Još se ne zna šta će ko da radi

25 Sep 2008

Pokrajinski

Pokrajinski upravni okruzi

Uvo?enje instituta „pokrajinskog upravnog okruga“, koje je predvi?eno nacrtom novog statuta AP Vojvodine, izaziva nedoumice u javnosti o tome zbog ?ega se takav institut zapravo uvodi, kad ve?, prime?uje se, naizgled postoje republi?ki okruzi.

Postavljaju se pitanja gde ?e im biti granice i kakve ?e nadležnosti imati, koliko ?e opteretiti troškove pokrajinske administracije koja je, primera radi, u 2007. godini pojela deset odsto raspoloživog novca, kakve veze imaju budu?i okruzi sa zahtevima ma?arskih stranaka u Vojvodini, te zašto bi u Banatu bila ?etiri sedišta okruga, u Ba?koj dva, a u Sremu – jedno? Niz tih pitanja ju?e je dopunjen i kritikom Udruženja gra?ana „Savet pan?eva?kih seniora“ (SPAS) koji su nezadovoljni tretmanom Pan?eva u nacrtu statuta APV, kao jednog od sedišta pokrajinskog upravnog okruga. To udruženje poslalo je pismo vojvo?anskim funkcionerima u kojem izražava duboko nezadovoljstvo Pan?evaca nacrtom statuta Vojvodine jer se predlaže da se Južnobanatski okrug podeli izme?u Pan?eva i Vršca.

Ideja da se Pan?evu oduzme sedište celog okruga je samo nastavak dosadašnjih degradacija Pan?eva, prenosi Tanjug, jer je „Pan?evcima dato pravo da žive u najzaga?enijem gradu, ali ne i pravo da raspolažu delom dohotka fabrika zaga?iva?a“, piše u pismu SPAS-a. Pan?evci smatraju da ?e sadašnji centri okruga (Republike) „u skorijoj budu?nosti biti centri regija“, pa je vrlo važno, ocenjuju u Udruženju gra?ana SPAS, da se Pan?evo izbori za to da ostane centar cele teritorije južnog Banata.

U nacrtu statuta APV navodi se da se pokrajinski upravni okruzi uvode „u cilju vršenja odre?enih poslova pokrajinske uprave“ van Novog Sada, koji je predvi?en kao sedište organa APV. Ne navodi se koji su to „odre?eni poslovi“ kojima bi se okruzi bavili. Šef vladaju?ih demokrata u Skupštini Vojvodine Dragoslav Petrovi? kaže da se o nadležnosti okruga u ovom trenutku ne može govoriti, jer ?e to tek biti definisano skupštinskom odlukom, ali isti?e da se pokrajinski upravni okruzi uvode kako bi organi APV efikasnije obavljali svoje nadležnosti.

U nacrtu statuta se samo navodi da ?e na teritoriji APV biti sedam pokrajinskih upravnih okruga i da ?e njihova sedišta biti u Subotici i Somboru (na teritoriji Ba?ke), u Kikindi, Vršcu, Pan?evu i Zrenjaninu (Banat) i u Sremskoj Mitrovici (Srem).

Kako bi ostale vojvo?anske opštine bile raspore?ene unutar pojedinih okruga, nacrtom statuta tako?e nije odre?eno, što je u javnosti pokrenulo sumnju da bi pri crtanju mapa okruga, jedna mogla da se poklopi s teritorijom opština u kojima je ma?arsko stanovništvo ve?insko i da na taj na?in bude ispunjena težnja ma?arskih politi?kih stranaka u Vojvodini o teritorijalnoj autonomiji te nacionalne manjine. Ta ideja je, ina?e, ranije više puta odba?ena kao neprihvatljiva, i za DS i za LSV, kao koalicione partnere SVM-u u vojvo?anskoj vlasti, koje ne pristaju na etni?ki model upravljanja nekom teritorijom. Za sada, mapa tih okruga ne postoji, ve? ?e i to biti odre?eno skupštinskom odlukom, kazao je nedavno bivši sudija Ustavnog suda Srbije Svetozar ?ipli?.

Pokrajinski upravni okruzi se, objašnjava Petrovi?, ne poklapaju s republi?kim, koji za poslove iz republi?ke nadležnosti postoje i na teritoriji APV. Po njegovim re?ima, procenjeno je da je sedam pokrajinskih okruga optimalan broj, i da je takav predlog dat u javnu raspravu. On je negirao sumnju pomenutog udruženja gra?ana iz Pan?eva da je ulozi Vršca, kao sedišta jednog pokrajinskog okruga, kumovao koalicioni sporazum DS-a i Pokreta „Vrša?ka regija – evropska regija“, koje su, ina?e, zajedno i u skupštinskoj ve?ini u APV.

– Sagledavaju?i strukturu, veli?inu i specifi?nosti regiona oko Vršca, mogu?nosti povezivanja grupe opština oko Vršca, procenili smo da bi organi APV tako efikasnije vršili svoju funkciju – kazao je Petrovi? za naš list.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!