ISA MUSTAFA: Dijalog sa Srbijom mora da krene napred

19 Dec 2014

"Osnivanje Specijalnog suda neće biti lako, ali, Kosovo će prevazići ovaj izazov"

Osnivanje Specijalnog suda ne?e biti lako, ali, Kosovo ?e prevazi?i ovaj izazov, izjavio je premijer Isa Mustafa u intervjuu za RSE, u kojem govori i o prvom sastanku sa srpskim premijerom, o problemima ilegalne migracije gra?ana Kosova i o izazovima sa Srpskom listom u procesu formiranja oružanih snaga Kosova.

RSE: Gospodine Mustafa, pozivaju?i se na izjave visoke predstavnice EU, Mogherini, u januaru ?e te se po prvi put sastati sa vašim kolegom iz Srbije, Aleksandrom Vu?i?em. Kakva su vaša o?ekivanja od ovog sastanka?

Isa Mustafa: Mislim da ?e ovaj sastanak služiti više upoznavanju u ovoj fazi, kada ?e se i otvoriti agenda sa pitanjima o kojima ?e se pregovarati u predstoje?em periodu, a naro?ito tokom ove godine. Ja, Vlada i Skupština Kosova trebamo biti upoznati sa temama o kojima ?e se diskutovati u Briselu sa Srbijom na premijerskom nivou.

Naš cilj je da dijalog krene napred, da bude konstruktivan i da iz njega proisteknu rezultati koji se kasnije mogu sprovesti. Želimo da i profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir, garantuju održivost, kako ne bi došli u situaciji u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume u Briselu. Trebamo postizati sporazume koji se mogu bez problema sprovoditi.

RSE: Uzimaju?i u obzir ovaj proces koji je po?eo ranije, gde su potrebne hitne intervencije u ovog fazi politi?kog dijaloga izme?u Prištine i Beograda?

Isa Mustafa: Postoje mnoge oblasti na tehni?kom nivou zbog kojih je gospo?a Tahiri bila u Briselu, a i dalje tamo boravi. Mi ?emo izvršiti popis tih pitanja. Dogovorili smo se da ?emo sesti i da ?emo razmotriti dokle se stiglo sa odre?enim pitanjima. Sporazumi koji su postignuti prošle godine i koji se sada trebaju sprovesti ti?u se strukture civilne zaštite na severu zemlje koja treba da se ukine. Što se ti?e Asocijacije opština, to je potrebno da se jasno definiše i da se razmotri kako ?e se sprovesti, ali implementacija mora da bude u skladu sa zakonima i Ustavom Kosova.

RSE: Da li ?e pravosudni sistem na severu biti izazov u ovoj fazi, uzimaju?i u obzir da tamo postoji jedan paralelni sistem koji još uvek radi?

Isa Mustafa: Trenutno se, što se ti?e pravosudnog sistema, trenutno angažuje i me?unarodni faktor koji je prisutan na Kosovu. Tokom sastanaka sa ambasadorima svih država, kao i sa ambasadorom OEBS-a na Kosovu, izražena je spremnost da nas podrže u funkcionalizaciji sudova na severu. Naravno, na osnovu zakona i Ustava Republike Kosovo. To jeste izazov, ali ovo je veoma važan korak koji bi uspostavio vladavinu prava na celom Kosovu.

RSE: Pored dijaloga sa Srbijom, me?unarodne diplomate pominju i sprovo?enje obaveze koju je Kosovo preuzelo za osnivanje specijalnog suda za ratne zlo?ine. Da li ?e ceo zakonski proces oko ovog suda predstavljati izazov?

Isa Mustafa: Bi?e izazov, zato što to nije lako pitanje. Ali, mi smo jedan deo tog izazova ve? prevazišli u Skupštini u prošlom mandatu jer smo podržali osnivanje specijalnog suda. Sada je ostalo da se dokumenti ovog suda usvoje u Skupštini, kao i drugi zakoni. Obavešten sam da je zakon u izradi i kada bude bio spreman, mi ?emo ga razmotriti u Vladi. Nadam se da ?e ga Vlada usvojiti i proslediti Skupštini i da ?e Skupština, u skladu sa onim što je u prošlom mandatu usvojeno, usvojiti i ovaj zakon. Ovo je naš izazov, zato što ?e po prvi put jedan sud suditi van zemlje za dela koja su navedena u Williamsonovom izveštaju. Ali, ovaj izazov moramo da prihvatimo i mi kao Vlada, ali i gra?ani Kosova.

RSE: Da li o?ekujete otpore u vezi slu?ajeva koji bi se mogli na?i pred ovim sudom?

Isa Mustafa: Smatram da ne treba biti otpora i ne o?ekujem ih. Ono što je najbolje jeste da ?e se pitanja rasvetliti, razmatrai, i da ?e se suditi. Mislim da ?e ovo biti dobro i za ljude koji bi mogli da budu subjekat razmatranja u ovom sudu, ali i za Kosovo, kako bi se ova pitanja rasvetlila i kako bi to ostavili iza le?a, bez obzira što odre?ene li?nosti mogu od toga imati posledice.

Me?utim, ukoliko je bilo takvih dela koja su za osudu i neprihvatljiva u pogledu doma?e i me?unarodne pravde, naravno da ?e svako morati da snosi odgovornost za svoje ponašanje bez obzira kada se to desilo.

