Istraživanje: Pokrajinski organi nedovoljno tretiraju jezike nacionalnih manjina

25 May 2015

Pripadnici mađarske, rumunske, slovačke i hrvatske nacionalne manjine nedovoljno zastupljeni u pokrajinskim organima uprave

Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana pokazalo je da je od 13 posmatranih organa pokrajinske uprave samo u njih pet opštim aktom propisano poznavanje jezika nacionalne manjine kao poseban uslov za rad na odre?enim radnim mestima.

Tamo gde je takav uslov i predvi?en, u velikom broju slu?ajeva poznavanje jezika nacionalne manjine postavljeno je alternativno sa poznavanjem stranog jezika, navodi se u danas objavljenom istraživanju.

Dodaje se da nije ure?en na?in dokazivanja poznavanja jezika nacionalne manjine i u najve?em broju slu?ajeva nije propisan potreban nivo znanja tog jezika za odre?eno radno mesto.

Nije se vodilo ra?una ni o tome na kojim radnim mestima se komunikacija sa gra?anima obavlja kao redovan posao, odnosno da zaposleni koji vode upravne postupke u odgovaraju?em broju vladaju jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi, piše u istraživanju.

Dodaje se da su pripadnici ma?arske, rumunske, slova?ke i hrvatske nacionalne manjine nedovoljno zastupljeni u pokrajinskim organima uprave u odnosu na procenat njihove zastupljenosti u strukturi stanovništva Vojvodine.

Pokrajinski ombudsman je preporu?io pokrajinskim organima uprave da preduzmu odgovaraju?e mere kako bi se ovi nedostaci ispravili.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!