JAN BRIZA: Vučić i „sedma sila“

28 Jan 2014

Bez slobodnih medija nema fer izbora

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji su sada izvesni. Skoro je sasvim sigurno i ko ?e biti glavni dobitnik. Malo je, me?utim, verovatno da ?e pomenuti izbori biti fer, a to ?e re?i – u skladu sa uobi?ajenim demokratskim standardima.

Nevolja je u tome što Srbija slabo stoji sa slobodom medija, a bez slobodnih, nezavisnih medija nema fer izbora. To pravilo ne poznaje izuzetke. U pitanju je politi?ki aksiom. A sada da vidimo kako u tom pogledu stvari stoje u Srbiji. Koliko su njeni mediji danas nezavisni, pa, prema tome, kakvu bi ulogu mogli da odigraju tokom sadašnje predizborne kampanje.

U Miloševi?evo vreme, dok je bio ministar informisanja, Aleksandar Vu?i? se silno trudio da slomi ki?mu nezavisnom delu doma?e „sedme sile“. Nije uspeo. Sada, formalno u ulozi prvog potpredsednika vlade i predsednika SNS, najja?e politi?ke stranke u zemlji, a neformalno kao neprikosnoveni gospodar Srbije, mogao bi s još više poleta i mnogo ve?im izgledima na uspeh da pokuša bar da savije ki?mu onim novinarima koji su u me?uvremenu po?eli da pokazuju spremnost da pod odre?enim uslovima budu manje „kruti“.

Ima mnogo znakova da se stvari kre?u u tom pravcu. Ko ne veruje neka proveri pod ?ijom su sada kontrolom doma?i mas-mediji – posebno oni u javnoj svojini – i da li svi novinari koji u njima rade svoj posao obavljaju u skladu sa standardima struke i profesionalne etike, ili glavnu re? u njima vode cenzori i „spin doktori“ vladaju?e koalicije.

Najuticajniji medij u zemlji, RTS, koji radi pod geslom „Vaše pravo da znate sve“, odavno je izgubio ekonomsku nezavisnost i nalazi se, prakti?no, pred totalnim bankrotstvom. On sada preživljava uglavnom zahvaljuju?i finansiranju iz državnog budžeta, koji je pod potpunom kontrolom Vu?i?evih kadrova. Pa sad, ko ume da sabere dva i dva – savršeno mu je jasno kako stvari tamo stoje sa slobodom novinarskog izražavanja.

Vu?i?u, me?utim, izgleda da ni to nije dovoljno. On, o?igledno, želi da Javni servis stavi pod potpunu finansijsku, a to onda zna?i i ure?iva?ku kontrolu vlasti na ?ijem je on ?elu. Jer, kako ako ne tako objasniti smisao njegovog javnog poziva gra?anima da ne pla?aju TV pretplatu i da se Javni servis finansirati iz državnog budžeta. U pitanju je, navodno, privremena mera dok se Srbija ekonomski ne preporodi i njeni gra?ani ne budu sposobni da lako pla?aju TV pretplatu.

Ova vrsta demagoškog manevra ima i svoju formalno-pravnu dimenziju. Pozivom gra?anima da ne pla?aju TV pretplatu Vu?i? se ogrešio i o zakon, jer je pla?anje pomenute pretplate zakonska obaveza. On se na taj na?in javno legitimisao kao neko ko je sklon da razgra?uje, a ne da gradi pravnu državu. A veli, on ?e ovu zemlju da uvede u Evropsku uniju. Zna?i, tamo gde bi onome koji javno poziva na kršenje zakona zauvek bila zape?a?ena politi?ka kariujera.

I kad smo ve? kod kršenja zakona, ovde je zakonom zabranjena cenzura medija. Jel’ tako? Tako je. A šta ono bi sa munjevito prekinutom, tek zapo?etom novinarskom pri?om o vozikanju kolima o državnom trošku k?erke guvernerke Jorgovanke Tabakovi?, bliske Vu?i?eve saradnice? I šta bi s nekim drugim po vlast neprijatnim temama?

S druge strane, na „odstrel“ opozicionih prvaka, naro?ito onih iz Demokratske stranke, koja je najozbiljniji konkurent Vu?i?evoj SNS, lovostaja nema. Predsednik DS Dragan ?ilas i gotovo svi koji su mu bliski na meti su ne samo odvratnih tabloida, nego ?ak i Javnog servisa.

Ina?e, doma?a tabloidna žuta štampa je posebna pri?a. Jedinstven fenomen u svetu. Jer, ona se svuda bavi tra?evima vezanim za javne li?nosti iz sveta popularne muzike, filma, svake vrste estrade i sporta – jedino ovde u njoj dominiraju politi?ke svinjarije.

Ali, vratimo se „savijanju ki?me“ novinarima u doma?im medijima. Ta pri?a je po?ela, prakti?no, s prvim danom dolaska SNS i SPS na vlast, a sada se doga?a njen najtužniji deo. U Vu?i?evu predizbornu kampanju su se uklju?ili, svesno ili ne, ?ak i oni koji su imali petlju da mu se odupiru u Miloševi?evo vreme, kada je to bilo mnogo opasnije nego sada.

Primera ima mnogo. Posebnu pažnju zaslužuje „slu?aj ?uruvija“, koji je, navodno, razrešila Komisija za istraživanje ubistva novinara, i to tako što je klju?ne podatke dobila od Milorada Ulemeka Legije, šefa Miloševi?evih eskadrona smrti, ?oveka koji sada robija zbog u?eš?a u zaveri u kojoj je ubijen premijer Zoran ?in?i?. Pouzdan svedok, da pouzdaniji ne može biti. Naru?ioci ?uruvijinog ubistva još uvek nisu zvani?no obznanjeni i optuženi, ali uprkos toj ?injenici – „slu?aj“ je rešen!?

U tu komisiju, osnovanu pod patronatom Vlade, u kojoj glavnu re? vodi Vu?i? – isti onaj Vu?i? koji je bio ministar informisanja kada je ubijen ?uruvija – pristupili su i istaknuti novinari dva najve?a profesionalna udruženja doma?e „sedme sile“ – UNS i NUNS. NUNS je, istina, ubrzo istupio iz te komisije, ali je nažalost zanavek ostalo zabeleženo da se naivno upetljao u o?igledno nenovinarski posao – posao policije, istražnih organa i pravosu?a – i da je sedaju?i za isti sto s Vu?i?em ovome dao legitimitet koji nije trebalo da mu da.

Vu?i? je, u me?uvremenu, pripremaju?i se za prevremene parlamentarne izbore, pobrao sve lovorike povodom razrešenja „slu?aja ?uruvija“. Novinarima nije ostavio ni pristojne mrvice „slave“ za taj „podvig“. Iskoristio ih je i odbacio. Baš kako su i zaslužili.

U sadašnju predizbornu kampanju uvu?eni su – svesno ili ne – i jedan Svetislav Basara i jedna Brankica Stankovi?. Basara udvori?kim razgovorom s Vu?i?em za nedeljnik „Novi magazin“ i TV Nova, a Brankica Stankovi? s izjavom da joj se ?ini da ?e Vu?i? iskoristiti svojih „pet minuta“ i da je to „ono što može da bude dobro za Srbiju“.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!