JOVAN KOMŠIĆ: Mađarski zid korak ka ideji “tvrđave Evrope”

18 Jun 2015

"Mađarska ima desničarsku koalicionu vladu koja pokušava da socijalne probleme rešava nekom vrstom populizma"

Premijer Aleksandar Vu?i? izjavio je u sredu uve?e da je iznena?en i šokiran najavom iz Ma?arske da ?e podi?i zid duž srpsko-ma?arske granice zbog problema migranata, navode?i da rešenje nije u podizanju zidova, posebno zato što Srbija nije kriva za taj problem.

Vu?i? je za RTS rekao da ?e o tome razgovarati sa ma?arskim premijerom Viktorom Orbanom i evropskim zvani?nicima, navode?i da je to pre svega pitanje Evropske unije, jer je Srbija tranzitna zemlja.

“Niko ne može Srbiji ništa da kaže. Za šta je Srbija kriva, za krizu u Siriji, zbog sukoba islamske države, Kurda… Srbija je samo tranzitna zemlja, oni nisu ušli kroz Srbiju, ve? teritoriju EU, kroz Bugrsku i Gr?ku”, rekao je Vu?i?.

On je istakao da ne razume najavu podizanja zida i istakao da Srbija ne?e podizati zidove prema drugima, zatvarati se i “živeti u Aušvicu”.

Jovan Komši?, politikolog iz Novog Sada kaže da je ovaj ma?arski korak velika proba za Evropu na kojoj se može spotaknuti sama ideja na kojoj po?iva zajednica evropskih država.

“Nažalost, to što se dešava u Ma?arskoj jeste nešto ekstremniji slu?aj, ali nije usamljen, kada je re? o trendovima koji zahvataju populaciju u evropskim državama, koja na krizu odgovara strahovima. Ma?arska je izrazitiji primer toga. Ona ima desni?arsku koalicionu vladu koja pokušava da socijalne probleme rešava nekom vrstom populizma. U taj deo populizma spada sada i ova ideja ‘tvr?ave Evrope’. To nije nova ideja. Vidimo da se Italija i Francuska spore oko broja imigranata koje mogu da prime. Sve u svemu, svedo?imo jednom novom fenomenu. Kako ?e se sve to odraziti na ina?e nestabilno socijalno-psihološko tlo Srbije, koja ?e onda biti ‘prvo predsoblje’ ove ‘tvr?ave’ – mislim da sami taj problem ne?emo mo?i da rešavamo i da je i to jedan od razloga da sinhronizujemo našu politiku sa politikom EU”, kaže Komši?.

RSE: Šta se sada može doga?ati na teritoriji Srbije, s obzirom na to da ?e jedan prolaz biti hermeti?ki zatvoren?

Komši?: Pove?a?e se broj imigranata. Da li ?e oni krenuti ka Rumuniji ili Bugarskoj – neke procene koje sam ?uo govore da to nije rešenje, jer ?e opet morati pro?i u Ma?arsku. Možda ?e nešto ve?i broj i?i prema Hrvatskoj. Sve u svemu, izgleda da ?emo biti suo?eni sa još jednom dodatnom nevoljom i za te ljude i za ?itavu državu, koja ?e (nevolja) morati da bude rešavana i državnim merama koje ?e morati neko da finansira, uklju?uju?i i Srbiju.

I Ma?arska mora imati odgovorniji odnos prema Srbiji i mora ponuditi Srbiji pomo? da bi se koliko-toliko taj problem rešio u korist i jedne i druge države, jer ?e obe države u ovom slu?aju biti gubitnici. Naravno, najve?i gubitnici su ovi nesre?nici koji brane elementarno pravo na život.

RSE: Kakvu reakciju Beograda možemo o?ekivati?

Komši?: Sad se nagoveštava zajedni?ka sednica dveju vlada, koja je ina?e ranije planirana. To ?e biti jedna od klju?nih tema.

RSE: Kakvu reakciju od Brisela o?ekujete?

Komši?: Ako Brisel ho?e da odbrani ideju Evrope kao superiornijeg socijalno-politi?kog i istorijskog projekta mira i humanosti, mora imati znatno više sinhronizovanosti u rešavanju ovog problema, a ne da ideja Evrope po?inje da puca na ovim temama i relacijama izme?u bogatijih ?lanica Evrope.

RSE: Postoji li opasnost da druge države slede primer Ma?arske i da se Evropa zaista opasa zidovima?

Komši?: Ako krenu ti trendovi, plašim se da ?e zadovoljni biti jedino najkonzervativniji delovi našeg kontinenta, a to su anti-Evropljani i ksenofobi.

(Branka Mihajlovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!