Kako djeluju crnogorski stranački botovi?

10 Apr 2015

Botovi ne djeluju samo tokom izbora već i kada su u fokusu javnosti pitanja od značaja

Da li su i koliko strana?ki aktivisti organizovani za širenje propagande na društvenim mrežama i informativnim portalima? Takozvani strana?ki botovi su organizovani i na crnogorskom medijskom i internet prostoru koji masovnim zatrpavanjem politi?kim porukama pokušavaju da uti?u na javno mnijenje.

Termin “strana?ki bot” se odnosi na aktiviste politi?kih partija koji djeluju na društvenim mrežama i internet sajtovima, na kojima pod razli?itim lažnim imenima pišu naru?ene komentare u korist politi?ke grupacije kojoj pripadaju.

Njihov cilj je da ostavljanjem velikog broja komentara na odre?enu temu, stvore utisak kod posjetilaca sajtova da je plasirano strana?ko mišljenje dominantno na web prostoru, a time opšteprihva?eno u javnosti.

Prakti?no, radi se o prevari šireg i nedovoljno upu?enog, javnog mnijenja. Kada je potrebno strana?ki botovi ?e spinovati, odnosno na forumima skretati glavni tok rasprave na nebitne stvari, ili trolovati – odnosno izazivati oštre sukobe me?u komentatorima kako bi ugušili glavnu temu rasprave koja ne odgovara politi?koj partiji kojoj botovi pripadaju.

Kada smo pitali pojedine politi?ke partije imaju li aktiviste ili botove na društvenim mrežama, jednodušno odgovaraju da nemaju, ali uglavnom vjeruju da njihovi konkurenti koriste botove.

“Mi nemamo takvih ljudi ali sam sasvim siguran, makar ih ja prepoznajem u internet prostoru i na mrežama, da postoje te botovske akcije svaki put kada mi u politi?kom smislu napravimo neki dobar postupak”, kaže Ko?a Pavlovi?, funkcioner Demokratskog fronta.

“Što se ti?e dijela vašeg pitanja koje se odnosi na botove, oni ne zavre?uju našu pažnju, a složi?ete se da i profile na razli?itim društvenim mrežama ili botove, prosto, ne možemo kontrolisati, niti možemo znati ko su ljudi koji ostavljaju bilo kakve komentare, da li su oni naša podrška ili su protiv našeg djelovanja i aktivizma”, navodi Nataša Gojkovi? portparolka Pozitivne.

“Što se SDP-a ti?e mi nemamo te strukturirane organizacije koje se bave botovanjem ili kako se ve? to zove, ali primje?ujemo vrlo ?esto da iznenada na neku našu vijest bude po nekih petnaest, dvadeset ili pedeset komentara koji dolaze iz jednoumnog razmišljanja”, konstatuje Mirko Stani?, portparol SDP.

Me?utim oni koji ure?uju informativne internet portale kažu da strana?ki botovi u Crnoj Gori, ne samo da postoje nego ih je sve više.

Srdan Kosovi? urednik portala “Vijesti” i Aleksandra Obradovi? glavna urednica portala “CDM” kažu da su se prvi botovi pojavili tokom parlamentarnih izbora 2012. godine, da su lako prepoznatljivi, a kako proti?e vrijeme sve ih je više.

Strana?ki aktivisti koji se služe raznim imenima, lako su prepoznatljivi moderatorima portala.

“Po šablonima su se lako mogli identifikovati pojedinci koji o?igledno pripadaju odre?enim politi?kim grupacijama, a kasnije sam nekim privatnim istraživanjima ?isto iz radoznalosti saznao, da politi?ke partije sve više ulažu u to da imaju specijalizovane grupe koje se bave kako aktivnostima na društvenim mrežama tako i aktivnostima na portalima, odnosno pokušaju da kreiraju javno mnijenje kroz komentare na portalu ili kroz ocjenjivanje tih komentara”, kaže Kosovi?.

Strana?ki botovi su prisutni i u vlasti i u opoziciji, osim što su prepoznatljivi primje?eno je da su mnogo bolje organizovani nego ranije.

“Kako su partije organizovale ekipe koje to rade, pred lokalne izbore u Podgorici primje?eno je mnogo botovanih komentara na CDM-u. To lako prepoznate da se radi o njima zato što je stil pisanja isti, poruke su iste, argumenti za i protiv su, tako?e, jednaki. Ta?no vidite da to piše jedna grupa ljudi ili jako mali broj ljudi. Ne vjerujem da ih je u tome nešto previše angažovano”, isti?e Aleksandra Obradovi?.

Botovi ne djeluju samo tokom izbora ve? i kada su u fokusu javnosti pitanja od zna?aja. Ovih nedjelja, pitanja u?lanjenja u NATO i predstoje?i kongres SDP-a su u fokusu strana?kih botova.

“Od kako je objelodanjeno da ?e SDP na strana?kom kongresu 3. juna imati dva kandidata, ta?no su se napravila dva tabora strana?kih botova. Primje?eni su i botovi za kampanju o NATO, odnosno oni za NATO i protiv NATO. I na tim vijestima ima dosta komentara koje primje?ujete da su botovi. U tim komentarima malo imate vrije?anja po bilo kojoj osnovi. Ta?no se vidi da su obu?eni kako da ih puštaju”, navodi Obradovi?.

Srdan Kosovi? smatra da djelovanje botova višeslojno – od projekcija želja njihovih lidera do me?usobnih verbalnih ratova na webu.

“Oni ne brane samo krute i uske politi?ke stavove svojih partija ve? i one šire za koje se te partije zalažu. Svakako u velikom broju slu?ajeva je to organizovano djelovanje, a neki put su to ?ak i projekcije želja politi?kih rukovodilaca. ?esto se dešavaju verbalni ratovi izme?u botova razli?itih politi?kih grupacija. To je u?estalo u posljednje vrijeme zbog pomjeranja na opozicionoj politi?koj sceni, napuštanja postoje?ih i kreiranja novih partija”, zaklju?uje Srdan Kosovi?.

(Sr?an Jankovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!