Istraživanje: Lokalne samouprave nisu transparentne

20 May 2016

Opštine ne shvataju važnost objavljivanja podataka ili ne razumeju šta tačno treba da rade

Lokalne samouprave i pored dobrih zakonskih okvira ne objavljuju najzna?ajnije informacije o svom radu, ?ime se pove?ava rizik od korupcije, rezultati su istraživanja Beogradske otvorene škole (BOŠ).

Kako je re?eno, iako Zakon o slobodnom pristupu informacijama nalaže objavljivanje informatora o radu državnog organa, ve?ini lokalnih samouprava nedostaju podaci najosetljivije prirode, poput prihoda i rashoda, o javnim nabavkama i o dodeljenoj državnoj pomo?i. Prema re?ima ?lanice BOŠ Sanje Nasevski, do toga dolazi uglavnom zato što opštine ne shvataju važnost objavljivanja tih podataka ili ne razumeju šta ta?no treba da rade.

„Dostupnost podataka u informatorima u radu bila je ?ak manja u 2016. nego u 2015. godini. Ve?ina opština je reagovala i ispravljala te podatke tek kada smo ukazali na propuste i kršenje zakona“, rekla je Nasevski. Prema njenim re?ima, samo dve opštine su 100 odsto bile dostupne – Novi Beograd i Jagodina, dok su informatori ostalih opština oko 50 odsto bili ispunjeni.

Vrhovni državni revizor Državne revizorske institucije (DRI) Duško Pejovi? rekao je da se državni revizori u svom radu veoma ?esto susre?u sa nepostojanjem veoma važnih informacija, navode?i kao primer pravljenje plana budžeta. „Iznosi budžeta koji se planiraju su jasno definisani, ali ne i aktivnosti i zadaci za koje se budžet planira. Vrlo ?esto se budžeti planiraju po sopstvenom naho?enju lokalnih funkcionera“, rekao je Pejovi?.

Prema njegovim re?ima, javnosti naješ?e nisu dostupni ni ta?ni iznosi opštinskih takse, odnosno stope za njihovo utvr?ivanje, zbog ?ega su one ujedna?ene u svim opštinama. „Gde nema transparentnosti, tamo je pogodno tlo za sve nezakonite i koruptivne radnje“, rekao je Pejovi?.

On je ukazao i da to što opštine ne objavljuju podatke o javnim nabavkama, tako?e, otvara velike mogu?nosti za korupciju. Prema njegovim re?ima, prošle godine je DRI u 34 od 181 lokalne samouprave utvrdila da je skoro dve milijarde dinara potrošeno za javne nabavke, bez primene zakona o javnim nabavkama, što je nedopustivo.

Zamenica poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Stanojla Mandi? rekla je da poverenik nema nadzornu ulogu, da kontroliše obavezu organa da objavljuju podatke.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!