KANJIŽA: Građani glasali protiv samodoprinosa

25 Dec 2012

Kao i u mnogim drugim gradovima i opštinama, predizborna obećanja o novim radnim mestima dominirala su i u Kanjiži. Ali, investicije bez kojih nema radnih mesta još se ne naslućuju

Od formiranja skupštinske ve?ine 24. jula, u Kanjiži nije bilo ni namere, ni volje da se vladaju?a koalicija u opštini prekroji. Na klju?nim mestima su ostale iste osobe koje su izabrane na konstitutivnoj sednici, kojoj su prethodile razli?ite kombinatorike.

Formirana su ?etiri odborni?ka kluba: po 11 odbornika imaju Savez vojvo?anskih Ma?ara i klub „Za bolju Kanjižu“ (u kojem sedu odbornici Demokratske stranke – 9 i Lige socijaldemokrata Vojvodine – 2), poslani?ki klub „Izaberi put“ ima ukupno 4 ?lana (3 sa liste Ištvana Ba?kulina i 1 sa liste Pokreta ma?arske nade), a ?etvrta frakcija, izborna lista „UKROK“ broji 3 ?lana.

U ovoj severnoba?koj opštini, nakon manjeg kolebanja i višenedeljnog naga?anja, opštinska vlast je ipak oformljena u skladu sa dogovorom predsednika SVM-a i predsednika DS-a. Vladaju?u ve?inu ?ine dakle SVM i DS, plus LSV. Ove tri stranke po broju odbornika imaju više od dvotre?inske ve?ine.

Za gradona?elnika je izabran Mihalj Njilaš (SVM), njegov zamenik je Robert Lacko (DS), predsednik SO Kanjiža je Ervin Hužvar (DS), potpredsednik je dr Mihalj Bimbo (SVM). Na istoj sednici su doneli odluku da se broj ?lanova Opštinskog ve?a pove?a na 9 umesto dosadašnjih 7.

Konstitutivna sednica skupštine je prvi put sazvana na 14. jun. Me?utim, nedelju dana pre datuma održavanja te sednice i samo dva dana nakon dogovora Tadi?-Pastor o zajedni?kom nastupu na svim nivoima, osvanuo je koalicioni sporazum kanjiških demokrata, ligaša i još dve organizacije da ?e njihovih 17 odbornika ?initi ve?inu – bez SVM-a i PMN-a. Dan pre najavljenog datuma, tadašnji predsednik skupštine dr Zoltan Katki? odložio je konstitutivnu sednicu na 21. jun, sa obrazloženjem da ?e kao rezultat dogovora pokrajinskih ?elnika SVM-a i DS-a, ove dve stranke po?eti koalicione pregovore na lokalu. Potom su 21. juna verifikovani mandati odbornika i odmah nakon toga je sednica prekinuta, jer su koalicioni pregovori još bili u toku. Konstitutivna sednica je nastavljena 5. jula, sa jednim jedinim ciljem: ne bi li opštinska samouprava izbegla prinudnu upravu. Odbornici su izabrali (privremenog) predsednika i sekretara SO, minimum koji zakon nalaže pa je sednica opet bila prekinuta.

Nakon svega, 20. jula na zajedni?koj konferenciji za novinare, lokalni ?elnici SVM-a, DS-a i LSV-a su pred novinarima potpisali Sporazum o zajedni?kom delovanju u kanjiškoj samoupravi.

Novom vladaju?om koalicijom je okon?an ?etvorogodišnja prevlast Ma?arske koalicije (MK). Ipak, SVM kao najja?a ma?arska stranka i jedan od tri ?inioca nekadašnjeg MK-a, zadržao je klju?ne pozicije u opštini.

