„Ja nisam idiot!“

27 Feb 2013

Jedan češki rep-bend trenutno obara sve rekorde na internet-stranicama Jutjuba. Njihov hit „Nisam idiot!“ govori o diskriminaciji romske dece u Češkoj i šalje poruku roditeljima da „uključe mozak“

„Nebud Dilino“, naslov je hita koja trenutno obara rekorde gledanosti na internet-stranicama Jutjuba i Fejsbuka. Re? je o video-spotu grupe „United Gipsy Crew“ koju ?ine ?etvorica mladih Roma. Re? „dilino“ na romskom jeziku zna?i „idiot“.

U video-spotu romska deca traže od svojih roditelja da ih ne upisuju i ne šalju u škole sa posebnim programom za decu sa poteško?ama u razvoju, kao i onu duhovno zaostalu, budu?i da oni tu ne mogu da dobiju dovoljno dobro obrazovanje ?ime im se smanjuju i perspektive za budu?nost. „Razumem da deca koja zaista imaju poteško?e u razvoju ili koja su zaostala moraju da idu u takve škole. Ali problem je u tome što zapravo ne postoje posebni kriterijimi pri upisu“, kaže Mihal Miko iz nevladine organizacije Slovo 21, koja je i producirala video-spot. On dodaje da iz izveštaja ?eške vlade za 2011. godinu proizilazi da je u takve škole sveukupno upisano oko 3.600 u?enika, ali bez ikakvog prethodnog testiranja. „To nije normalno“, kaže Miko.

?eška Republika ?esto je bila na meti kritika od strane me?unarodnih organizacija zbog ?injenice da u toj zemlji škole za decu s poteško?ama u razvoju pose?uje neverovatno veliki broj romske dece. Vlasti su doduše preduzele neke manje korake, ali promenilo se zapravo nije ništa. Škole su promenile zvani?ni naziv, ali su po svom programu (pojednostavljen plan u?enja i manje predmeta) ostale iste kao što su i bile. Evropski sud za ljudska prava proglasio je 2007. godine da je odnos vlasti u ?eškoj prema romskoj deci isti onakav kakav je bio kada su na snazi bili zakoni o podeli rasa. No, u zemlji se, uprkos svemu, nije promenilo gotovo ništa.

Poruka roditeljima a ne deci

Mladi Romi, reperi Rihard Karol i Marek Jano (obojici je samo 15 godina), nisu poha?ali spomenute škole, ve? one uobi?ajene. Rihard trenutno poha?a, odnosno, studira na muzi?kom konzervatorijumu, a i Marek planira isto. Obojica se slažu u mišljenju da im te mogu?nosti ne bi bile otvorene da su ih roditelji upisali na neku od škola za zaostalu decu. „Deca koja poha?aju te škole nisu za to kriva. Krivi su roditelji“, kaže Marek.

Upravo iz toga razloga je glavna poruka njihovog hita upu?ena, ne deci, ve? njihovim roditeljima, koji bi, kako kažu, „trebalo da uklju?e mozak i svoju djecu pošalju u obi?ne škole, a ne na ove druge“.

Video-spot, koji su preko interneta ve? videle hiljade ljudi, sniman je na raznim mestima u Pragu. On prikazuje romsku decu i mlade koji su, zahvaljuju?i dobrim školama, uspeli da postanu medicinske sestre, televizijski reporteri, u?itelji… „I meni li?no se njihov video-spot veoma svi?a. Kada jedan Rom podigne glas za Rome, to je mnogo efikasnije“, kaže Ljubov Grunkovskaja iz nevladine organizacije Slovo 21 i naglašava da su poruke takvog tipa itekako potrebne kako bi romska deca dobila jednaku šansu za školovanje, a time i za budu?nost kao i njihovi vršnjaci.

(Rob Kameron/Željka Telišman, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!