Jelko Kacin: Srbija čeka izbore i davi samu sebe

09 Oct 2013

Srbija još jednom tone u bućkuriš međusobnih političkih prepirki i razdvajanja gde se bez diskvalifikacija, pretnji, podmetanja, blaćenja i korišćenja poluistina i neistina jednostavno ne može

Odluka o zabrani organizovanja „Parade ponosa“ u Beogradu, koja je u poslednjem trenutku donesena u ve?ernjim satima u petak 27.septembra 2013. na sastanku Biroa za koordinaciju obaveštajnih službi je bila neo?ekivana, više nego „zanimljiva“, sa jasnom i zna?ajnom porukom. Desila se samo nekoliko dana posle kada je Srbija u Briselu ve? zapo?ela tzv. »screening«, detaljan pregled njenog zakonodavstva za poglavlje 23, koje se ti?e delovanja pravne države i uklju?uje podru?je ljudskih prava, uklju?uju?i i prava manjina. Srbija je država kandidat za ?lanstvo u EU, koja ve? pregovara, detaljan pregled materije tog poglavlja je dokaz da se sada radi ozbiljno. To poglavlje ?e biti klju?no za put Srbije ka i u EU. Radi se o najcelovitijem, najzahtevnijem i interdisciplinarnom poglavlju. LGBT populaciji su još jednom zabranili okupljanje, ta?nije povorku, koju su tog dana najavili i prijavili u saradnji sa nadležnim državnim organima i koju su pripremali tokom cele godine. Predstavnici države su kao ta?ku na “i” stavili svoju odluku o zabrani pri tome ?ak nisu obavestili organizatora i podnosioca prijave skupa, koji nije primio nikakve obavesti, ni poziva, a kamoli kakve pismene ili elektronske obavesti odluke o zabrani. (Ne)delovanje pravne države se u Srbiji pokazalo u tom primeru, i to kod takvog primera sa kojim se državni organi bave celu godinu. I u tom primeru znali su re?i da odluka nije bila politi?ka nego stru?na. Tvrdnja je zaista bizarna!

Ve? dugo Srbija nije bila bliže pozitivnoj odluci za dozvolu povorke, u suštini okupljanja ljudi, kojeg jam?i ustav. Poslednji Pride je bio 2010. godine, ove godine šansu za izdavanje dozvole za organizovanje „Parade ponosa“ je ponovno odloženo i izgubljena je još jedna godina, jedna od mnogih. Odlu?ila je „država“, ne protivnici, još manje „huligani“. Takozvana „šetnja“ odvijala bi se u parku, minimalno bi „ometala“ saobra?aj, ali svejedno nije se desila. Predsednik Srbije Tomislav Nikoli? je 7. oktobra prošle godine na RTS rekao, da: „…idu?e godine ne?e biti opravdanja za zabranu ‘Parade ponosa’“. Godina je prošla brzo, desilo se upravo to, uprkos tome, što Srbija tvrdi, da želi me?uvladinu konferenciju i koju zaslužuje te je o?ekuje najkasnije januara 2014. godine, tako re?i ve? sutra. Negativna odluka sasvim sigurno nije korak i doprinos ka ostvarivanju te namere.

Organ koji je odlu?io (Biro za koordinaciju službi bezbednosti) ili pre „njegov vrh“, je pre ve?ernjeg nastupa predsednika vlade Ivice Da?i?a na RTS, medijima „pod ruku“ poslao saopštenje, kojeg ne bi raskrila nijedna ozbiljna država. Koordinacijski organ je naime pretpostavljam odlu?ivao s (pre)glasavanjem odnos opredeljenih glasova je bio 6:6, dakle neodlu?eno, kod ?ega ostaje pitanje da li je odlu?ivao još neko i tako prevagnuo ili za pozitivnu odluku nije bilo ve?ine, još nema odgovora. Izjava predsednika vlade je zna?ajna: “Donesena je bila odluka u korist gra?ana”. A ko je donio tu odluku?

Zakon predvi?a da je uloga tog organa uskla?ivanje rada obaveštajnih službi, na njegova zasedanja se mogu pozvati i drugi kao npr. predstavnici ministarstva inostranih poslova, direktor policije ili drugih uprava ministarstava, državni javni tužilac, direktor carine….. Tako se postavlja osnovno i najvažnije pitanje, da li su se obaveštajci to ve?e samo uskladili, ili su i odlu?ili? Odgovor ilustruje u kojoj meri u Srbiji deluje pravna država.

