IZABELA KISIĆ: Liberali moraju da odgovore na rast desnice

22 Aug 2017

"Nije problem da desničari iznesu svoj stav, ali je problem i opasno je kada se ćuti na to"

Haoti?ne socijalne promene u svetu, protivre?nosti globalizacije, dugoro?na ekonomska i politi?ka kriza, nemogu?nost vlada i partija na globalnom nivou da se nose sa tim, vodilo je slomu vrednosnih sistema.

Promovišu se novi identiteti koji ?oveka svode na pripadnika etni?ke, rasne ili verske grupe. Odnos prema istoriji i retrogradnim li?nostima iz istorije igra u tome važnu ulogu i kod nas i u svetu. Posledica promene društvenih normi je i promena ponašanja ljudi. Ljudi se ose?aju nesigurno, reaguju emotivno i besno prema onima koji se ne uklapaju u njihovo vi?enje društva, kaže za Danas Izabela Kisi?, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i autorka dokumentarnog filma “Šta ho?e žene na desnici”. Komentarišu?i nedavne skupove ekstremne desnice u Šarlotsvilu, SAD, ali i u pojedinim evropskim zemljama, Kisi? isti?e da se “desni?ari danas ose?aju ohrabreni u svom fanatizmu jer procenjuju da raste legitimitet njihove ideologije, da je njihovo nasilje prema manjinama društveno prihvatljivo”. “Menja se odnos prema ljudskim pravima. Ako ne bude ozbiljnije sistemske reakcije liberalnog sveta, politi?kog i intelektualnog odgovora na krizu i rast desnice, to može uzeti mnogo ve?i mah. Neophodno je da non-stop reagujemo i dekonstruišemo desni?arski narativ. Ne sme se ?utati na nacionalizam, rasizam, zlo?in. Nije problem da desni?ari iznesu svoj stav, ali je problem i opasno je kada se ?uti na to. Slobodu ?utanja sebi niko ne sme da dozvoli”, poru?uje Kisi?.

* Desnica Srbije je prili?no šarolika, a izme?u desni?arskih organizacija i stranaka postoje zna?ajne razlike. Da li ih i po kom osnovu delite?

– Nigde se ne može govoriti o monolitnosti desnice. U Srbiji postoji autenti?na intelektualna desnica koja ne odustaje od nacionalizma i prekomponovanja regiona. Ona ne pristaje na kompromis i to je najopasnija desnica. NJih ima u parlamentu i u institucijama. Vladaju akademskim životom. Dalje, Srpska radikalna stranka je “udarna pesnica”, ona ima i ulogu da opstruira rad parlamenta, što nekada veoma ide naruku SNS kao u slu?aju kada je šef EU delegacije spre?en da govori u parlamentu. Potom, postoji ?itav niz desni?arskih organizacija ?ija je uloga aktivisti?ka, imaju zadatak da napadaju neistomišljenike, spre?avaju skupove i sli?no. Ve?i deo ovih poslednjih je pod kontrolom vlasti. Na to ukazuje izme?u ostalog benevolentan odnos pravosu?a i politi?ara prema njima, infiltracija u institucije…

* Poslednjih meseci zabeleženo je više prekida tribina, filmova, uglavnom o Kosovu, albansko-srpskim odnosima. Šta mislite zašto se to baš sada dešava i da li SNS može da kontroliše desni?arske organizacije? Nedavno su gostovali predstavnici nema?ke ultradesne stranke.

