Izložba “Zaobilazne strategije” u MSUV

22 Nov 2012

Arhitektura u Vojvodini na početku 21. veka predstavljena je na izložbi “Zaobilazne strategije” u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu

Arhitektura u Vojvodini na po?etku 21. veka predstavljena je na izložbi “Zaobilazne strategije” u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, koja je prvi korak koji MSUV ?ini u sagledavanju i mapiranju savremenih autora i njihovih arhitektonskih dela na teritoriji Vojvodine.

Izložba predstavlja do 28. decembra više od stotinu arhitektonskih dela 12 arhitekata i projektnih biroa koja su stvarala?kom praksom i delima obeležila prvu deceniju novog milenijuma.

To su arhitekte Dubravka ?ukanovi?, Milan Kova?evi?, Lazar Kuzmanov, Dragan Marin?i?, Aleksandra Marin?i?, Ilja Mikitišin, Dušan Miladinovi?, Leonid Neši?, Aleksandar Rackov, Nemanja Radusinovi?, Toth Vilmos i Valkay Zoltan.

Koncepcija kustosa izložbe Vladimira Mitrovi?a je, kako je naveo, racionalno predodre?ena željom da u me?usobnoj saradnji sa arhitektima, poštuju?i želje i predloge stvaralaca kao model za uspešan zajedni?ki rad, izradi ve?i broj plakata koji ?e biti prigodni za prostor MSUV, ali i za druge izlaga?ke prostore u zemlji i inostranstvu.

Izložbu ?e pratiti katalog i niz razli?itih manifestacija, prezentovanja rada pojedinih arhitekata, stru?nog vo?enja po izložbi, predavanja i prikazivanja filmova koji se bave savremenom arhitekturom kao i rad sa najmla?im posetiocima.

Prema navodima Mitrovi?a, u delima odabranih autora uo?ljiv je jak umetni?ki naboj, ?esto zapostavljen kod vojvo?anskih arhitekata predhodnih generacija, u kojem se uspešno kombinuje savremeni pristup ahitektonskim programima i tretiranju materijala ?ije su tehni?ke karakteristike davno prevazišle sve što se godinama koristilo u doma?em gra?evinarstvu.

U?esnici izložbe se na pojedinim projektima, svesno ili nesvesno, priklanjaju nekim od aktuelnih arhitektonskih tendencija važe?ih u svetu, od naglašenog funkcionalizma i plasti?nog oblikovanja, organske eklektike i reminiscencija na prošlost, preko staklene arhitekture tvrdih ivica i staklenih zavesa, do pokušaja uvo?enja konstruktivizma ili pak dekonstruktivizma u svoja dela.

Izabrani autori su, tako?e, ostvarili veliki broj visokih plasmana na konkursima i nagrada na stru?nim izložbama i salonima arhitekture, kao i odre?en broj ostalih društvenih priznanja ?ime su u zna?ajnoj meri skrenuli pažnju stru?ne i široke javnosti, na svoj stvarala?ki rad. Tako?e, primetna su razli?ita interesovanja tih autora, koji se pored arhitekture bave i projektovanjem enterijera, primenjenom umetnoš?u, industrijskim i grafi?kim dizajnom, slikarstvom, istoriografijom, zaštitom graditeljskog nasle?a i brojnim drugim istraživanjima vezanim za širok spektar arhitektonske delatnosti, naveo je Mitrovi?.

Prakti?ni, pragmati?ni i radni, sa savremenim tehnološkim i estetskim iskustvima, u?esnici izložbe poseduju snažan ose?aj autorske samosvesti, stvarala?ke discipline i težnje ka besprekornoj realizaciji što ih, prema navodima Mitrovi?a, izdvaja od brojnih arhitekata koji su aktivni na podru?ju Vojvodine.

“Izabrani arhitekti svakako nisu grupa autora izolovanih od društva, ali mu svojim radom ukazuju i pomažu da postane svesno svojih najdubljih problema sa odgovornoš?u prema sebi, klijentima i društvenoj zajednici i prostoru u kome stvaraju”, naveo je Mitrovi?.

(SEEcult, Foto: Nemanja Radusinovi?, poslovni objekat DDOR Pan?evo, 2003.)

Podelite ovu stranicu!