IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE: Merenje manjinskog pritiska

02 Jun 2010

Predsednik SVM Ištvan Pastor tvrdi da od ukupno pet mađarskih lista za izbore za manjinske savete DS kontroliše tri, preko svojih članova ili „insajdera“

Kad je vladaju?a elita rešila da prenese deo državnih ingerencija na manjinske parlamente, to nije po automatizmu zna?ilo i da ?e se partije (koje se ina?e ovde poistove?uju s državom) lako odre?i kontrole nad tom polugom vlasti. Potvrdilo se to i u aktuelnoj kampanji za izbore nacionalnih saveta manjinskih zajednica. Iako se s utvr?ivanjem zakonskog okvira kilavilo bezmalo pet godina, izborni ciklus za manjinske savete ipak se pokazao kao izazov kojem strana?ki apetiti nisu mogli odoleti.
Posebno intrigantan partijski zadatak postalo je osvajanje nacionalnog saveta Ma?ara, gde su koplja ukrstile liste koju podržava Demokratska stranka i lista Saveza vojvo?anskih Ma?ara. Uz “klasi?na” nadgornjavanja tipi?na za ovdašnje redovne izborne kampanje, pravi me?upratijski rat vodi se na medijskim internet-stranicama, gde se bez rukavica zadaju niski udarci. U onoj kampanji koja je pak više javna dominiraju promašene teme, jer teško da bi se obe?anja vezana za ulaganja u infrastrukturu, ili socijalne programe i privredu mogla dovesti u bilo kakvu vezu s ingerencijama manjinskih parlamenata. A u osvajanju simpatija bira?a koriste se i drugi oprobani recepti tipa merenja krvnog pritiska i sli?ne medicinsko-politi?ki zahvati. A ima i fascinatnih detalja, pa se tako lista koju podržava DS zalaže za dvojno državljanstvo, valjda za slu?aj da do nekog pripadnika ma?arske zajednice još nije doprla informacija da je takav zakon u Budimpešti ve? usvojen.
Me?utim, ukoliko se navedeni primeri i ne mogu uzeti za greh akterima kampanje, primedbe i sumnje u mogu?e manipulacije izborima zbog pokušaja da se bira?ki odbori u Subotici formiraju bez predstavnika manjina, svakako bacaju senku na stvarne namere nekih u?esnika u ovom izbornom ciklusu. Tako se prvi put nakon demokratskih promena 2000. godine strahuje od pokušaja izborne kra?e. Ali, nije samo strah od izbornih mahinacija u nekima podstaknuo se?anja na metodiku vladanja Miloševi?evog režima. U SVM-u smatraju da su neki od metoda kojima se u ovoj kampanji služe demokrate nadmašile one kojima se koristio režim iz 90-ih godina. U toj stranci uvereni su i da je aktivnost DS-a u ovoj kampanji usmerena ne samo na preuzimanje kontorole nad Nacionalnim savetom Ma?ara, ve? i na slamanje SVM-a, kojeg DS ne vidi kao lojalnog partnera u vladaju?oj koaliciji. Naime, ”nelojalnost” SVM-a ve? je koštala tu stranku vlasti u Subotici i još nekim opštinama u Vojvodini.
– Niko ne odbacuje legitimnost u?eš?a svih zainteresovanih, pa i funkcionera stranaka koje nemaju manjinski predznak u ovoj izbornoj trci. Me?utim, sporne su ambicije, a iznena?uje i naprasna zainteresovanost pojedinih kandidata na ovim izborima za problemtiku manjinskih zajednica – kaže lider SVM-a Ištvan Pastor. On za portal autonomija.info iznosi i sumnju da se „iza zaposedanja nacionalnih saveta krije namera da se izvrši kontrola koriš?enja zakonskih mogu?nosti“ tih organa manjinske samouprave.
– Zakon o nacionalnim savetima daje široke mogu?nosti kad je u pitanju rešavanje pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i upotrebe jezika. Bojim se da je ambicija nemanjinskih stranaka da se ne iskoristi zakonski maksimum u tom pogledu – smatra Pastor. On tvrdi da od ukupno pet ma?arskih lista DS kontroliše tri, preko svojih ?lanova ili „insajdera“. Druge stranke vojvo?anskih Ma?ara tako?e optužuju DS da pokušava da ostvari dominaciju u tom nacioanlnom savetu, dok neke ?ak predlažu i bojkot izbora.
Lider SVM-a kaže da DS ne može da se nemetne kao alternativa kad je re? o definisanju perspektive ma?arske populacije, navode?i da se po logici koju zagovaraju demokrate može povu?i paralela i postaviti pitanje “da li u odnosu na perspektivu srpske zajednice u Hrvatskoj može biti alternativa ona perspektiva koju bi eventualno definisao HDZ preko svojih ?lanova srpske nacionalnosti“.
U Demokartskoj stranci odbacuju optužbe stranaka vojvo?anskih Ma?ara. Vojvo?anski funkcioner DS-a Miloš Gagi? uveren je da ?e izbori za nacionalne savete biti” fer i korektni, i da ?e biti izabrani pravi predstavnici svih nacionalnih zajednica koji žive u Vojvodini i u Srbiji”.
– Sto posto infrastruktura Demokratske stranke nije u službi tih izbora. To odgovorno tvrdim kao predsednik Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora Demokratske stranke. Naši ljudi definitivno u?estvuju na tim izborima, ali to nisu liste Demokratske stranke. Ne mogu ja našim ?lanovima zabraniti da se kandiduju za te izbore, niti im neko može zabraniti da se kandiduju za liste nekih manjina zato što su ?lanovi DS-a. U tom smislu ih podržavamo – isti?e Gagi?.
?ini se ipak da izbore za nacionalne savete mnogi nisu doživeli “sudbonosnim” samo kad je re? o statusu nacionalnih manjina. Partijski interesi, uostalom uvek su se pokazivali važnijim u politi?kom životu Srbije – i od slobodnog poslani?kog mandata i od vra?anja imovine lokalnim samoupravama i od pokrajinske autonomije, i od decentralizacije vlasti, i od nezavisnog sudstva… Pa ni nacionalni saveti u tom pogledu ne predstavljaju izuzetak. Uostalom, svaki novi partijski plen zna?i više mo?i, novca, kadrovanja i nova radna mesta za partijske odli?nike.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!