleni koji smatraju da su ošte?eni i tužili”, kaže Sredi?.

Na pitanje da li mere o kojima govori podrazumevaju vra?anje zaposlenih na stara radna mesta, Sredi? kaže da ne zna i ponavlja da ?e se to znati “nakon odluka suda”.

Iz Kancelarije Poverenice za ravnopravnost re?eno nam je da su Opštinskoj upravi opštine Kikinda uputili i opomenu zbog nerealizovanih preporuka iz Mišljenja. Na?elnik Sredi? isti?e da nije obavešten.

“Nismo dobili nikakvu opomenu i ne znamo zbog ?ega bismo je dobili”, govori Sredi?.

U postupku koji je u ovom slu?aju vodila služba Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, utvr?eno je da je nekoliko zaposlenih, nakon što su formalno izašli iz Demokratske stranke, vra?eno na svoja ili druga sli?na radna mesta u okviru Opštinske uprave Kikinda.

Pritužbe zbog diskriminacije na osnovu politi?kog uverenja nisu ?este, isti?u u Kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, napominju?i da je od po?etka rada institucije, takvih pritužbi bilo svega pet odsto od ukupnog broja predmeta.

Istinomer (Vesna Radojevi?)

Podelite ovu stranicu!