Banja-Kanjiža

Banja Kanjiža: Potencijal za turizam

Treba re?i da ni SVM, ni DS nisu postigli bolji rezultat od onog pre ?etiri godine. Na lokalnim izborima 2008. godine u Kanjiži Ma?arska koalicija (SVM, Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara i Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara) osvojila je 19 mandata (7.913 glasova), a DS 10 (4.510 glasova). Ostale liste nisu prešle cenzus. Doduše, SVM je na poslednje izbore izašao samostalno i osvojio 4.176 glasova (11 mandata), ali DSVM i DZVM nisu ni u?estvovali na kanjiškoj izbornoj sceni (pojedini ?lanovi DSVM-a su pre izbora prebegli u SVM i na taj na?in prakti?no razbili opštinsku organizaciju te stranke). DS, iako je izgubio jednu ?etvrtinu svojih bira?a (2008. su imali 4.510 glasova, 2012. samo 3.348) zbog slabijeg odziva, osvojio je samo mandat manje (9 umesto 10). Jedina lista koja je po svim parametrima na dobitku jeste LSV. Ova stranka je duplirala svoju glasa?ku bazu (1.255 glasova, naspram 697, koliko je dobila pre ?etiri godine) i zahvaljuju?i tome ušla sa dva odbornika ne samo u skupštinu nego i u vladaju?u koaliciju.

Sve u svemu, u protekla ?etiri meseca opštinske vlasti napravile su rebalans budžeta, rešen je slu?aj „Brantner“, pušten je u pogon pre?ista? pija?e vode u naselju Male pijace, propao je referendum o samodoprinosu u Mesnoj zajednici Kanjiža.

Transparentnost rada i mediji

U toku prikupljanja podataka, odnosno u komunikaciji sa opštinskim organima naišli smo na pozitivan prijem.

Opština Kanjiža ima svoj dvojezi?ni (ma?arsko-srpski) sajt preko kojeg komunicira sa gra?anima. Postoji i e-uprava (takozvani „Sistem 48“), ali nismo bili u mogu?nosti da isprobamo da li funkcioniše, jer pravo na koriš?enje te usluge imaju samo stanovnici opštine koji se prethodno registruju u sistem. Sama internetska prezentacija je dosta nepregledna, mada na sajtu ima dosta informacija i, ukoliko imate vremena, možete do?i do najvažnijih podataka, iako prezentacija nije baš u svim segmentima ažurna. Na primer, ma?arska i srpska verzija sajta nije u potpunosti istovetna, odnosno ma?arski deo je nešto bogatiji.

Postoje tre medija na lokalu. Televizija Info TV koja emituje svoj program na srpskom i ma?arskom jeziku, izme?u ostalog prenosi i sednice Skupštine opštine. To, ina?e, ne zna?i direktan prenos uživo, nego tek zainteresovani mogu tek sutradan pratiti nemontirani snimak sednice. Info TV funkcioniše u okviru Obrazovno-kulturne ustanove Cnesa, ?iji je osniva? lokalna samouprava. Nedeljnik Új Kanizsai Újság na ma?arskom jeziku je privatni list na 24 strane magazinskog formata. Panda radio je tako?e u privatnom vlasništvu i na frekvenciji 103,5 MHz emituje svoj dvojezi?ni program ve? 15 godina unazad. Svi lokalni mediji se u velikoj meri oslanjaju na sredstva iz lokalnog budžeta. Prema rebalansu budžeta od 27.11.2012, za usluge emitovanja i izdavaštva je predvi?en iznos od 5 miliona dinara. Sredstva za medije se izdvajaju iz budžeta opštine Kanjiža u funkciji 830, a raspore?uju se na osnovu javnog konkursa. U Izveštaju o izvršenju budžeta za period januar-septembar stoji da je ispla?eno ukupno nešto više od 3 miliona dinara.

Svakog drugog petka u mesecu gra?ane li?no prima na?elnik opštinske uprave, svakog tre?eg petka u mesecu potpredsednik opštine i predsednik Skupštine opštine, a svakog ?etvrtog petka u mesecu predsednik opštine. Doduše, informacije o toj mogu?nosti i o eventualnim terminima za prijem na sajtu nismo našli.

Male pijace dobile pre?ista? vode

U predizbornoj kampanji najvažnija obe?anja svih takmaca su se odnosila na stvaranje novih radnih mesta. Magdolna Miškolci, novinarka Ma?ar soa iz Kanjiže, koja je pomno pratila predizbornu kampanju, kaže da u ovom pogledu nije bilo ve?ih razlika izme?u pretendenata na lokalnu vlast. „U tom pogledu nije bilo teško usaglasiti programe delovanja stranaka koje su na kraju postigle dogovor o zajedni?kom upravljanju lokalne samouprave. Me?utim, od formiranja nove ve?ine o otvaranju novih radnih mesta ne može se govoriti, jer planirane investicije još nisu na vidiku. Industrijska zona nije ni taknuta. Još 2009. godine su postavili kamen temeljac za akva-park pored Tise ali radovi do danas nisu zapo?eti“, kaže Miškolci.

