Katica Bengin: Istočni sporazumi Skupštine Vojvodine

24 Feb 2017

Od početka mandata ovog saziva, nismo imali priliku da debatujemo o saradnji sa prvim komšijama

Od septembra do danas, aktuelni saziv Skupštine Vojvodine usvojio je ve? ?etiri predloga sporazuma o saradnji. U pitanju su: Almatinska regija (Kazahstan), Hajnanska oblast (Kina), Nižegradska oblast (Rusija) i Gomeljska oblast (Belorusija).

Svi poslanici sa sigurnoš?u su znali gde je Gomelj, ne iz ponu?enog predloga sporazuma i obrazloženja ve? iz Bajagine pesme. S obzirom da se radi o dalekim severnim, severoisto?nim i još daljim isto?nim oblastima na evropskom, odnosno evroazijskom kontinentu, u obrazloženju su izostale geografske odrednice. Poznato je da globus nije sastavni deo skupštine, niti su poslanici takmi?ari u TV Slagalici, ali pri donošenju odluka moraju precizno znati da li do pomenutih regija, sa kojima planiramo da sara?ujemo, ima dan, dva ili mesec dana puta.

Zabunu u predlogu sporazuma ?inio je, tako?e, i nepravilan naziv toponima, koji je nespretno bio preveden, umesto transkribovan. Sa sigurnoš?u se ne može tvrditi da li je Nižegradska oblast, baš Nižgorodska. U materijalu koji je bio pred poslanicima, nedostajali su osnovni podaci kako se zove regija i gde se nalazi!

Kada se odmaknemo u ?itanju predloga sporazuma, nailazimo na opšta mesta: saradnja je predvi?ena na svim poljima, obuhva?ene su sve privredne grane, nije izostao ni humanitarni rad. Dakle, može SVE, od igle do kosmodroma. ?emu onda daleki sporazumi? Ima li još ne?ega, osim ?uvene re?enice ponu?ene javnosti da je “prostor za saradnju velik”.

Grad Novi Sad pobratim je sa Nižnjim Novgorodom od 2006. godine, kada je potpisana povelja o bratimljenju. Šta je tu tesno pa traži da se potpiše i sporazum Skupštine Vojvodine sa istoimenom regijom? Ne?u da verujem da su to ?ari Volge, tzv. politi?ki turizam. Smer kontra EU mi je poznat, ali ne i dovoljan razlog, a naro?ito ne smislen.

Nasuprot tome, od po?etka mandata ovog saziva, nismo imali priliku da debatujemo o saradnji sa prvim komšijama. Smatram to primarnim i prirodnim aktivnostima Pokrajine. Zna se da je neophodna saradnja sa Hrvatskom, bar sa dve grani?ne županije, Osje?ko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskom, zbog normalizacije odnosa narušenih doga?anjima iz bliske prošlosti i srpske manjine koja tamo živi.

Na granici Ma?arske imamo žicu, a sa lepim danima najavljena je još jedna. Sa Rumunijom može i bolje i više. Društveno-ekonomska situacija u okruženju se menja, vlasti se smenjuju te postoje?e sporazume treba revitalizovati, unaprediti, nove inicirati.

Trebaju sporazumi, mora se sara?ivati, ali celishodno i zato nisam mogla da podržim ponu?ene.

Katica Bengin

(pokrajinska poslanica, poslani?ka grupa Dosta je bilo) 

Podelite ovu stranicu!