IŠTVAN BOŽO: Prosperitati ili kada partija deli novac

05 Feb 2016

Ko će i kako raspoređivati novac iz Mađarske?

Objavljeni su konkursi programa regionalnog i privrednog razvoja vojvo?anskih Ma?ara. Prvi javni pozivi bili su obe?ani za kraj januara i koncem su januara (nekoliko sati pre februara!) i raspisani.

Valjda se još se?amo jednog intervjua Ištvana Pastora, u kojem je gospodin predsednik ovako formulisao:

„Novcem ne?e rukovati SVM, nego institucionalni sistem koji ?e donositi odgovaraju?e odluke. (…) To u kojoj je stranci neki ?lan koji ce ocenjivati konkursne prijave ne igra ulogu, jedino stanovište je koliko je aplikant ozbiljan preduzetnik, da li se ve? dokazao, zapošljava li ljude i koji je to plan kojeg ?e staviti na sto. Ve? unapred odbijam optužbe koje se još nisu pojavile, o kojima znam da ?e ih biti sa ovim u vezi i ponavljam da ?e se sve odvijati javno i na osnovu stru?nih na?ela.“

Dodajmo još i odgovor SVM-a na zahtev za izjašnjenje Agenciji za borbu protiv korupcije, prema kojem je u projektu kreditiranja i podsticaja namenjenog vojvo?anskim preduzetnicima i poljoprivrednicima, finansiranog od strane Vlade Ma?arske, uloga SVM-a ograni?ena na upoznavanje Vlade Ma?arske sa strategijom privrednog i regionalnog razvoja i privrednih potencijala lokalnih privrednika i poljoprivrednika. Prema njihovoj izjavi, SVM ne?e biti uklju?en u raspodelu ni kao dodeljiva?, ni kao korisnik sredstava.

Za raspisivanje konkursa i ocenjivanje prijava formirana je fondacija zvu?nog imena – Prosperitati. Sada neka svi zatvore o?i i uklju?e svoju maštu. Zamislimo zajedno da ?e sva ova lepa obe?anja biti listom ostvarena, i pored toga što je:

– Upravitelj fondacije Balint Juhas, ?lan predsedništva SVM, raniji potpredsednik stranke (izme?u 2007. i 2011.), trenutno zamenik Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, delegiran od strane SVM. U biografiji koja se može na?i na Prosperitati sajtu skromno ?uti o ovim funkcijama (nije valjda da ih se srami?). Na osnovu sažimanja njegova dva CV-a, može se re?i da je u celom životu imao dva sli?na posla, koji se „na?elno“ nisu vezivali uz partijsku politiku: jedan je u?eš?e u organizaciji (vojvo?anskog) Slobodnog univerziteta koji se svake godine održavao na Katai salašu u Malom I?ošu (za podse?anje: lane je manifestacija uspela da bude toliko „partijski nezavisna“ da su, pored Jenea Hajnala i Ištvana Pastora, ispred Fidesa, koji punom snagom gura/forsira SVM, predavanja držali i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i Arpad Janoš Potapi, državni sekretar zadužen za nacionalnu politiku Ma?arske), dok je drugi posao to što se „okušao i kao edukator i predava?“ (nažalost, nije jasno sa kakvim rezultatom).

– Predsednik upravnog odbora Imre Na?, ?lan SVM, kandidat za pokrajinskog poslanika SVM-a iz Temerina na direktnim izborima 2012. godine. U CV-u koji se može na?i na vebsajtu tako?e sramežljivo ?uti o svojoj povezanosti sa SVM, mada se time ipak podi?io kada je, na poziv Pastora, uredio Strategiju regionalnog i privrednog razvoja (ta?nije ko-uredio, jer je osim njega bilo još dva urednika).

– Me?u ostalim ?lanovima upravnog odbora može se ista?i Marta Feldi, koja je na izborima u mesnoj zajednici prošlog leta u ?antaviru bila nosilac liste SVM. Trenutno je predsednica mesne zajednice ?antavir. (I) u stara lepa vremena radila je zajedno sa Ištvanom Pastorom, koji je tada bio direktor Zemljoradni?ke zadruge u ?antaviru (pri?a o njihovoj uspešnoj saradnji nije nepoznata meštanima: nije slu?ajno da tamo SVM od svog osnivanja nije uspeo da kontinuirano bude na vlasti – i mada je na poslednjim izborima uspeo da postigne veliki uspeh, za vernost partijskog ?lanstva moglo bi se re?i da je prili?no rasuta, budu?i da su ?antavirski ?lanovi SVM-a osnovali i mesnu organizaciju Srpske napredne stranke). Ni gospo?a Feldi se na Prosperitati sajtu tako?e ne hvali svojom povezanoš?u sa SVM (na sasvim nerazumljiv na?in).

– ?lan UO je i Šandor Šomo?i, ro?en 1935. I univerzitetski profesor, koji je tako?e ?lan SVM (naravno i on ?uti o tome na veb-stranici).

