IŠTVAN PASTOR: Autonomija Mađara, uz podršku srpskih vlasti

06 Mar 2008

Ištvan Pastor – Ma?arska koalicija ?e na pokrajinske izbore i?i s platformom koja ?e biti uokvirena nadležnostima AP Vojvodine, tako da tu pitanje ma?arske autonomije ne?e biti izraženo u tolikoj meri kao na nekim eventualnim izborima. Tu pre svega mislim na republi?ke izbore, jer se pitanje autonomije ure?uje zakonom, a zakone, po sadašnjem stanju stvari, može doneti samo Skupština Srbije – izjavio je ju?e za “Dnevnik” lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor.

Naime, nakon što su tri partije koje ?ine MK – Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara, Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara i SVM, oformile komisiju koja treba da izradi zajedni?ku koncepciju ma?arskog vi?enja autonomije, ponovo se na politi?ku scenu vratila i pri?a o teritorijalnoj autonomiji Ma?ara u Vojvodini. Jer, kako je najavljeno, ta koncepcija, koja bi trebalo da se uobli?i do 15. aprila, sadrža?e zamisli tri stranke o personalnoj autonomiji, o srazmernoj parlamentarnoj zastupljenosti manjina s garantovanim mestima, o pokrajinskoj autonomiji i decentralizaciji lokalne samouprave, ali i o teritorijalnoj autonomiji na etni?koj osnovi za Ma?are u Vojvodini, te stvaranju javno-upravnog okruga s ma?arskom ve?inom, iako su ove dve stavke izri?ito odba?ene kada je u vreme predsedni?kih izbora dogovorena me?ustrana?ka saradnja MK i Demokratske stranke.

– Mi ne odustajemo od stava da bi pozitivna rešenja koja u budu?nosti budu zagarantovana srpskoj manjini na Kosovu treba uskladiti s našim zakonima i primeniti ih i na manjine u Srbiji, pa tako i na ma?arsku zajednicu. Ali u ovom trenutku ne možemo znati u kojem ?e se ta?no pravcu te stvari odvijati – rekao je Pastor.

Me?utim, predstavnici MK-a su tokom nedavnog razgovora s predstavnicima beogradske kancelarije OEBS-a naišli na razo?aravaju?e negativne odgovore glede njihovih težnji, ne samo oko teritorijalnog razgrani?enja od ve?inskog naroda u Srbiji ve? ?ak i po pitanju personalne autonomije za vojvo?anske Ma?are. Tako su im funkcionerke OEBS-a Hanelore Valije i Kristina Dejvis objasnile da su delovi Ahtisarijevog plana koji tretiraju položaj srpske zajednice na KiM unikatna rešenja koja se ne mogu tek tako primeniti i na ma?arsku manjinu u Pokrajini.

Jeste važno šta o nekim pitanjima misle me?unarodne organizacije i mi prihvatamo mišljenje OEBS-a, ali to nije presudno po pitanju našeg politiziranja i njihovo mišljenje nas ni u kojem slu?aju ne ograni?ava u izražavanju naših dugoro?nih ciljeva. Normalno, za njihovu realizaciju treba prona?i partnere i potrebna nam je i podrška Republike Ma?arske kao naše mati?ne države, ali pri tom mislim da ni OEBS ni bilo koja druga me?unarodna organizacija nije i ne može biti naš prevashodni partner, ve? su politi?ki partneri unutar naše zemlje i aktuelne parlamentarne ve?ine, jer je to bitka koja se mora voditi na parlamentarnom nivou Srbije. Uostalom, što se ti?e personalne autonomije, ona je ve? danas politi?ka i pravna realnost u Srbiji, jer postoji takav zakon još iz vremena savezne države s Crnom Gorom koji se primenjuje, ali kojim nismo u potpunosti zadovoljni i mislimo da ga treba menjati. Zato mislim da je apsurdno predstavljati danas personalnu autonomiju kao neku veliku novinu u pravnom poretku Srbije – poru?io je Pastor.

Pal na skupu o autonomijama u Karpatskom basenu

Predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandor Pal najavio je ju?e da ?e u?estvovati na narednoj sednici Saveta za autonomiju u Karpatskom basenu (KMAT), koji ?e se održati u Budimpešti 19. marta. Poziv za u?eš?e uputio je predsednik KMAT-a Laslo Tekeš, reformatorski sveštenik iz Rumunije, odnedavno i poslanik te zemlje u Evropskom parlamentu. “Smatram da je pravi trenutak za raspravu o autonomijama u regionu, pošto je u slu?aju Kosova pravo na samoopredeljenje stavljeno iznad principa državne suverenosti i nepovredivosti granica”, naveo je Pal u saopštenju. On je dodao da ?e sa zadovoljstvom u?estvovati na skupu, utoliko pre što se DZVM godinama dosledno bori za autonomiju vojvo?anskih Ma?ara.

Tekeš, jedan od vo?a revolucije protiv Nikolaja ?aušeskua, predsednik je Nacionalnog saveta erdeljskih Ma?ara i po?asni predsednik Demokratskog saveza rumunskih Ma?ara. Godinama se bori za autonomiju Transilvanije (Erdelja), gde živi više od dva miliona Ma?ara, a nedavno je pozdravio nezavisnost Kosova.

A. Grubeša, Dnevnik

Podelite ovu stranicu!