Izveštaj Saveta: U Srbiji se krši pretpostavka nevinosti

17 May 2016

Zakoni u Srbiji su neprecizni, nejasni, a pojedine odredbe su koruptivne

U pravosu?u u Srbiji zabeleženi su odre?eni pomaci, kao što je izrada Pravilnika koji se odnose na vrednovanje rada nosilaca pravosudnih funkcija i brže rešavanje starih predmeta, ali je mreža sudova problemati?na, neravnopravna dostupnost pravu i pravdi zabrinjavaju?a, a postoji i problem uticaja izvršne vlasti, posebno u komentarisanju sudskih slu?ajeva, re?eno je danas na predstavljanju izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije.

“Ura?eno je, izme?u ostalog, donošenje pravilnika koji se odnose na vrednovanje i rada nosilaca pravosudnih funkcija a koji bi trebali biti ranije doneti. Ja ne?u da govorim da li je Savet zadovoljan tim pravilnicima, treba sa?ekati i posmatrati. Brže se rešavaju stari predmeti. Predmet do pet godina ubrzano se rešavaju za ?etiri odsto, a za predmete starije od 10 godina rešavanje je ubrzano za 12 odsto. To je nešto što ohrabruje”, rekla je na konferenciji za novinare u Medija centru ?lanica Saveta Jelisaveta Vasili?.

Ona je kazala da je problem ranije bio to što su predsednici suda bili dugo u v. d. stanju, kao i da je Savet insistirao da se to reši, jer je to na?in na koji se korumpiraju sudije.

“Sada u ovom trenutku imamo izabrane sve predsednike, osim u šest sudova”, navela je Vasili?eva i dodala da je dobro i što je donet Zakon o su?enju u razumnom roku.

Ona je rekla i da Savet ima ozbiljne primedbe na taj Zakon.

“Ovde su ozbiljne primedbe, jer sudija, predsednik suda je nadležan za mere, za sve. Sudija nema pravo da uti?e koje mere u nekom predmetu treba da se daju. Nema pravo da se žali. To zna?i da mu je uskra?eno u?eš?e u samom postupku, a ono što je gore uskra?ena mu je dvostepenost”, navela je Jelisaveta Vasili?.

Istakla je da je naro?ito zabrinjavaju?a neravnopravna dostupnost pravu i pravdi, odnosno postoje sudovi koji su preoptere?eni, dok drugi manje rade.

“Tako da se dešavaju delegacije, odnosno prebacivanje predmeta iz suda u sud. U toku prošle godine izvršeno je 7.000 predmeta delegacija. To je problem. Imali smo problem Sartida. Tada smo utvrdili da je došlo do nameštanja ste?ajnog predmeta. Izuzet je Požarevac kao jedan od izuzetno ažurnih sudova i dat je beogradskm sudu da bi taj predmet dobio odre?eni sudija”, navela je Vasili?eva.

Prema njenim re?ima, mreža sudova u Srbiji je problemati?na i utvr?ena je bez odre?enih merila.

Jelisaveta Vasili? je rekla da u Srbiji ima duplo više sudija, nego što je to slu?aj u evropskim zemljama.

Ona je navela da je prose?an prijem predmeta u Srbiji po sudiji 340, dok je u Evropi 850 predmeta.

Prema oceni Saveta, zakoni u Srbiji su neprecizni, nejasni a pojedine odredbe su koruptivne, a mnogi zakoni su takvi da ih sudije veoma teško tuma?e.

“Najviše smo pisali primedbe u odnosu na koruptivnost. Pisali smo primedbe ne znam koliko puta na Zakon o privatizaciji. Naš predlog je da se zakoni ne donose hitno, da se sprovode ozbiljne stru?ne javne rasprave…”, navela je ona.

Vasili?eva je rekla da se zakoni u Srbiji ?esto donose “jednostavno” po hitnom postupku.

“Hitne postupke, koje sve vlade praktikuju, a ova ?ini mi se najviše”, kazala je ona i dodala da je oko 80 odsto svih zakona doneto na taj na?in, što zna?i bez javne rasprave.

Iznela je i podatake istraživanja o percepciji prisustva korupcije u kome j?e 25 odsto sudija ocenilo da su njihove kolege korumpirane.

“To misli i 30 odsto tužilaca, kao i 60 odsto advokata, dok više od 80 odsto gra?ana smatra da su nosioci pravosudnih funkcija podložni primanju mita?”, kazala je Jelisaveta Vasili?.

Govore?i o nezavisnosti pravosu?a, kazala je da je potrebno prestati s kršenjem prezumpcije nevinosti, jer to smeta i uti?e na rad sudija.

Jelisaveta Vasil? je ocenila i da je veliki problem i Ustavni sud Srbije, koji je, kako je rekla, neka mešavina izme?u izvršne i pravosudne vlasti.

Na pitanje zašto se izveštaj koji je završen krajem marta predstavlja danas, rekla je da je izveštaj prosle?en vladi i da se ?ekalo dve sedmice da ona odgovori, a da su potom bili izbori.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!