IVANA DULIĆ MARKOVIĆ: Postoji opasnost da se Statut uopšte ne usvoji

10 Apr 2009

Potpredsednica

ivanadulic.jpgPotpredsednica Izvršnog ve?a Vojvodine Ivana Duli? Markovi? jedina je pokrajinska funkcionerka koja je otvoreno ukazala da je klju?ni razlog za višemese?no odlaganje usvajanja vojvo?anskog statuta, odnosno prenosa novih nadležnosti na pokrajinu – u tome što strana?ke centrale u Beogradu i njihove vojvo?anske organizacije nemaju iste prioritete. Otpori prema svakom pokušaju smanjenja nadležnosti centralne vlasti u korist Vojvodine, prema njenom priznanju, bili su svojstveni i G17 plus u kojoj je ona potpredsednica, ali i, kako je navela, i svim ostalim strankama vladaju?e koalicije koje su, ina?e, u oktobru prošle godine izglasale Predlog novog statuta pokrajine.
Ivana Duli? Markovi? danas upozorava da zbog takvog odnosa centralne vlasti “postoji opasnost da se ni Statut ni Zakon uopšte ne usvoje, jer se  ostavlja sve ve?i prostor zabavlja?ima, politi?kim profiterima i ostalim protivnicima koji su uvek protiv, a nikad ne znaju za šta su”.
– Kako vreme prolazi, mislim da se i gra?anima Vojvodine a naro?ito gra?anima Srbije stvara ose?aj ga?enja na isprazna prepucavanja i tako se plašim da ?e na kraju svi re?i: A zašto je to uopšte važan taj Statut? A i taj Ustav, ni to se ne jede. Moj utisak je da ve?ina nije ni pro?itala ni Statut ni zakon, i da mišljenje formiraju ?itaju?i tabloide, slušaju?i skupštinske rasprave i strana?ke pres konferencije – upozorava Ivana Duli? Markovi? u intervjuu za portal autonomija.info.

U ?emu je smisao prenosa novih nadležnosti ukoliko se sistemski ne reši i pitanje njihovog finansiranja, kao što je nagovešteno u samom nacrtu “omnibusa dva”?
– Bez definisanja izvornih prihoda i budžeta, preuzimanje nadležnosti nema smisla. Ako niste u stanju, ne znate ili ne možete nešto da uradite – kako smete preuzeti odgovornost za to? Ako preuzmete odgovornost i ne sprovedete u život odre?ene poslove, dajete samo povod da centralna vlast ima opravdanje slede?ih 100 godina da ne prepušta nijednu nadležnost i da potpuno zaustavite i svaku ideju o decentralizaciji.

U kojoj meri odgovornost za nesprovo?enje ustavnih odredbi o pokrajinskoj autonomiji snosi centralna vlast, a u kojoj meri pokrajinska?
– Odgovornost je zajedni?ka jer iste politi?ke stranke imaju vlast i u republici i u pokrajini. Problem je u komunikaciji i koordinaciji i razli?itim prioritetima.

Zašto je statut postao klju?ni politi?ki problem ?ak i strankama vladaju?e koalicije, koje su ga usvojile u pokrajinskom parlamentu?
– Statut nije klju?ni politi?ki problem u strankama vladaju?e koalicije. Moram re?i da je to marginalan problem. Klju?ni politi?ki problemi u ovom trenutku su kako ispuniti o?ekivanja gra?ana i sva (ne)mogu?a i nespojiva obe?anja.

Koje su garancije da ?e Statut i zakon o nadležnostima mo?i efikasno da se primenjuju ukolilo tako veliki otpori postoje u procesu njihovog usaglašavanja?
– Primena zavisi od institucija i sposobnosti ljudi koji su na ?elu institucija. Vojvodina dobija Statutom ve?i broj nadležnosti koje, po mom sudu, nisu problemati?ne za sprovo?enje za pokrajinsku administraciju ukoliko bi se definisali i prihodi, a i imovina pokrajine.

Da li politi?ki akteri koji se javno zalažu za proces decentralizacije vlasti odnosom prema Statutu APV šalju upravo suprotnu poruku?
– Apsolutno! Ja sam u jednom razgovoru s kolegama iz centralne Srbije rekla da bi oni trebali više da se zalažu za Statut od Vojvo?ana, jer ako Vojvodina sa svojom istorijskom autonomijom i formiranim institucijama ne može da dobije to malo nadležnosti, pa ?emu oni i kad mogu da se nadaju?

U tom pogledu, koliko su realne procene pojedinih politi?ara da ?e usvajanje vojvo?anskog statuta zna?iti i po?etak procesa decentralizacije i regionalizacije Srbije?
– Mislim da je to realno. Mnogo zavisi i od nas Vojvo?ana. Mi treba da pomognemo drugim regionima da se formiraju, da sara?uju, da shvate da je neke probleme kao, na primer, zapošljavanje – lakše rešavati na nivou regiona, da su mnogi problemi opština zajedni?ki na odre?enom podru?ju i da ih je jeftinije rešavati na regionalnom nivou.

(www.autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!