– Najopasnije je kada ultrakonzervativna desnica ima oslonac u vlasti. To je ono što joj pruža legitimitet, ?ini je poletnom. Recimo, gostovanje predstavnika Alternative za Nema?ku u Matici srpskoj u Novom Sadu, jednoj od najzna?ajnijih pokrajinskih institucija koja se finansira iz budžeta, izuzetno je opasno, ma ko organizovao “predavanje” i zvao doti?nu osobu. Nije to bilo u funkciji nikakvog dijaloga, informisanja i sli?no, kako to pokušavaju da lažno predstave organizatori. Jer, jednostavno nije bilo reakcije na to. Jedino je, koliko sam primetila, Danas pisao sa kriti?kih pozicija. Zbog te ?utnje, upravo, gostoprimstvo jednoj tako opskurnoj li?nosti i ultradesni?arskoj organizaciji, ne može se kriti iza principa slobode govora. ?utnja na taj govor je njegovo odobravanje! Isto je sa slu?ajem Šljivan?anin i drugim osu?enim i neosu?enim ratnim zlo?incima koji su legitimni govornici na skupovima vladaju?ih stranaka. Ako neko pokuša da demontira njihov zlo?ina?ki narativ, na?u se batinaši da takve izbace i fizi?ki spre?e. Cela ta serija doga?aja koji su letos nasilno prekinuti, a nasilje nije samo ono fizi?ko, ima za cilj da se ništa drugo ne ?uje! To je pogubno pre svega za mlade koji ništa osim desni?arskog narativa u mejnstrim prostoru ne mogu da ?uju. Kad ?e vlada ili neko iz institucija da re? kaže o recimo teroru nad kosovskim Albancima?!

* Da li je isto kada Inicijativa mladih pokuša da prekine promociju knjige Veselina Šljivan?anina i kada “Zavetnici” spre?avaju prikazivanje filma “Albanke su naše sestre”?

– Poistove?ivanje te dve organizacije se namerno radi! Najlakše je diskvalifikovati organizaciju kao što je Inicijativa koja se zalaže za to da se ?uje istina o ratnim dezerterima i albanskim žrtvama, tako što ?ete je poistovetiti sa organizacijom koja nema nikakav ose?aj za žrtve srpskog nacionalizma i zlo?ina. Razlika je i u nivou podrške koju te dve organizacije imaju. Kada je iko iz vlasti osudio ono što rade Zavetnici i njima sli?ni!? Pre tri-?etiri godine to je bila potpuno nepoznata organizacija bez kontakt telefona i adrese, a danas su svuda prisutni. Na drugoj strani, Inicijativa se tretira kao ekstremisti?ka, izdajni?ka organizacija i to iz državnog vrha.

Prepreka za EU

* Helsinški odbor i u svom izveštaju upozorava da proruski orijentisana desnica ima potencijal da ugrozi procese evropskih integracija Srbije i destabilizuje Zapadni Balkan. Kako kada se Vlada Srbije zalaže za EU integracije i regionalnu stabilnost?

– Uticajni ruski krugovi ocenili su ulazak srpske desnice u parlament kao novu šansu za uticaj zvani?ne Moskve na Vladu u Beogradu pre svega u slu?aju da se premijer Vu?i? okrene protiv Rusije, to jest, njenog vi?enja Balkana. Jedan od kreatora ruske spoljne politike Bondarov izjavio je nakon srpskih izbora da ?e sada biti lakše u slu?aju “neo?ekivanih antiruskih pojava”. Proruska desnica i zvani?na Moskva imaju istu agendu i na geostrateškom planu i vrednosno. Srpski desni?ari tako?e imaju otvorene i direktne kontakte u Kremlju i to ne kriju. Ulaskom u parlament desnica je oja?ala, s obzirom da imaju novac iz budžeta i skupštinski mikrofon. U tom smislu desnica je ozbiljna prepreka evroatlantskim integracijama.

Bez napretka

Helsinški odbor je objavio godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji. U izveštaju “Realna ograni?enja Srbije u izboru sopstvene budu?nosti” konstatuje se da ljudska prava nisu zna?ajno odmakla od iskoraka napravljenog pre desetak godina i da vladavinu SNS karakteriše urušavanje ostvarenih prava, odsustvo javnog dijaloga, tolerancije, slobode izražavanja i ignorisanje kriti?kog mišljenja.

(Safeta Biševac, Danas / Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!