Janja Beč Neumann: Vojvođani da se izjasne da li su za republiku

21 Dec 2011

U Vojvodini se stvara mentalitet logora

Sociološkinja dr Janja Be? Neumann založila se za raspisivanje referenduma u Vojvodini na kojem bi se gra?anima omogu?ilo da se izjasne da li su za republiku Vojvodinu.
– Referendum u Vojvodini mora da se raspiše sa pitanjem da li su gra?anke i gra?ani Vojvodine za republiku. Da ili ne? – izjavila je ona na tribini nevladine organizacije Vojvo?anski klub održanoj u Novom Sadu.
Tako?e, predložila je i osnivanje Vojvo?anskog  instituta za holokaust i genocid studije, jer, kako je ocenila, u Vojvodini od 1945. godine postoji dvostruki zid ?utanja koji je posle ratova 1991-1999. godine postao “još ja?i, dublji i opasniji”. Prema njenim re?ima, re? je o “belim mrljama“ u se?anju, o kojim se ne govori ni javno ni u porodicama.
– A to je pola miliona proteranih Nemaca posle Drugog svetskog rata i 200.000 gra?ana i gra?anki Vojvodine koji su otišli pod pritiskom posle 1991. godine. Utvr?ivanje broja stradalih po logorima posle 1945. i 1991. godine je civilizacijski zadatak Vojvodine – poru?ila je ona.
Janja Be? Neumann istakla je da od 1987. godine gra?ani Vojvodine žive pod pritiskom svih vrsta strahova koji se stalno obnavljaju: strah od gladi, novih ratova, siromaštva, bolesti, progona. Tako?e, kako je dodala, Vojvodina živi pod pritiskom “zavisnosti od mo?i onih koji dele ili ukidaju radna mesta, dele ili smanjuju penzije, dele ili ukidaju stavke u budžetu, dele ili ne dele tanjir ?orbe u narodnim kuhinjama”.
– To stvara mentalitet logora, a ne mentalitet uspešne i bogate zajednice koja sada u Vojvodini postoji samo u se?anju. Ogromna je mo? kada se u logoru deli ?orba. Posebno kod onih koji su imali iskustvo traume gladi, a upravnici su logora – kazala je ona
Prema njenim re?ima, Vojvodina je tako od nekada izuzetno razvijenog federalnog dela u bivšoj SFRJ, odmah iza Slovenije, danas postala nedovoljno razvijena regija u državi Srbiji.
– GNP je 1990. godine, prema podacima Svetske banke, bio 3006 US$ u Vojvodini a u Srbiji 2275 US$. Ispod linije siromaštva je 1989. godine živelo 8% stanovništva Vojvodine a  21% stanovnika Srbije. Nivo nepismenih je 1981. godine u Vojvodini bio 5.8% a u Srbiji 10.9%. Ta dva pokazatelja, bogatstvo i pismenost su važni civilizacijski parametri i daju preciznu sliko gde je ko i ko je ko bio – ukazala je ona.
Janja Be? Neumann istakla je i da je Vojvodina oplja?kana ratovima 1991-1999. godine ali i da je platila te ratove. Dodala je da  se od 1945. godine prema Vojvodini vodi politika koja glasi “vi imate, niste gladni!“.
– Danas je Vojvodina gladna. Zašto nema istraživanja koliko ljudi danas živi ispod linije siromaštva u Vojvodini? Koliko ima narodnih kuhinja u kojima B-92 kao humanitarna organizacija deli tanjir ?orbe u nekad prebogatim selima? – upitala je.
Pri?e o tome da je Vojvodina lokomotiva napretka Srbije, koju ona vu?e prema Evropi nazvala je pukim fantazijama, jer, kako je navela, realnost je ta da voz razdaljinu od 50-ak kilometara izme?u Pan?eva i Zrenjanina prelazi dva i po sata.
Uprkos, kako je navela, ose?aj nemo?i i o?aja koje to stvara kod gra?ana Vojvodine, upravo se?anje na ono što je Vojvodina imala, ipak mogu da budu osnova za preokret u Vojvodini. – Krize stvaraju dezorijentaciju i Vojvodina jeste dezorijentisana, ali ona ima velik potencijal. Me?utim, nema politi?ku elitu da se suo?i sa realnoš?u  i krene u preokret – ocenila je Janja Be? Neumann.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!