Stožer koalicije i jedina stranka koja je imala sveobuhvatan, detaljno razra?en i na internetu dostupan predizborni program za razvoj opštine, jeste Savez vojvo?anskih Ma?ara. Najvažnija njihova obe?anja su bila da ?e nastaviti i završiti razvojne projekte koje su u toku, ali ?e pokrenuti i nove. Naveli su razvoj Banje Kanjiža, program solarne energije i energije vetra u naseljima Horgoš i Male pijace, asfaltiranje i uvo?enje kanalizacije u svim mestima opštine, izgradnju tri nova ?ista?a otpadnih voda i obnovu dva postoje?a. Obe?ali su mere za podsticaj ra?anja, nova radna mesta prodajom kasarne, izgradnjom šoping mola i akva-parka, „naseljavanjem“ industrijskih zona.

„Na sredini budžetske godine je došlo do promene u opštini. Ipak, svi smo bili saglasni u koaliciji da ne bude zastoja u ve? zapo?etim projektima“, kaže stari-novi predsednik opštine Mihalj Njilaš (SVM). On naglašava da završetak pojedinih investicija ne zavisi samo od volje opštinskih ?elnika, jer, pogotovo važnije projekte, u ve?em delu finansira pokrajina.

Ipak, kaže, i za ovo kratko vreme su završili neke važne zadatke. „Tokom školskog raspusta smo obnovili zgrade škola i zabavišta. U Kanjiži, Adorjanu i Trešnjevcu nastavljeno je asfaltiranje puteva. Nisu, dakle, stala završetkom kampanje. Završili smo rekonstrukciju Ribarskog trga koja je zapo?eta prošle godine i ukupno je koštala 14,5 miliona dinara. Taj trg, koji ima istorijski zna?aj, može da privu?e turiste u našu opštinu“, poru?uje Njilaš.

voda

Gra?ani Malih pijaca kona?no piju ?istu vodu

Projekat koji je upravo završen jeste pre?ista? vode u naselju Male pijace, vredan 15,5 miliona dinara. Zahvaljuju?i ovom projektu, žitelji Malih pijaca više ne?e imati najlošiju vodu u opštini. Ovaj sistem vrši otklanjanje gvož?a i arsena iz pija?e vode. “To je kod nas pionirski poduhvat i važi za pilot-projekat, ali u Ma?arskoj takvi mali sistemi se koriste ve? godinama. Ako procenimo da je ovo rešenje dobro, sli?ne sisteme ?emo izgraditi i u ostalim naseljima opštine“, kaže predsednik opštine.

Prvi i, po svoj prilici, poslednji rebalans budžeta u ovoj godini, je izglasan na tre?oj redovnoj sednici Skupštine opštine. Ve?ih korekcija nema, tvrdi Njilaš, a sama cifra od 1,2 milijardi dinara je pove?an na 1,23 milijardi. „Najve?i ’krivac’ za modifikaciju je šteta usled suše. Lokalna samouprava je odlu?ila da pomogne ošte?enim gazdinstvima u vidu bespovratnih sredstava po hektaru površine. Ne bismo li isplatili ta sredstva, morali smo da menjamo neke stavke u budžetu“, objašnjava gradona?elnik.

Ina?e, procenat prvobitnog budžeta lokalne samouprave, koji je bio planiran za finansiranje poljoprivrede, iznosio je 5,38 odsto (65,65 miliona dinara) od ukupnog budžeta. Ovaj procenat je, nakon rebalansa, još dodatno pove?an za 17 miliona dinara, koja je namenjena za nadoknadu šteta usled suše i mraza. Sa ovim, procenat budžeta koja se odvaja na poljoprivredu ove godine pove?ava se na 6,77 odsto.

Što se ti?e ve?ih, obe?anih investicija, dve su došle do faze usvojenog plana za detaljnu regulaciju. Radi se o kompleksu vetro-parka u Malim pijacama i o turisti?ko-rekreativnoj površini u naselju Horgoš.

