Kažnjeno Ministarstvo ekonomije

27 Jan 2012

Poverenik za informacije od javnog značaja izrekao je novčanu kaznu od 200.000 dinara zbog prikrivanja dokumentacije o zajedničkom ulaganju Srbije i Fijata

Poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi? izrekao je nov?anu kaznu od 200.000 dinara Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zbog neizvršenja naloga da se Savetu za borbu protiv korupcije dostave aneksi i prilozi ugovora o zajedni?kom ulaganju izme?u Republike Srbije i italijanske kompanije Fijat, saopštio je ve?aras Savet.
Ministarstvo ekonomije je 18. oktobra prošle godine, na zahtev Saveta za borbu protiv korupcije, dostavilo “zatamnjenu“ dokumentaciju (crne strane) o zajedni?kom ulaganju Srbije i Fijata, podse?a se u saopštenju.
Ovakvim postupkom Ministarstvo nije samo prekršilo Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, ve? je to uradilo na izrazito, kako je navedeno, cini?an na?in, nedvosmisleno poru?uju?i gra?anima da odbija i samu ideju demokratske kontrole.
“Ministar Nebojša ?iri? je tada u javnost izneo neistinu da tražena dokumentacija sadrži poslovne tajne i detalje tehni?ke prirode”, isti?e se u saopštenju Saveta.
Kako se navodi, Savet je od Ministarstva ekonomije tražio izmene i dopune ugovora koje su zaklju?ene od 2009. godine do danas.
Tako?e, Savet je zatražio i ?etiri priloga osnovnog ugovora u kojima se nalaze podaci potrebni za analizu ulaganja Republike Srbije, i to: plan restrukturiranja imovine, plan podsticaja, akcioni plan za infrastrukturu i inicijalni poslovni plan.
Ministarstvo je Savetu poslalo ova dokumenta, ali tako što je zatamnilo najvažnije podatke iz aneksa ugovora, a prilozi ugovoru su zatamnjeni u potpunosti, od prve do poslednje strane, navodi se u saopštenju.
“Zar je tajna koju infrastrukturu država treba da postavi da bi Fijat poslovao u Srbiji, koje nepokretnosti Srbija ulaže u zajedni?ki projekat i koje subvencije daje Fijatu”, navodi se u saopštenju i isti?e da tajna mogu biti samo tehni?ki detalji, koji, kako je re?eno nisu bili potrebni za analizu Saveta, niti ih je Savet tražio od Ministarstva.
Kako se isti?e, pristup informacijama od javnog zna?aja je jedna od temeljnih pretpostavki za borbu protiv korupcije. “Ako vlast radi tajno, onda nema ni govora o demokratiji, kontroli vlasti i borbi protiv korupcije”, isti?e Savet.
U saopštenju se isti?e kao posebno zabrinjavaju?a ?injenica to što, kako je navedeno, nezakonito postupanje Ministarstva ekonomije nije usamljen incident.
Savet za borbu protiv korupcije se godinama suo?ava sa istim problemom traže?i informacije od Komisije za hartije od vrednosti, RTS-a, Komisije za zaštitu konkurencije, Agencije za privatizaciju i drugih institucija od kojih smo tražili podatke neophodne za istraživanje fenomena sistemske korupcije u Srbiji, navodi se u saopštenju.
Zaklju?ak o izricanju nov?ane kazne donet je 16. januara i tada je Poverenik izrekao Ministarstvu ekonomije prvobitnu kaznu od 20.000 dinara i odredio ponovni rok od dva dana od dana prijema zaklju?ka, da izvrši rešenje.
U protivnom, kako je navedeno u zaklju?ku, postupak izvršenja rešenja ?e se nastaviti izricanjem nove nov?ane kazne u iznosu od 180.000 dinara.
Taj produženi rok je odavno prošao, što fakti?ki zna?i da je ministarstvo, koje u ovom postupku nema pravo žalbe, kažnjeno sa 200.000 dinara.

(Blic)

Podelite ovu stranicu!