Javni dug Srbije na kraju marta bio veći od 51 odsto BDP-a

14 Jun 2012

Javni dug Srbije je na kraju prvog tromesečja 2012. godine iznosio 14,6 milijardi evra i u odnosu na kraj 2011. povećan je za 151 milion evra, objavila je Narodna banka Srbije

Javni dug Srbije je na kraju prvog tromese?ja 2012. godine iznosio 14,6 milijardi evra i u odnosu na kraj 2011. pove?an je za 151 milion evra, objavila je Narodna banka Srbije.

U?eš?e javnog duga u BDP-u pove?ano je tokom prvog tromese?ja za 3,4 procentna poena, na 51,1 odsto, navedeno je u analizi duga Srbije.

Kako je napomenula NBS, radi se o stanju javnog duga prema podacima Ministarstva finansija i proceni BDP-a centralne banke.

Javni unutrašnji dug je tokom prvog tromese?ja pove?an za 199 miliona evra, s obzirom na to da je fiskalni deficit finansiran prodajom državnih hartija od vrednosti na doma?em finansijskom tržištu.

Po osnovu dugoro?nih dinarskih hartija od vrednosti, javni unutrašnji dug je pove?an za 434,7 miliona evra. Istovremeno, smanjeno je stanje kratkoro?nih dinarskih hartija od vrednosti za 141,6 miliona evra, kao i stanje hartija od vrednosti denominovanih u evrima za 89,2 miliona evra, što je uticalo na poboljšanje ro?ne i valutne strukture javnog duga.

Javni spoljni dug je smanjen za 48 miliona evra, pre svega zbog ja?anja evra u odnosu na ostale valute zastupljene u strukturi duga.

Zaduživanje države prodajom hartija od vrednosti na doma?em finansijskom tržištu, uz smanjenje spoljnog duga, pozitivno se odrazilo na valutnu strukturu javnog duga – u?eš?e dinarskog duga u ukupnom dugu pove?ano je tokom prvog tromese?ja za 1,8 procentnih poena, na 16,2 odsto.

U?eš?e duga u evrima iznosilo je 57,1 odsto, u dolarima 18 odsto, dok se na specijalna prava vu?enja i ostale valute odnosilo 8,7 odsto.

Kamatna struktura javnog duga nešto je povoljnija u odnosu na kraj 2011. godine. Udeo javnog duga ugovorenog po fiksnim kamatnim stopama na kraju prvog tromese?ja iznosio je 69,1 odsto.

Kako je navedeno, vlada je marta ove godine usvojila Program mera za održanje fiskalnog deficita s obzirom na nepovoljna kretanja javnih prihoda. Me?utim, prema oceni Fiskalnog saveta, ukupne predvi?ene uštede od 15,7 milijardi dinara nisu dovoljne da vrate fiskalne tokove u potrebne okvire, ?ak i kada bi se u potpunosti ostvarile.

Fiskalni savet je upozorio da je potrebno da se sprovedu i druge mere u pravcu fiskalne konsolidacije. Tako?e, neophodno je da mere uklju?e i ostale jedinice opšte države i javnog sektora (lokalni nivo vlasti, pa i javna preduze?a).

Ukupan spoljni dug Srbije je na kraju marta 2012. godine iznosio 24,1 milijardu evra i u odnosu na kraj 2011. godine je smanjen za 57,6 miliona evra, ili 0,2 odsto. U okviru toga, dug javnog sektora je smanjen za 118 miliona evra, ili 1,1 odsto, dok je dug privatnog sektora pove?an za 60,3 miliona evra, ili 0,5 odsto.

Po osnovu ja?anja evra u odnosu na ostale valute zastupljene u strukturi spoljnog duga, ukupan dug je smanjen za 141,2 miliona evra.

U?eš?e spoljnog duga u procenjenom BDP-u, kao osnovni indikator eksterne solventnosti, na kraju prvog tromese?ja 2012. je iznosilo 77,6 odsto, što je u odnosu na kraj 2011. ve?e za 0,1 procentni poen i ispod je nivoa visoke zaduženosti od 80 odsto, prema kriterijumu Svetske banke.

(Economy)

Podelite ovu stranicu!