Jovica Đukić: Dajte nam naplatu poreza

25 Dec 2011

Realni vojvođanski budžet - 28 milijardi?!

Pokrajinski sekretar za finansije Jovica ?uki? izjavio je da je projektovanim budžetom APV za 2012. godinu ispoštovan ustavni minimum za Vojvodinu, kao i uslov da se tri sedmine budžeta ulože u kapitalne investicije. On je, me?utim, za “Dnevnik” rekao da od predvi?enih 65,19 milijardi dinara u pokrajinskoj kasi transferi za plate zaposlenih u obrazovanju i za lokalne samouprave iznose 36,5 milijardi dinara, te da bez ovih transfera, koji ?ine 56 odsto ukupnih sredstava planiranih u vojvo?anskoj kasi, realni budžet Vojvodine za narednu godinu iznosi 28,6 milijardi dinara.

– I sa tih 28, 6 milijardi Pokrajina prakti?no autonomno raspolaže – kazao nam je ?uki?. Objašnjavaju?i zbog ?ega se u koncipiranju pokrajinskog budžeta za narednu godinu od prvobitno najavljenih 56 milijardi dinara došlo do iznosa od 65 milijardi, ?uki? je naveo da je u me?uvremenu postignut dogovor s Republi?kom vladom na osnovu kojeg je omogu?en ve?i iznos za kapitalne investicije.

?uki? je ukazao da je važno zakonski regulisati finansiranje APV, ?ime bi se, kako kaže, izbegli problemi, ali i omogu?ilo dugoro?nije planiranje na pokrajinskom nivou.

– Najbolje rešenje bi bilo da niži organi vlasti ne zavise od transfera, ve? da se na osnovu odgovaraju?ih procena njima dodele odre?eni porezi, ?ime bi se pove?ala i odgovornost lokalnih i pokrajinske vlasti i u ubiranju prihoda i u planiranju budžeta. Ube?en sam u to da bi Pokrajina mogla više da ubere od poreza na zarade i poreza na dobit preduze?a da je njihovo prikupljanje u našoj ingerenciji. Kao što se pokazalo da lokalne samouprave više napla?uju od poreza na imovinu nego što je to ?inila Republika do pre neku godinu kada je to bilo u njenoj nadležnosti – ocenio je ?uki?, dodavši da bi takva podela poreza olakšala i posao republi?kih organa vlasti, ali i da bi to bilo dobro zbog “relaksiranja politi?kih odnosa izme?u ovih nivoa vlasti”.

Naš sagovornik je poru?io i da više nema alibija za prolongiranje donošenja zakona o finansiranju APV, s obzirom da je proces usvajanja zakona iz evropske agende u ovoj fazi okon?an. Ipak, smatra da je utvr?ivanje tog zakonskog predloga obaveza republi?ke, a ne pokrajinske vlade, ali u saradnji dva nivoa vlasti.

Pokrajinski sekretar za finansije izjavio je da su u pokrajinskom budžetu za 2012. godinu prvi put planirana izdašnija sredstva za agrar,  navode?i da je, tako, resoru poljoprivrede opredeljeno šest milijardi dinara i još dodatnih tri milijarde namenjenih za navodnjavanje, koje treba da obezbedi resorno republi?ko ministarstvo. To, kako je naveo, ?ini tre?inu realnog budžeta APV, odnosno onim kojim Pokrajina raspolaže kad se oduzmu transferi lokalnim samoupravama i obrazovanju.

Istakao je da je i u 2012. godini Fondu za kapitalna ulaganja namenjeno oko deset milijardi dinara, od kojih ?e deo biti plasiran i za izgradnju Žežljevog mosta – oko 400 miliona, a deo od oko 700 miliona dinara za isplatu rate kredita za realizaciju 102 projekta u APV nastalog na osnovu aranžmana koji je zajedno sa republi?kim Fondom za razvoj zaklju?en s komercijalnim bankama.

Po njegovim re?ima, u ovoj godini APV je ve? izdvojila oko 200 miliona dinara za Žeželjev most. Poru?io je i da ?e u narednoj godini pre isplate predvi?enih 400 miliona iz pokrajinske kase od Republike zatražiti objašnjenje zbog ?ega nisu zapo?eti radovi na tom projektu, iako su shodno dogovoru i APV i grad Novi Sad uplatili predvi?eni avans. Dodao je da ?e biti nastavljeno finansiranje programa zapošljavanja, za koje ?e biti izdvojeno 316 miliona dinara, za razvoj novih tehnologija namenjeno je oko 300, za zdravstvo 400, a za privredu 540 miliona dinara.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!