- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Izostaje briga institucija o migrantima koji se nalaze van sistema

Istraživa? beogradskog Centra za istraživanje javnih politika Filip Stojanovi? izjavio je u Subotici da lokalna samouprava treba da posveti ve?u pažnju migrantima koji se nalaze van tranzitnih centara u tom gradu.

Stojanovi? je na panel diskusiji u Gradskoj ku?i, kojoj su prisustvovali poslanici i predstavnici grada i civilnih organizacija, rekao da je uglavnom re? o grupi ljudi bez mogu?nosti održavanja li?ne higijene i bez mogu?nosti da se prehrane, što naj?eš?e dovodi i do incidenata.

“Ti ljudi nisu u stanju da se sami prehrane, niti da održavaju li?nu higijenu i zbog toga se doga?aju i sporadi?ni upadi u napuštene vikendice i na privatne posede. Ovakvi incidenti su posledica teškog položaja migranata”, kazao je Stojanovi?.

Prema njegovim re?ima, jedan broj migranata nije smešten u prihvatnim centrima jer su kapaciteti popunjeni ili što zbog straha oni to ni sami ne žele.

“Oni strahuju od registracije i ulaska u sistem, kao i od ponovnog povratka na granicu sa Makedonijom”, rekao je Stojanovi?.

On je kazao i da postoji zna?ajan prostor za bolju saradnju lokalnih institucija i nevladinog sektora.

Šef radne grupe za migracije u Subotici i poslanik Milimir Vujadinovi? rekao je da su incidenti koji se dešavaju u tom gradu, efikasnom saradnjom svih organa na terenu, svedeni na minimalnu meru.

“Poslednjih nedelja broj incidenata je bitno smanjen, a u incidentima su uglavnom u?estvovali migranti koji su odbili da u?u u tranzitne centre”, kazao je Vujadinovi?.

On je podsetio da je jako važno da civilni sektor radi u koordinaciji sa državom.

Poslanik Tomislav Žigmanov rekao je da problem predstavlja i krijum?arenje migranata i ulazak migranata na privatne posede i da bi intersektorska saradnja doprinela boljoj koordinaciji aktivnosti i aktera koji se bave migrantskom krizom.

“Neophodno je obezbediti uvid u celinu ovog problema i obezbediti kontinuirano informisanje gra?ana o upravljanju migracijama na lokalnom nivou”, kazao je Žigmanov.

Zoran Gabri?, kome su migranti nedavno ušli u ku?u na salašu i naneli štetu, rekao je da ne zamera migrantima ali da smatra da je neophodno sprovesti aktivnosti koje bi olakšale boravak tih ljudi u Subotici, ?ime bi se preventivno delovalo na smanjenje broja takvih incidenata.

Predstavnica suboti?kog Centra lokalne demokratije Stanka Para? Damjanovi? podsetila je da je neophodno definisati strateške pristupe u prepoznavanju bezbednosnih izazova, “koji za sada ne postoje”, kao i da zaklju?ci Radne grupe za pra?enje migracija nisu vidljivi gra?anima.

“Lokalna samouprava bi trebalo da razvije aktivne mehanizme za komunikaciju i saradnju prema migrantima i prema gra?anima. Glavni nedostatak Radne grupe za pra?enje migracija je netransparentnost, jer njihov rad i zaklju?ci nisu vidljivi ni civilnom društvu ni gra?anima Subotice”, kazala je Para? Damjanovi?.

Predstavnica Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila Isabela Mesaroš rekla je da se dešava da MUP ne odgovara na zahteve migranata za pokretanje procedure za dobijanje azila i da izostaje briga institucija o migrantima koji se nalaze van sistema.

Vlatko Jovi?evi? iz Divac Fondacije smatra da bi lokalna samouprava efikasnije odgovorila na izazove migrantske krize ukoliko bi mediji i civilni sektor bili uklju?eni u rad lokalne Grupe za migracije, a da bi grad trebao da pruži ve?u podršku nevladinom sektoru za realizaciju projekata iz ove oblasti.

Centar za istraživanje javnih politika predstavio je u Subotici terensko istraživanje o uticaju migrantske krize na bezbednost gra?ana Subotice koje je sprovedeno kao deo projekta Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji i u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Subotice.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!