Izbori za manjinske nacionalne savete: Opet rascep između zakona i stvarnosti!

04 Feb 2010

Uprkos

Uprkos ?injenici da su bezmalo predstavnici svih manjinskih nacionalnih saveta u glas ocenili kao odli?an Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je usvojen u novembru prošle godine, izbori za nacionalne savete verovatno ne?e pro?i ni blizu idili?no.
Naime, predstavnici saveta nacionalnih manjina smatraju da javnost u Srbiji nije na odgovaraju?i na?in informisana o potrebi upisa pripadnika nacionalnih manjina u posebne bira?ke spiskove, kao i o sprovo?enju izbora za nacionalne savete.
Koordinator manjinskih nacionalnih saveta u Vojvodini Daniel Petrovi?:
“U manjinskim novinama informacije jesu prisutne, u svim manjinskim listovima koji postoje. Ali, ima nacionalnih manjina koji nemaju svoje listove pa bi bilo dobro da su u zna?ajnoj meri u kampanju uklju?e drugi listovi i da prave atmosferu za izbore.”
Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska pitanja Aniko Muškinja Hajnrih odbija optužbe na ra?un ministarstva i krivi opštine za spor i loš proces upisivanja pripadnika manjina u posebne bira?ke spiskove:
“Iako su edukovani svi predsednici skupština opština, zatim oni radnici koji bi u lokalnim samoupravama trebalo da na tome rade, postoji veliki broj opština koje pokazuju otpor za vo?enje ovog bira?kog spiska.”
Aniko Muškinja Hajnrih za naš program kaže da ni sami nacionalni saveti ne promovišu sopstvene nadležnosti, odnosno ne objašnjavaju gra?anima šta zapravo nacionalni savet može da u?ini za svoju manjinu:
“Zapravo oni ne promovišu nadležnosti nacionalnih saveta. Ponavljaju potrebu da se pripadnici manjina upišu u bira?ki spisak, ali ne kažu šta ?e ti nacionalni saveti raditi.”
Poseban bira?ki spisak manjina u Srbiji ne pravi država, kao što je slu?aj sa jedinstvenim bira?kim spiskom po kojem se održavaju “obi?ni” izbori, ve? se pripadnici manjina u “svoj” spisak upisuju po principu dobrovoljnosti.
Prema vestima sa terena, me?utim, taj princip “dobrovoljnosti” ?esto se pretvara u akciju pojedinih politi?kih partija manjina, ?iji aktivisti zapravo idu od vrata do vrata i “prikupljaju” bira?e. Na taj na?in, kako za Doj?e vele upozorava poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi?, oni krše pravo na privatnost li?nih podataka:
“Nema govora da neko može i?i okolo, obilaziti pripadnike nacionalnih manjina i u njihovo ime popunjavati odre?ene formulare i potom te formulare sam unositi u bira?ke spiskove, a potom još formirati paralelne zbirke podataka što se, izgleda, dešava”.
Kako nam je re?eno u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, nesporno je da ?e Ma?ari, Aškalije, Egip?ani i verovatno Romi skupiti dovoljno potpisa za neposredne izbore za manjinske nacionalne savete. Ostali nacionalni saveti bi?e verovatno izabrani po takozvanom elektorskom sistemu, koji je daleko manje demokrati?an od neposrednih izbora. Izbori za nacionalne savete bi?e održani u periodu izme?u 26. maja i 26. juna.
Ta tela, ina?e, trebalo bi da budu najviša tela manjinskih autonomija u Srbiji i da imaju zna?ajna ovlaš?enja u oblastima informisanja, kulture, obrazovanja i o?uvanja jezika nacionalnih manjina.

Dinko Gruhonji?
(emitovano na Radiju Deutsche Welle, 4. februar 2010)

Podelite ovu stranicu!