Zapošljavanje u opštini i u JP

Miškolcijeva najviše zamera novoformiranoj vlasti da je pove?ala administraciju. „Na funkcijama su manje-više ostali isti ljudi sa odgovaraju?im sposobnostima i znanjem koje zahteva odre?ena funkcija ali je trebalo nekako zadovoljiti i partijske apetite koalicionih partnera. Tako su pojedini rukovodioci koji do sada nisu imali zamenike i savetnike, sada ih dobili. Takva praksa jako iritira gra?ane, jer nisu baš na taj na?in zamišljali stvaranje novih radnih mesta“, kaže Miškolci.

?injenica je da je broj ?lanova Opštinskog ve?a pove?an sa 7 na 9 ?lanova. Zatim je, po Odluci o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi, to telo dobilo jedno odeljenje više, ta?nije Odeljenje za opšte poslove i privredu se razdvojilo. Šefovi odeljenja opštinske uprave (ima ih ukupno ?etiri) od sada mogu imati zamenike (po ?lanu 21 nove Odluke o opštinskoj upravi). Prema traženim podacima od javnog zna?aja, broj zaposlenih u opštinskoj upravi na da 30.11.2012. godine je bio 21. Od datuma formiranja novog saziva Skupštine opštine niko ovde nije dobio otkaz (jedno lice je sporazumom preuzeto od strane privrednog društva, gde je opština osniva?), a broj primljenih u radni odnos je 3 (stopa nezaposlenosti u Kanjiži za oktobar bila je 28,08 odsto).

Na prvoj i drugoj redovnoj sednici Skupštine ve?ina odbornika je dala saglasnost na odluku o dopuni Statuta ?etiri pravna lica ?ije je osniva? Skupština. To prakti?no zna?i da ?e direktori Javnog preduze?a za komunalne usluge Kanjiža, Turisti?ke organizacije opštine Kanjiža i Informacionog centra za razvoj Potiskog regiona dobiti zamenike, a da ?e rad direktora Javnog preduze?a za ure?enje naselja opštine Kanjiža pomagati jedan savetnik.

Ištvan Ba?kulin, predsednik najve?eg poslani?kog kluba u opoziciji tvrdi da je u poslednjim mesecima primljeno oko 30 do 40 novih ljudi u ustanove i preduze?a kojih finansira opština. „Primaju ljude u radni odnos po porodi?noj liniji, ponekad i iz drugih opština, kao da u ovoj opštini nema odgovaraju?ih kadrova“, kaže Ba?kulin.

Predsednik opštine negira te tvrdnje, uz ogradu da o primanju u radni odnos odlu?uju direktori pojedinih preduze?a. Ipak, kaže on, sasvim je sigurno da nije bilo masovnog primanja radne snage u javnim preduze?ima i ostalim lokalnim ustanovama.

Kanjiza opstina

Zgrada opštine: Koalicija SVM-DS-LSV ima tri ?etvrtine mandata

Što se ti?e novoformiranih funkcija (zamenike i savetnike) u javnim preduze?ima, Njilaš poru?uje da se tu ne radi o bilo kakvom apetitu novih stranaka u vlasti, nego o „me?usobnoj kontroli“. „U toku koalicionih pregovora su pojedine funkcije dogovorene. To je ina?e praksa u skoro svim lokalnim samoupravama. Naša zajedni?ka namera je bila da struktura rukovode?ih kadrova bude sli?na kao što je to slu?aj u drugim opštinama. Bila je potrebna stabilnost i ravnoteža izme?u politi?kih partnera, jer nije dobro ako jedna partija rukovodi jednom firmom. Imamo, dakle, kombinacije da je funkcija direktora u ruci jedne, a funkcija zamenika direktora u ruci druge stranke. Može to neko da nazove apetitom novih stranaka u vlasti, ali ja bih pre rekao da je to sve ura?eno radi me?usobne kontrole. S druge strane, trudili smo se da tim novim funkcijama odredimo i konkretne zadatke. Tokom izbora kadrova smo uzeli u obzir i sposobnost za obavljanje pojedinih funkcija“, kaže gradona?elnik.

Bilo da je administracija u znatnoj ili u neznatnoj meri pove?ana, rashodi za zaposlene su za 5,05 odsto pove?ani u novom rebalansu budžeta za 2012. godinu. U prvobitnom planu je bilo predvi?eno 173.407.000 dinara za ovu namenu, a u novembarskom rebalansu taj iznos je pove?an za 8.753.000 dinara.

