Kasa: Beograd ne vidi ni Vojvodinu ni ostatak Srbije

25 Apr 2009

Bivši lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Jožef Kasa, koji je danas po?asni predsednik te stranke, ogor?en je odnosom…

Jožef KasaBivši lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Jožef Kasa, koji je danas po?asni predsednik te stranke, ogor?en je odnosom centralne vlasti prema Vojvodini i njenim institucijama zbog odlaganja potvr?ivanja novog statuta APV. On je za „Dnevnik“ ocenio da „slu?aj statut“, kao i sve vidljivije nezadovoljstvo pokrajinskih ?elnika tim povodom, potvr?uju i njegov skepticizam u pogledu stvarnih namera vlasti u Beogradu prema vojvo?anskoj autonomiji.
Podsetimo, i predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? ocenio je ovih dana da u Srbiji još postoji neopravdani strah od regionalizma i decentralizacije, te da „nema nikakve dileme o tome da Srbija ne koristi dovoljno ?injenicu da je Vojvodina njena pokrajina“, odnosno „da Vojvodina može u komparativnom i u politi?kom smislu biti zna?ajan argument Srbije u pridruživanju Evropskoj uniji“.
– Više je nego o?igledno da ne postoji spremnost za ozbiljniju primenu ?ak ni aktuelnog Ustava, koji ne omogu?ava visok stepen autOnomije, na Vojvodinu – rekao je Kasa za naš list. – Politi?ari u Beogradu, bilo da su iz vlasti ili opozicije, razmišljaju isklju?ivo centralisti?ki i zamišljaju da je Beograd centar sveta, a izvan toga ne vide ništa, ni Vojvodinu, ali ni centralnu Srbiju, koja tako?e snosi ogroman teret metropolizacije države.
Kasa ?ak procenjuje da statut Vojvodine „ne?e biti usvojen u dogledno vreme“, i pored ?injenice da se novim zakonom o nadležnostima APV dodatno sužavaju prava Pokrajine i u odnosu na „omnibus“, koji je usvojen 2002. godine.
– Tekst koji je u oktobru tako nadmo?nom ve?inom usvojen u Skupštini Vojvodine zapravo uopšte i ne?e biti potvr?en, jer je kroz zakon o nadležnostima umnogome izmenjen njegov sadržaj – smatra Kasa.
On kaže da ?e zbog toga svakako do?i do pada poverenja gra?ana Vojvodine i u pokrajinsku vlast, a, pre svega, u Demokratsku stranku, koja je najodgovornija u vladaju?oj koalciji i kad je re? o vojvo?anskom statutu.
– Ne mogu da razumem kako to centrala DS-a u Beogradu ne vidi, pa se tako bahato odnosi prema Vojvodini, koja je uporište te stranke – navodi po?asni predsednik SVM-a.
Kasa ukazuju na to da je „ovo najgori mogu?i trenutak za zaoštravanje politi?kih odnosa izme?u Beograda i Novog Sada, zbog katastrofalne ekonomske situacije u zemlji“. On, ipak, veruje da ?e centralna vlast kad-tad morati da shvati da „diktatura Beograda ne može voditi Srbiju u Evropu“.
– Nema demokratizacije društva bez decentralizacije. Ovako, pri?a o evropskim integracijama samo je politi?ka predstava. A posebno je žalosno to što gra?ani prepoznaju potrebu za evropskim integracijama, jer to vide kao put izlaska iz duboke krize, i ekonomske, i politi?ke, i moralne. Istovremeno, politi?ari ne samo da nisu aktivni na tom planu nego i raspiruju odbojnost prema tom procesu – zaklju?io je Jožef Kasa.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!