KAILAŠ SATJARTI: Priznanje za iskorišćenu decu

11 Oct 2014

Kailaš Satjarti je uz Malalu Jusafzai dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. U ekskluzivnom intervjuu za DW ovaj aktivista za dečja prava, priča o svom radu, ali i o dodeljenoj nagradi

DW: Šta za vas zna?i Nobelova nagrada za mir?

Kailaš Satjarthi: Ona mi daje snagu u borbi protiv držanja dece u ropstvu i njihovog izrabljivanja, jer to je najve?e priznanje koje je do sada dodeljeno na podru?ju borbe za prava dece, posebno u borbi za ukidanje de?jeg rada. To je velika ?ast i veliko priznanje za glas stotina miliona zapostavljene dece.

Šta vas je podstaklo na angažman protiv de?jeg rada?

Ta tema me zaokupljala još od djetinjstva i pratila me je tokom studija. I na kraju sam zaklju?io da moram da se angažujem za decu kojoj je ukradeno detinjstvo. Kada sam zapo?eo svoj angažman, nije postojala svest o problemu de?jeg rada. Nisam imao od koga da u?im, ali polako sam shvatao da je de?ji rad povreda temeljnih ljudskih prava, oduzimanje slobode i šansi sa kvalitetnu budu?nost. Mi smo se uhvatili u koštac s tim problemom i vremenom je naša borba po?ela da ima odjeka.

Na koje prepreke ste nailazili na tom putu?

De?ji rad je društveno zlo, što zna?i da se moramo boriti za promenu na?ina razmišljanja kod ljudi. De?ji rad je protivzakonit i zlo?in protiv ?ove?nosti. Stoga je važno osigurati postojanje odgovaraju?ih zakona i njihovu primenu u praksi. To je borba protiv mafije i organizovanog kriminala. To je uvek bila teška borba. Izgubio sam dvojicu svojih kolega: jedan je likvidiran, drugi na smrt pretu?en. I ja i moja porodica smo u više navrata napadani. Nije bilo lako. Shvatio sam u me?uvremenu da je moj rad izazov i provokacija za one koji žele da ubiju mene i moje najbliže.

Što se još mora u?initi da bi se de?ji rad u Indiji zaustavio?

Puno toga. Ali kao što sam rekao, ova nagrada ?e inspirirati mnoge aktiviste i civilna udruženja i privu?i pažnju na ovu borbu, i vlade i privatnog sektora. Nadam se da ?e ovo pomo?i u podizanju svesti o ovom problemu i pove?ati pritisak na one koji iskoriš?avaju decu i profitiraju od njihovog rada.

Nagrada je dodeljena i Pakistanki, aktivistkinji za ljudska prava Malali Jusafzai. Šta mislite o ?injenici da ovu prestižnu nagradu dele jedan Indijac i jedna Pakistanka?

Ja poštujem Malalu. Ona je divna mlada dama. Razgovarao sam s njom telefonom nakon objavljivanja dobitnika nagrada i duže smo pri?ali o tome kako se možemo zajedno boriti za mnoge stvari, uklju?uju?i i obrazovanje devoj?ica i protiv de?jeg rada. Ali ono što je još važnije, razgovarali smo i o tome kako stvoriti atmosferu mira – i u regionu i u svetu.

Ho?e li ova nagrada na bilo koji na?in promeniti vaš na?in rada?

Borba protiv de?jeg rada ?e se nastaviti kao prje. Jedina stvar koja bi mogla biti druga?ija povezana je sa ?injenicom da sam ja angažovan u više od 140 zemalja, pod pokroviteljstvom mreže Global March against Child Labor. Nakon ove nagrade moje partnerske organizacije i kolege aktivisti širom sveta ?e možda više tražiti moje prisustvo i moju pažnju. Stoga mislim da ?u samo morati više da putujem.

(Gabrijel Dominikez, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!