Bez mesnog samodoprinosa

Magdolna Miškolci kaže da su gra?ani iznevereni: želeli su promene, zato su glasali tako kako su glasali, a do korenitih promena ipak nije došlo. “Gra?ani su nakon izbora sa velikom zadovoljstvom primili k znanju da su demokrate sa ligašima i sa još dve civilne liste potpisali koalicioni sporazum. I bilo je veliko razo?aranje kad su saznali da od te koalicije i od promena ipak ne?e biti ništa jer su se ligaši i demokrate, nakon višenedeljnih pregovora i kolebanja, priklonili SVM-u i napravili veliku koaliciju. Ta razo?aranost i otpor prema lokalnoj samoupravi se sada projektuje i na mesne zajednice, jer ljudi jednostavno ne razlikuju ta dva nivoa vlasti, ’vlast je vlast’, kažu, ’njima ni dinar ne?emo dati’. A u tri mesne zajednice, u MZ Kanjiža, u MZ Velebit i u MZ Horgoš, uskoro isti?e period za pla?anje mesnog samodoprinosa i velika je verovatno?a da uvo?enje novog samodoprinosa gra?ani ne?e izglasati“, rekla je naša sagovornica u trenutku kad se još nije znalo da referendum o uvo?enju mesnog samodoprinosa na period od 01.01.2013. do 31.12.2018. godine u najve?oj mesnoj zajednici, MZ Kanjiža ne?e uspeti – kao što i nije uspeo.

Ta okolnost ?e u najve?oj meri uticati na komunalnu infrastrukturu jer 50 odsto od ukupno planiranog iznosa prikupljenog sredstava (125 miliona dinara) je bilo namenjeno za razvoj i održavanje komunalne infrastrukture. „Neizglasanje mesnih samodoprinosa ?e svakako imati odjek i na lokalnu samoupravu, jer za održavanje komunalija i za zapo?ete investicije ?e biti nužno izdvojiti više sredstava iz opštinskog budžeta“, kaže Miškolcijeva.

Odnos vlasti i opozicije

„Nas, opozicione poslanike jednostavno ne tretiraju kao ljude, oduzimaju nam re? na skupštinskoj govornici, ne daju uvid u tokove novca, nismo prisutni u važnim skupštinskim odborima kao što je na primer Savet za budžet i finansije, Savet za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Samo u nevažnim radnim telima smo dobili mesta, a i tu nam je bilo odre?eno 24 sata da imenujemo naše kandidate, dok su oni imali mesec dana da izaberu svoje“, kaže Ištvan Ba?kulin.

Istvan Backulin

Ištvan Ba?kulin: Nas iz opozicije ne tretiraju kao ljude

Njilaš se ne slaže sa tom ocenom da baš ni u jednom važnijem telu nema opozicionara. On naglašava da su tokom odlu?ivanja o pojedinim mestima uzeli u obzir odnos snaga u skupštini gde vladaju?a koalicija raspolaže sa tri ?etvrtine mandata. Predsednik opštine kaže da je opozicija dobila mesta u radnim telima srazmerno njenoj snazi. „Ako sve saberemo, srazmernost je svakako uo?ljiv. Da su u svim odborima dobili mesta, bili bi u ve?oj meri reprezentovani nego što to po težini zaslužuju. U drugim opštinama ni toliko mesta nisu dobili opozicionari“, pravda se Njilaš.

U Skupštini opštine Kanjiža ima ukupno 14 stalnih radnih tela. Svako od njih ima predsednika, zamenika predsednika i tri ?lana. Predsednik i njegov zamenik se obavezno biraju iz redova odbornika, ostali ?lanovi mogu biti i „obi?ni“ gra?ani van skupštine. U Savetu za lokalnu samoupravu, u Savetu za budžet i finansije, u Savetu za poljoprivedu i zaštitu životne sredine, u Savetu za kulturu i obrazovanje, u Savetu za omladinu i sport, u Savetu za zdravstvo, de?ju zaštitu i bora?ko invalidska pitanja, u Savetu za socijalnu zaštitu, u Savetu za turizam, u Komisiji za spomenike i nazive ulica i trgova, u Komisiji za mandatno-imunitetska pitanja, u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose nema ni jednog ?lana iz redova opozicije. Savet za komunalno-stambene delatnosti, gra?evinsko zemljište, urbanizam i saobra?aj, Savet za privredna pitanja i preduzetništvo i Komisija za propise, predstavke i predloge ima po jednog ?lana iz opozicije.

Pressburger Csaba (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!