– Osim toga, ?lanovi UO su još Mikloš Na?, koji je predsednik Saveza agrarnih udruženja (Severne) Vojvodine (sada je ve? nestala „severna“ iz njihovog naziva), odnosno Peter Skapinjec, upravitelj Centralno-evropske mreže za razvoj trgovine, koja je u vlasništvu Ma?arske nacionalne trgovinske ku?e, odnosno, on je prakti?no predstavnik Vlade Ma?arske.

Nije to ni loša srazmera. Upravitelj fondacije, plus tri od pet ?lanova upravnog odbora, odnosno, druga?ije formulisano, ?etiri od šest ?lanova rukovodstva (odnosno ta?no dve tre?ine) su iz SVM-a. Pravo „nezavisno stru?no telo“! Posmatraju?i ih, ne pada mi ni na pamet da ?e prilikom procenjivanja projekata makar i u najmanjoj meri sto biti nagnut ka aplikacijama partijskih ?lanova. Ma kakvi! Da bi tu moglo biti sumnje u korupciju? Ma daj!

No dobro, ako je i partijski nezavisno rukovodstvo koje ?e odlu?ivati isklju?ivo na osnovu stru?nih na?ela „malo“ i ispalo SVM-ovsko, da vidimo osniva?e, možda je tamo bolja situacija. ?lanovi UO Imre Na? i Šandor Šomo?i su i osniva?i, kao Centralno-evropska mreža za razvoj trgovine koju predstavlja Peter Skapinjec, odnosno Savez agrarnih udruženja Vojvodine kojeg predstavlja Mikloš Na?. Osim njih – nikada ne biste pogodili! – i udruženje pod nazivom Jedinstvo ma?arske manjine! Odnosno, Concordia Minoritatis Hungaricae, ili CMH. Ovom užasno partijski nezavisnom udruženju (i ve? sude?i na osnovu logoa na po?etnoj stranici udruženja koje prosperira nedvosmisleno od novca mati?ne države) predsedava niko drugi nego Karolj Dudaš, koji nam je ostao iz komunisti?ke ere i koji je predsednik Saveta SVM-a (ili kako ja volim da ga zovem: saveta staraca), dok je sekretar u CMH direktno predsednik Izvršnog odbora stranke, uvaženi Oto Buš!

Ako ne i dve tre?ine, ali 60% u slu?aju osniva?a tako?e daje SVM.

Posle ovog izlišno je i pro?itati listu saradnika lokalnih kancelarija, mnogo druga?ije slike ne?e biti ni tamo. Stvaranje radnih mesta na SVM na?in, molim, ni?eg novog pod suncem. I dosad je tako išlo, zbog ?ega bi sada išlo druga?ije? A ni za troškove funkcionisanja, odnosno za potrebnu infrastrukturu ne treba da ih boli glava, jer:

„Za sprovo?enje programa dobi?e i posebnu mrežu kancelarija. Vlada Ma?arske ?e za formiranje institucionalnog sistema ove godine SVM-u obezbediti 80 miliona, a idu?e godine 150 miliona forinti. A od 2017. ?e sistem mo?i da funkcioniše od 100 miliona godišnje. Od ovog novca partija može da izgradi ?itavu mrežu kancelarija u vojvo?anskim gradovima. A sprovo?enje programa ?e biti koordinirano iz centralne kancelarije u Subotici“.

A, kakvi su konkursi? Pa kakvi bi bili? Ta?no tako, diskriminativni, kao što je celokupno funkcionisanje SVM-a. Zajedni?ki uslov za sve objavljene konkurse je posedovanje dvojnog državljanstva. Time se hladno isklju?uje polovina vojvo?anskih Ma?ara!

Jedan od kriterijuma raspisanog konkursa za podsticanje kupovine ku?a na selu je u slu?aju ku?e za kupovinu i postojanje kanalizacije. Ovim se u startu isklju?uje 95% vojvo?anskih sela (ako ne više). Kome su, do?avola, uopšte raspisali taj konkurs?!

Jedno je sigurno: za kampanju ?e biti novca, i to više nego bilo kada do sada. Propaganda uspeha SVM-a te?i ?e i iz ?esmi (?ak, da bude u stilu: ?ak i iz bunara). A kada ovaj diskriminativni problem nadležni državni organi budu krenuli da postavljaju, i to ?e uspešno mo?i da se komunicira prema žiteljima ma?arskog geta:

„Srbi ho?e da spre?e da se mi razvijamo“.

I žitelji obora, uzdrhtani od ovog (tobožnjeg) neprijatelja (pažnja: Fidesova škola!) kao jedan ?e se sakriti iza hrabrog ma?arskog spasioca Pastora (koji im iz Vu?i?evog džepa radosno maše), koji ?e opet, svestan sigurne podrške, i nadalje raditi kao i do sada: poslušne (iskopane u zaostalijim krajevima, poplašene) androide postavlja?e na sve mogu?e pozicije, kako ni slu?ajno niko ne bi ugrozio njegovu vlast.

Osvojiti glasove siromašnih, marginalizovanih masa punjenjem džepova svog okruženja: to je najsavršenija prevara, to je prava politi?ka profi-rabota!

(Šira verzija teksta objavljena je na hu.autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!