Iz bačke bašte na evropsku pijacu

27 Sep 2008

Simpozijum

Simpozijum “Zdravo organik” ponudio recepte za dobru trpezu


Ljudi od znanja okupili su se ju?e u okviru stru?nog simpozijuma „Zdravo – organik” u Selen?i, rešeni da podele svoja iskustva i pomognu proizvo?a?ima da do?u do zdravog proizvoda.

Doma?in Drugog me?unarodnog simpozijuma „Zdravo-organik” je kompanija „Slovan-Progres” u Selen?i, jedna od prvih doma?ih firmi koja je prepoznala razvojne mogu?nosti u proizvodnji zdrave hrane, a koja u tome koristi najsavremenije metode i nau?na dostignu?a. Kako kaže vlasnik kompanije „Zdravo-organik” ?ura Bocka, fabrika ima kupce, dobavlja?e i sugurnu budu?nost, a proizvodi sa oznakom „Zdravo-organik” se prodaju u dvadesetak zemalja i ta ?injenica zahteva da se još više radi na kvalitetu, te da se ispune visoki standardi koje fabrika ima. Na putu do trpeze važna je svaka karika – od zasada vo?a, pa do kona?nog proizvoda.

Simpozijum koji je ju?e po?eo, a nastavlja se danas, naišao je na veliko interesovanje svih onih koji žele da proizvode zdravu hranu. U punoj sali Doma kulture u Selen?i smenjivali su se predava?i, a prvo predavanje „Dobra poljoprivredna praksa – deo održive poljoprivredne proizvodnje” održala je penzionisani profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Branka Lazi?. U?esnici simpozijuma mogli su da ?uju da koncept dobre poljoprivredne prakse podrazumeva primenu raspoloživog znanja u upotrebi prirodnih resursa na održivim principima, kako bi se proizvela sigurna, zdravstveno-bezbedna hrana i drugi poljoprivredni proizvodi, na human na?in i uz obezbe?enje ekonomske isplativosti i društvene stabilnosti.

Korist od proizvodnje na osnovama dobre poljoprivredne prakse imaju mali, srednji i veliki poljoprivredni proizvo?a?i, kroz dodatnu vrednost svojih proizvoda i lakši pristup pijaci, potroša?i, kroz bolji kvalitet i sigurniju hranu, proizvedenu uz kontrolu, privreda i industrija kroz dodatni profit od boljih proizvoda i na kraju svi, kroz kvalitetniju životnu sredinu. Zanimljiva su bila i predavanja o organskom gajenju jagoda, drenjine, zatim o minijaturnom povr?u u organskoj proizvodnji, pogodnostima gajenja soje u prelaznom periodu sa konvencionalne na organsku proizvodnju.

Svoja iskustva iz oblasti organske proizvodnje podelili su sa doma?inima i u?esnici simpozijuma iz Slova?ke i Austrije. Predava?i iz Austrije nešto više su rekli o organizovanju proizvo?a?a, tržištu, ulozi države kada je u pitanju organska proizvodnja, kao i o iskustvima iz prakse koriš?enja alternativnih, obnovljenih izvora energije, dok su predava?i iz Slova?ke govorili o alternativnom iskoriš?avanju zemljišta, te o tradicionalnim vrstama biljaka u ekološkoj poljoprivredi.

U okviru drugog me?unarodnog simpozijuma „Zdravo-organik” ju?e je održana i izložba vo?a, povr?a i organskih proizvoda na kojoj su se predstavili samostalni poljoprivredni proizvo?a?i, poljoprivredne škole u Somboru, Ba?u i Futogu, Zemljoradni?ka zadruga „Tisa” u Ba?kom Petrovom Selu, „Žitohem” u Zrenjaninu, udruženja povrtara i drugi. Na prelepo aranžiranim tezgama, u?esnici izložbe prikazali su svoje proizvode, paradajz, papriku, šargarepu, lekovito bilje, organska ?ubriva, minijaturno povr?e, jabuke, kruške… Održan je i okrugli sto na temu kako da Srbija postane zemlja bez genetski modifikovane hrane i o organskoj proizvodnji grož?a.

I današnji dan je pun zanimljivih predavanja, a posve?en je klasterima i povezivanju u organskoj proizvodnji. O svojim iskustvima nešto više ?e re?i predava?i iz Hrvatske koji ?e predstaviti klaster Slavonske jabuke. Bi?e re?i i o tome kako u Evropsku uniju kroz povezivanje i udruživanje poljoprivrednih gazdinstava, te o podsticaju države za proizvodnju zdrave hrane i ruralnog razvoja. Sigurno je da ?e veliki broj posetilaca privu?i Festival tradicionalnih narodnih jela koji po?inje danas u 10 i traje do 17 sati. Na platou ispred Doma kulture nudi?e se ve? pomalo zaboravljeni specijaliteti koje ?e pripremati udruženja žena iz Selen?e, Ba?a i drugih mesta ove opštine.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!