Janković: Pretplata ne bi trebala loše da utiče na manjinske programe

05 Nov 2015

Država nije jasno odredila ciljeve koji se tiču privatizacije manjinskih medija

Šefica Odeljenja za medije OEBS u Srbiji Gordana Jankovi? ocenila je danas da uvo?enje pretplate u javne servise u Srbiji ne bi trebalo loše da uti?e na izveštavanje i slobodu medija na jezicima nacionalnih manjina, jer su pripadnici ovih zajednica tako?e gra?ani koji ?e doprinositi pla?anju taksi za njihovo funkcionisanje.

„Neophodno je da se potrebe svih gra?ana zadovolje kroz programe javnih medija. Prelazak na taksu ?e doneti i mogu?nost nezavisnijih ure?iva?kih politika, iako ni do sada nije sugerisano da je tokom ove prelazne godine, bilo odre?enih zahteva od strane finansijera“, rekla je Jankovi? na okruglom stolu “Sloboda izražavanja unutar vojvo?anskih nacionalnih zajednica” u Novom Sadu.

Ona je ocenila da je jako važno da manjinske zajednice imaju istu vrstu informisanja na svojim jezicima, da imaju komunikaciju u okviru zajednice, da komuniciraju sa drugim manjinskim zajednicama, ali i da generalno budu u kontaktu i sa ve?inskim.

„To omogu?ava dobro informisanje, razvoj demokratskih institucija, poštovanje prava, ali što je najvažnije, tako imamo informisano odlu?ivanje gra?ana kada se od njih traži glas na izborima“, dodala je Jankovi?.

Podsetila je da novi medijski zakoni iz 2014. godine daju pravo da manjinske zajednice imaju nekoliko vrsta pravno organizovanih medija, finansiranih kroz fondacije Naionalnih saveta, koje onda mogu podržati i privatne, ali i medije civilnog društva, kao opciju koja nije toliko dobro istražena, a trebala bi biti.

Zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinovi? rekla je da se pitanje slobode izražavanja u manjinskim medijima ne može posmatrati odvojeno od ve?inskim medija.

„Manjinski mediji su preslikani ve?inski, posebno ako se postavlja pitanje negativnih uticaja stranaka na ure?iva?ku politiku. ?ini se da država nije jasno odredila ciljeve koji se ti?u privatizacije manjinskih medija, pa su preporuke eksperatskih misija da se preispita mogu?nost njihovog daljeg finansiranja“, upozorila je Vukašinovi?.

Prema njenim re?ima, država mora da se odlu?i da li želi manjinsku samoupravu ili ne, a ako je želi u ovom obliku, onda treba predstavnicima manjinskih zajednica da omogu?i da ure?uju svoje medije.

Predsednik izvšnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je da ?e Medijska koalicija pet novinarskih udruženja aktivno u?estvovati u procesu izmene Zakona o nacionalnim savetima, jer neke stvari za koje se mislilo da ?e bit rešene medijskim zakonima, a ti?u se manjinskog informisanja, nisu u dovoljnoj meri pokrivene.

„Pre svega se to ti?e slobode izražavanja i pronalaženja nekih unutrašnjih mehanizama kako da se ona obezbedi. Pojedini manjinski saveti su predložili dobra rešenja, da na primer zajedno sa medijskim udruženjima izrade unutrašnje smernice samoregulative“, rekao je Sejdinovi?.

Okrugli sto i projekat organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!