Naravno, Srbija ima i Savet za nacionalnu bezbednost, kao i svaka druga ure?ena država, koji se sa ovim izazovom nije ni bavio, a kamoli odlu?ivao. Posle odluke i otkazivanja Pride-a „odlu?ioci“ su medije, u želji da umanje nastalu posledi?nu kolateralnu štetu, zalažu?i se za kataklizmi?ku pozadinu odluke, naveli podatke i slike o „hiljadama huligana“, koji su navodno imali pripremljenu taktiku napada, razbijanja povorke, polivanje nesre?nika sa kiselinom…“ u javnosti stvaraju i produbljuju ose?aj ugroženosti. Stvaraju nepotrebnu psihozu. O delovanju države protiv tajanstvenih planera napada na policajce, u?esnike povorke i namere razbijanja po Beogradu u tim istim medijima nema informacija. Ti navodni potencijalni po?inioci još uvek ostaju na bezbednom, nedodirljivi i dobro sakriveni u dosjeima koordiniranih službi i „u mraku podzemlja“. Na taj na?in je država navodno pobedila huligane. Prijave protiv 17 korisnika interneta-facebooka ne mogu popraviti slab utisak bez obzira na tvrdnje nadležnih o stvarnim pretnjama kao i bleda reakcija još dodatno na?inje verodostojnost nadležnih. Zanimljivo je da su upravo u sedmici pre odlu?ivanja proveli javno-mnenjsko istraživanje o (ne)podršci organizovanju „Parade ponosa“. Velika ve?ina bila je protiv. Na te rezultate pozivao se i jutarnji program RTS, kada je uz pomo? „politi?kog analiti?ara“ na sve mogu?e na?ine branio odluku o zabrani.

PITANJE SVIH PITANJA: „KO ODLU?UJE U SRBIJI“

Nad Srbijom ve? dugo lebde, za nas u EU teško zamislivi i nesumnjivi strahovi i psihoze, koje društva ne osloba?aju, suprotno, smanjuju prostor za racionalnu raspravu ?ak i za nas posve banalnih svakodnevnih izazova, sa kojima je potrebno se suo?iti, da bi se ljudski potencijali kona?no oslobodili i produktivno usmerili u društveni razvoj i privredni opravak. Srbija još jednom tone u bu?kuriš me?usobnih politi?kih prepirki i razdvajanja gde se bez diskvalifikacija, pretnji, podmetanja, bla?enja i koriš?enja poluistina i neistina jednostavno ne može. Rastu?om politi?kom pritisku i najavi ponovnih prevremenih lokalnih i parlamentarnih izbora situacija se samo dodatno pogoršava, politi?ki klanovi samo mobilizuju sve raspoložive potencijale. Konfrontacije se ne doga?aju samo izme?u razli?itih politi?kih opcija, još grublje se obra?unavaju me?usobno unutar politi?kih stranaka, državnih institucija, javnih preduze?a gde se radi o sukobu kadrova nosioca razli?itih funkcija najviših državnih organa. Zaoštreni odnosi u policiji su samo slika opisanog dešavanja.

Srbija još uvek i ponovno još sa ve?om straš?u „davi samu sebe“, zbog toga se reforme usporavaju, kadrovska pitanja i mogu?a imenovanja novih ljudi u iš?ekivanju mogu?ih izbora (p)ostaju centralni izazov. ?ini se da ?emo za korak napred, u budu?nost, bliže ure?enom društvu i privrednom ambijentu, koje bi bilo atraktivno za strane investicije morati ?ekati do idu?ih izbora, do nove koalicije, do nove vlade… ?injenica je da je u me?uvremenu po?eo pregled poglavlja 24 – „pravosu?e, sloboda i bezbednost“ te ocene ne menja na bolje, iako donosi mehanizme za poboljšanje situacije, ali tek posle otvaranja poglavlja.

U me?uvremenu velika ve?ina sudija ostaje još uvek bez trajnog sudijskog mandata, tužila?ka organizacija ostaje problem za delovanje pravne države i izazov za državu i društvo, privredni kosturi padaju iz ormara svaki dan, „reketiranja“ poslovnih ljudi još uvek se dešavaju, kriminalne grupe još uvek se dovoljno ne boje novih vlasti, da bi sa njihovim neprihvatljivim delovanjem, koje sve više podse?a na brutalnosti prvobitne akumulacije kapitala, prestali. Posebno kada se radi o primerima ulaganja iz inostranstva koja poznajemo, jer se u svojoj nemo?i obra?aju svima, i nama u Evropskom parlamentu. Naga?anja i posredna (ne)sumnjiva najavljivanja prevremenih izbora, neke kriminalne grupe razumeju kao poruku da država, još više policija, ponovo nema previše vremena za njih, jer ?e se usmeriti na najzvu?nije primere „tajkuna“ i njihovih politi?kih veza, zbog toga ponovno dobijaju krila. Bez uspostavljanja deluju?e i potpune pravne države Srbija ?e se teško pokupiti, ljudi ?e biti još nezadovoljniji, socijalni pritisci i problemi za vlast sve ve?i. Zabrana „Parade ponosa“ je bila i za javnost u EU transparentna i razumljiva provera na?ina i uspešnosti „delovanja“ pravne države u dnevnoj praksi, nažalost je pozitivan rezultat nekakvog posve razumljivog i preglednog „kontrolnog testiranja“ izostao.

Jelko Kacin
(Tekst je pisan za Me?unarodni institut Ifimes iz Ljubljane) 

Podelite ovu stranicu!