Iz BiH iselio cijeli jedan grad ljudi

17 Mar 2016

U protekle dvije godine iz Bosne i Hercegovine je trbuhom za kruhom iselilo 80.000 ljudi, podaci su Saveza izbjeglica i raseljenih lica

U protekle dvije godine iz Bosne i Hercegovine je trbuhom za kruhom iselilo 80.000 ljudi, podaci su Saveza izbjeglica i raseljenih lica. Specifi?no je da sada iseljavaju cijele porodice. I sela i gradovi ostaju pusti.

“Sele svi – i Srbi i Hrvati i Bošnjaci”, kaže predsjednica Saveza, Mirhunisa Zuki?, te dodaje da najviše odlaze mladi visokoobrazovani kadrovi, te ukoliko se ne preduzmu hitne mjere BiH ?e za pet godina biti zemlja staraca.

Goraždanin Edin Derviševi?, stru?njak iz oblasti prostornog planiranja, uprkos ?injenici da je taj kadar tražen u Bosni i Hercegovini, ne može prona?i zaposlenje. Prinu?en je obavljati fizi?ke poslove da bi bilo šta zaradio.

“Nije mi teško ni kopati, ako me neko zovne, brati maline i tome sli?no”, isti?e Dervševi?.

Edin Derviševi?, kao i ve?ina mladih obrazovanih ljudi koji su godinama na birou jer nisu politi?ki angažirani i nemaju ?lanove familije u vlasti, razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, negdje gdje ?e znati da cijene njegovo znanje.

Inžinjerka biologije, Minela Dragolj, tako?e nije mogla prona?i zaposlenje, te je volontirala u humanitarnim organizacijama koje se bave brigom o starim i iznemoglim licima. Nedavno joj se ukazala prilika da ode u Njema?ku.

“Dali su mi da radim na odjelu za kardio-vaskularne bolesti i zadovoljna sam. Ovdje sam doživjela i gostoprimstvo, ljubaznost i kolegijalnost što do sada nisam imala priliku da vidim u ro?enoj domovini. Ovdje se osje?am baš kao ?ovjek”, iskreno ?e Dragolj.

Sli?na je situacija i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, navodi Zoran Maksimovi? stanovnik Višegrada.

“Višegrad je nekada imao 20.000 stanovnika, danas ima oko 5-6.000. Ako se nastavi ovakva migracija stanovnika, za nekih desetak godina Višegrad ?e biti jedno obi?no selo i više se ne?e zvati Višegrad nego Selograd”, smatra Maksimovi?.

Salmir Dizdarevi? iz Biha?a jedan je od onih koji su imali sre?u da se školuju u Austriji. Nakon završetka fakulteta uspio se zaposliti i nastaviti život u Gracu.

“Da se vratim u državu iz koje sam otišao jer nisam imao nikakvu perspektivu, mislim da na to pitanje suvišno išta odgovoriti. Zahvaljujem Bogu svaki dan što sam imao priliku oti?i u bolje. Žao mi je vršnjaka koji su ostali u BiH, koji su, možda, obrazovaniji od mene, ali su se morali zaposliti u prosveti i po ?etiri mjeseca ?ekaju ionako male plate”, kaže Dizdarevi?.

Prema podacima Saveza za izbjeglice i raseljena lica koji je radio istraživanje obuhvativši gotovo sve opštine, iz Bosne i Hercegovine odlaze svi bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost ili nivo obrazovanja. Odlaze zbog ekonomske, ali i politi?ke nestabilnosti.

“Samo sa podru?ja opštine Zvornik otišlo je više od 8.000 ljudi, iz Br?kog isto. Moram spomenuti da je u Kantonu 10 situacija najgora, a onda i manje opštine poput Kupresa, Bosanskog Grahova, Drvara gdje su gotovo sve porodice ili spremne za odlazak ili su ve? iselile. Ukratko, nema opštine u Bosni i Hercegovini koja se ne suo?ava sa ovim problemom”, isti?e Mirhunisa Zuki?, predsjednica Saveza.

Najve?i procenat gubitka stanovništva je u opštinama Livno i Biha?. Mladi su uglavnom otišli, a oni stariji su zarobljeni u bezna?u.

Zulka Baljak, direktorica Centra za gra?ansku saradnju u Livnu, kaže da je iseljavanje stanovnika i dalje svakodnevnica.

“Samo u proteklih mjesec dana iz op?ine Livno otišlo je 60 obitelji”, navodi Baljak.

Direktorica jedne osnovne škole u Biha?u, Amra ?ehaji?, tako?e govori o trendu iseljavanja cijelih porodica iz Unsko-sanskog kantona.

“Nakon rata, samo u našoj školi imali smo oko 120 maturanata, danas ih je svega 20. Od po?etka ove školske godine pa do kraja polugodišta otišlo nam je sedam u?enika, a imamo najave da ?e do kraja godine odseliti u inozemstvo još nekoliko”, konstatuje ?ehaji?.

Mirhunisa Zuki? navodi da trend iseljavanja u 2016. godini može zaustaviti izbjegli?ka kriza, zbog koje su mnoge evropske zemlje najavile vra?anje ekonomskih migranata. No, to nije dovoljan razlog da se bh. vlasti ogluše o ?injenicu da ljudi – o?ajni zbog enormne nezaposlenosti, ali i sve lošije politi?ke situacije – odlaze iz Bosne i Hercegovine.

Do sada je, kaže Zuki?, tek jedno ministarstvo reagovalo na objavljene alarmantne podatke o iseljavanju.

“Pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BIH, Odjel za strance, tražili su podatke našeg istraživanja. Oni kao i Ministarstvo sigurnosti su vrlo ozbiljno shvatili alarmantnost podataka koje smo objavili i izrazili su zainteresovanost da rade na tome da se ovaj problem riješi”, kaže Mirhunisa Zuki?.

(Mirna Sadikovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!