Ostali smo najizolovaniji u Evropi

RSE: Vi ste došli na premijersku poziciju u vreme kada se veliki broj gra?ana Kosova udaljava iz zemlje. Šta vaša vlada može da uradi za povratak nade kod gra?ana da bi ostali na Kosovu i da ne gledaju na ilegalnu migraciju kao na rešenje?

Isa Mustafa: Mislim da je naša obaveza, i ne samo vlade Ve? svih kosovskih institucije te i civilnog društva, da stvorimo ambijent i uverenje da ljudi ne trebaju napuštati zemlju i da spas traže van Kosova. Mi smo napravili ovu državu kako bi smo našim ljudima omogu?ili životne uslove, radna mesta, kako bi oni osigurali svoj život unutar Kosova, i to moramo da uradimo.

Osnovni prioritet našeg vladaju?eg programa jeste ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Prioritet su zakonska država i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tako da, maksimalno ?emo se truditi da radimo u oblasti ekonomije, u privla?enju stranih investicija, na poljoprivrednim subvencijama, kako bi što pre mogli da otvorimo nova radna mesta, tako što ?emo i podržati doma?e biznismene – mala i srednja preduze?a u zemlji da bi bila konkurentna na unutrašnjem i vanjskom tržištu.

Moramo tako?e da informišemo gra?ane da spas ne traže u drugim zemljama, ni u Austriji, ni u Ma?arskoj, ni u Nema?koj, Švajcarskoj, niti u nordiskim državama, zato što im niko ne?e dati azil. Samo troše, a od toga koristi imaju samo posrednici. Svesni smo problema kod naših gra?ana, ali smo svesni i toga da se ovi problemi ne mogu rešiti na taj na?in.

RSE: Kako može da se zaustavi ovaj trend – sigurno ne nasiljem?

Isa Mustafa: Nasiljem ne. Naravno da sva ministarstva trebaju da rade svoj posao, i Ministarstvo unutrašnjih poslova radi svoj posao zajedno sa me?unarodnom zajednicom. Ali nasilje se nikako ne sme upotrebiti zato što je kretanje gra?ana slobodno i ne možemo se u ovom slu?aju ponašati suprotno zakonu.

Me?utim, na ovome se više treba raditi zajedno sa medijima i institucijama, kako bi gra?anima koji planiraju da idu pružili više informacija zato što nisu samo oni koji to žele, ve? takvih ima i me?u onima koji rade u privatnom ili javnom sektoru i koji žele da iskoriste ovaj put kako bi izašli van zemlje.

Tako?e smatram da je rešenje ovog problema i liberalizacija viza zato što smo ostali najizolovaniji u Evropi. U tom slu?aju gra?ani bi mogli slobodno da se kre?u i vide kakve su im mogu?nosti vani, i kada ih ne na?u, da se vrate ovde.

RSE: Kakvi su kapaciteti Kosova u ispunjavanju kriterijuma za liberalizaciju? Predsednica je u svoj godišnjem govoru u Skupštini rekla da Kosovo nije ispunilo sve uslove koje traži Brisel.

Isa Mustafa: Mislim da je teško ispuniti sve kriterijume. Ni ostale zemlje nisu ispunile sve uslove, ali su im je bilo tolerisano zato što je bilo važnije da se uklju?e u tu zonu nego da ostanu izolovane. Ova vlada ?e u?initi maksimum kako bi ispunila sve kriterijume koje traži EU, ali mi tražimo i razumevanje od EU, da nam omogu?i da prevazi?emo ovu fazu kako bi po?eli da rešavamo probleme.

RSE: U vašoj vladi su, kao i u onim ranijim, i predstavnici Srpske liste, koju je formirao Beograd. O?ekujete da ?e ova lista biti konstruktivna prilikom donošenja odluka koje se ti?u osnivanja oružanih snaga Kosova i sli?no?

Isa Mustafa: Mislim da je dobro to što su oni unutar Vlade i što su uklju?eni u institucije Kosova. Mislim da svi trebamo da budemo obazrivi prema njima kako ih ne bi udaljili i ne trebamo im dati teške ocene koje bi nam onemogu?ile saradnju sa njima.

U dosadašnjim kontaktima sa Srpskom listom, ministrima i zamenikom premijera, primetio sam kontruktivno ponašanje i njihovo interesovanje da u?estvuju u rešavanju problema. Mi ih ne možemo sada obavezati da govore kako mi govorimo ili da ih nateramo da misle kako mi mislimo, ali važnije je da su oni uklju?eni i da su deo institucija Kosova i da ?e u?estvovati u donošenju odluka.

Prilikom donošenja odluka, svaki poslanik Skupštine Republike Kosova ?e odlu?ivati na osnovu li?nih stavova. Ne mogu da kažem da ne?e biti pod uticajem Beograda, ali postoje pitanja koja možemo zajedno prevazi?i.

Postoje pitanja o kojima trebamo da rzgovaramo, kao i Zakon o Oružanim snagama Kosova i ostali zakoni koji se ti?u zajednica. Ali, i pored svih izazova koji mogu da se jave, ube?em sam da je dobro što su deo Vlade, Skupštine, i što po prvi put u Skupštini i u Vladi imamo predstavnike sa celog Kosova, odnosno i iz opština na severu sa kojima smo uvek imali probleme.

(Zijadin Gashi / priredila Amra Zejneli, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!